J-84-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-69-2014

Erstattet av: J-99-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.03.2014

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Nærings-og fiskeridepartementet har den 24. mars 2014 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 3 bokstav a) skal lyde:

  a)

  130 mm.

  I fisket etter uer med flytetrål: 100 mm

  .

  § 15 bokstav e) skal lyde:

  e) Forbudsområde for fiske med stormasket trål.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62°36`N 03°00`Ø
  2. 62°10`N 01°15`Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62°40`N 00°52`Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63°00`N 03°00`Ø herifra i rett linje til pkt. 1.

  § 43 nr. 20 skal lyde:

  20. Uer

  a)

  Uer utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene

  30 cm

  b)

  Uer innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene

  32 cm

  § 46 siste ledd (nytt) skal lyde:

  Ved fiske etter uer er det adgang til å ha inntil 15 % uer under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-84-2014 (373,60 kB)

  Vedlegg:

  Snmurrevadpose-tekst (65,16 kB) snurrevadpose-figur (502,60 kB) retningssl-sjøfartsdir. (246,18 kB) lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfisk (91,00 kB)