J-82-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2012/2013

Erstatter: J-153-2012

Erstattet av: J-170-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.03.2013

Gyldig til: 01.08.2013

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2012/2013

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 25. mars 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2012/2013 § 18 andre ledd, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift 29. juni 2012 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2012/2013 gjøres følgende endring:

  § 14 første ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske med bunngarn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av § 2 adgang til å ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og per landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2012/2013

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 29. juni 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) mv. §§ 11, 12, 13, 16, 22, 34, 35 og 36 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder fangst av kongekrabbe innenfor følgende område (kvoteregulert område):

  a)

  Magerøysundet. Øst for en linje trukket mellom punktene:
  N 70° 55,96’ Ø 25° 32,81’
  N 70° 55,82’ Ø 25° 30,46’

  b)

  Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71° 08, 05’ Ø 26° til N 71° 30’ Ø 26°, videre østover langs N 71° 30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fange, oppbevare ombord og lande kongekrabbe med norske fartøy innenfor området nevnt i § 1.

  § 3 Kvote m.v.

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy, som har adgang til å delta, drive fangst av 800 tonn hannkrabber, 50 tonn hunnkrabber og 100 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område i perioden fra og med 1. august 2012 til og med 31. juli 2013.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 30,3 tonn hannkrabber til forskningsformål, 3 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 2 tonn hannkrabber til turistfisket.

  Ved overfiske eller underfiske i perioden fra og med 1. august 2012 til og med 31. juli 2013, kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret fra 1. august 2013, innenfor et kvantum begrenset oppad til 10 % av totalkvoten.

  § 4 Tildeling av kvote

  Fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2012 tildeles hel kvote, mens øvrige fartøy med eier på blad A eller blad B tildeles halv kvote. For å tildeles kvote etter § 5 er det nødvendig at fartøyeier faktisk var registrert per 1. januar 2012. Det er ikke tilstrekkelig at fartøyeier faktisk fylte vilkårene og/eller på et senere tidspunkt har fått opptak på blad B tilbakedatert til 1. januar 2012.

  § 5 Fartøykvote for fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet

  Fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2012, kan fange og lande inntil 2,3 tonn lytefri hannkrabbe.

  § 6 Fartøykvote for øvrige fartøy med eier i fiskermanntallet

  Fartøy med eier i fiskermanntallet, med unntak av de nevnt i § 5, kan fange og lande inntil 1,15 tonn lytefri hannkrabbe.

  § 7 Tilleggskvoter

  Fartøy kan fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

  § 8 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fangste og lande én kvote kongekrabbe innenfor reguleringsåret.

  Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fangstet og landet innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

  Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fangstet og landet hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i den aktuelle fangsten, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

  Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

  § 9 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av annet fartøy. Forbud i denne paragraf gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

  § 10 Landing av fangst

  Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området.

  Uten hinder av første ledd kan kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området landes i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

  § 11 Fangst i og utenfor kvoteregulert område

  Fartøy med adgang til å delta i fangst i det kvoteregulerte området må, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, ha avsluttet og landet denne fangsten for reguleringsåret 2012/2013 før de deltar i fangst utenfor kvoteregulert område.

  Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

  § 12 Rapporteringsplikt per SMS

  Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter fangst i kvoteregulert område. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Meldingen skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

  ”kkk”
  ”akt” 2 døgn før fangsten starter i kvoteregulert område,
  Registreringsmerke
  Navn på fartøyet
  Dato og klokkeslett

  § 13 Forbud mot ombordproduksjon

  Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

  § 14 Bifangst

  Ved fiske med bunngarn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av § 2 adgang til å ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og per landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe.

  For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd trekkes fra fartøykvoten.

  Fartøy som ikke har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, og som har adgang til å ha bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd, kan ikke ha teiner ombord samtidig som det drives fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget sin maksimalkvote/fartøykvote angitt i §§ 5 og 6.

  § 15 Rapportering av fangst

  Fangstdata skal registreres på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

  Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

  Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

  § 16 Turistfiske

  Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten.

  Fiskeridirektoratet region Finnmark fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 17 Stenging av områder

  Fiskeridirektoratet kan stenge områder for fangst av kongekrabbe for å tilrettelegge for forskning.

  Det er forbudt å fangste kongekrabbe i følgende områder:

  Varangerfjorden sør for en linje trukket langs 70° N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 4. september kl 20.00 til og med 6. september kl 08.00.

  Varangerfjorden mellom 70°N og 70° 20’ N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 6. september kl 08.00 til og med 8. september kl 08.00.

  Tanafjorden sør for en linje trukket mellom punktene N 70°59,31` Ø 028°31,48` (Omgang) og N 70°52,61` Ø 028°49,83`(Tanahorn) i perioden fra og med 8. september kl 20.00 til og med 10. september kl 20.00.

  Hele Laksefjorden inkludert området sør for 71° N og øst/vest avgrensning mellom Ø 026°41` og Ø 027°09`, i perioden fra og med 11. september kl 08.00 til og med 13. september kl 12.00.

  Uten hinder av forbudet i annet ledd er det likevel tillatt å fangste kongekrabbe i følgende områder:

  a)

  I Varangerfjorden:

  Indre Varangerfjorden - vest for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70° 7'29.87" Ø 29° 5'13.63” (Klubbvik)
  2. N 70° 3'40.18" Ø 29° 5'4.92” (Byluft)

  Bugøyfjord – innenfor / sør for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 69°57'53.67" Ø 29°40'21.98” (Bugøya)
  2. N 69°55'28.35" Ø 29°37'43.22” (Kasterholman)

  Kjøfjorden – innenfor / sør for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 69°55'28.35" Ø 29°37'43.22” (Kasterholman)
  2. N 69°54'57.58" Ø 29°46'1.82” (Kjøøya)

  Neidenfjorden – vest for ei linje mellom følgende koordinater:

  1. N 69°45'20.96" Ø 29°41'56.25” (Skogerøyneset)
  2. N 69°44'37.10" Ø 29°42'35.18” (Buholmen)

  b)

  I Tanafjorden:

  Hopsfjorden – innenfor / vest for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°47'14.77" Ø 28°12'43.80” (Segelneset)
  2. N 70°44'16.14" Ø 28° 8'34.02” (Langfjordnes)

  Langfjorden – innenfor en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°44'16.14" Ø 28° 8'34.02” (Langfjordnes)
  2. N 70°43'4.83" Ø 28°16'28.71” (Digermulen)

  Vestertana – sør for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°29'1.93" Ø 27°51'16.78” (Alteberget)
  2. N 70°28'57.14" Ø 27°53'49.92” (Øst for Alteberget)

  c)

  I Laksefjorden:

  Laksefjorden indre vest – innenfor for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°26'3.68" Ø 26°37'37.21” (Straumholmen)
  2. N 70°26'39.80" Ø 26°37'42.27”( Russeneset)
  3. N 70°27'42.08" Ø 26°33'58.27” (Steinøyra)

  Lilleporsangen – vest for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°41'20.47" Ø 26°37'26.58” (Veidnesholmen)
  2. N 70°44'3.10" Ø 26°39'15.86” (Veidgamneset)

  Eidsfjorden – øst for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°48'58.23" Ø 27°28'55.16” (Hovdenakken)
  2. N 70°49'44.25" Ø 27°28'52.98” (Hysneset)

  § 18 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 19 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 20 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. august 2012 og gjelder til og med 31. juli 2013.

  GG/EW