J-82-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-66-2017

Erstattet av: J-107-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.05.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

   I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 34 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder og tidsrom:

  a)            Sør for 62° N fra og med 1. april til 17. juli kl. 0800.

  b)            Fra 62° N til og med Nordland fylke fra og med 1. april til 31. juli kl. 0800.

   II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: