J-80-2006: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret.

Erstatter: J-29-2006

Erstattet av: J-210-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.03.2006

Forskrift om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret.

Innholdsfortegnelse:

  Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret skal endres slik:

  I

  Tittelen skal lyde:

  Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 16, § 19 og § 26. Endret ved forskrifter 2 sept 2005 nr. 963, 9 aug 2005 nr. 881, 10 okt 2005 nr. 1120, 28 des 2005 nr. 1728, 28 mars 2006 nr. 414.

  Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

  § 1. Formål

  Forskriften skal medvirke til atakvakultur av laks, ørret og regnbueørret blir lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

  § 2. Forskriftens virkeområde

  Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

  Forskriften gjelder tildeling, endring og opphør av tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret.

  § 3. Kapitlers virkeområde m.m.

  Akvakultur av matfisk i sjøvann reguleres av kapittel 1, 2, 3, 7, 8 og 9.

  Akvakultur av settefisk reguleres av kapitlene 1, 2, 8 og 9, samt § 29, § 30, § 31 og § 33.

  Akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål reguleres av kapitlene 1, 2, 5, 7, 8 og 9.

  Akvakultur av matfisk i ferskvann reguleres av kapitlene 1, 2, 4, 8 og 9, samt § 29, § 30, § 35, § 36 og § 37.

  Akvakultur av stamfisk reguleres av kapitlene 1, 2, 6, 7 og 8 og 9.

  § 4. Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

  1. Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.
  2. Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som ved registrering i akvakulturregisteret gir rett til bestemt type produksjon av bestemt art, i bestemt omfang på en eller flere bestemte lokaliteter.
  3. Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kilo eller tonn)
  4. Lokalitet: geografisk avgrenset område enten på land eller i vann der det søkes om eller er gitt tillatelse til akvakultur.
  5. Lokalitetsbiomasse: den maksimalt tillatte biomasse som tillates på lokaliteten til enhver tid.
  6. Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn under definisjonen av settefisk eller stamfisk.
  7. Settefisk: rogn, yngel eller smolt som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter.
  8. Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.

  Kapittel 2. Generelle bestemmelser

  § 5. Krav om akvakulturtillatelse

  Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse.

  Tillatelse etter denne forskriften gis av Fiskeridirektoratet med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Gjelder søknaden akvakultur i ferskvann i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo eller Akershus, der anlegg skal ha inntak av og utslipp til ferskvann, gis tillatelser av fylkesmannen i det fylke det er søkt om lokalisering.

  § 6. Omgjøring av akvakulturtillatelsens avgrensning

  Akvakulturtillatelse gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i biomasse.

  Hver 1 m3 tillatt volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

  I Troms og Finnmark utgjør hver 1 m3 tillatt volum 75 kg maksimalt tillatt biomasse. Dette gjelder bare tillatelser til akvakultur av matfisk i sjøvann, og forutsatt at samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen til enhver tid ligger i Troms og Finnmark.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette alternativ omgjøring for tillatelser som er gitt med særlige avgrensninger av produksjonen.

  § 7. (Opphevet ved forskrift 28. desember 2005 nr. 1728)

  § 8. Søknadsbehandling

  Søknad om tillatelse etter kapittel 2-6 og klarering av lokalitet etter kapittel 7 utfylles på fastsatt skjema, og sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes om tillatelse eller lokalitetsklarering.

  Gjelder søknaden akvakultur i ferskvann i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo eller Akershus, der anlegg skal ha inntak av og utslipp til ferskvann, skal søknaden sendes til fylkesmannen i det fylke det søkes om lokalisering.

  Etter at regionkontoret eller fylkesmannen har sendt søknad om klarering av lokalitet etter kapittel 7 til den kommunen det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet.

  Søknad etter § 33 andre ledd og melding etter § 33 tredje ledd sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region der tillatelsen er hjemmehørende.

  Søknad etter § 13 sendes Fiskeridirektoratet.

  § 9. Krav til søknad

  Fiskeridirektoratet kan ved utlysingen og i søknadsskjema fastsette krav til søknadens innhold.

  Endringer i søknaden etter søknadsfristen anses som ny søknad og skal ikke behandles.

  § 10. Overgangsbestemmelse konkurs

  Innehaver av midlertidig konsesjon tildelt med hjemmel i forskrift 14. desember 2004 nr 1644 om behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs, kan innen utløp av den midlertidige konsesjonen søke Fiskeridirektoratet om tildeling av de tillatelser som er omfattet av den midlertidige konsesjonen.

  Enhver som den 31.12 05 kunne tildeles midlertidig konsesjon med hjemmel i ovenfor nevnte forskrift § 5, kan innen 31. januar 2006 søke Fiskeridirektoratet om å få tildelt tillatelse tilsvarende den tillatelse som falt bort ved konkursåpningen.

  Det skal ikke betales gebyr for søknader etter denne bestemmelsen

  § 11. (Opphevet ved forskrift 28. desember 2005 nr. 1728)

  § 12. (Opphevet ved forskrift 28. desember 2005 nr. 1728)

  § 13. Dispensasjon

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i dette kapitlet.

  Kapittel 3. Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk i sjøvann

  § 14. Tildeling og fordeling av tillatelser

  Departementet bestemmer når tillatelser til akvakultur av matfisk i sjøvann skal tildeles og den geografiske fordelingen av disse.

  Departementet kan fastsette nærmere vilkår og kriterier for tildeling av tillatelser til akvakultur av matfisk i sjøvann.

  § 15. Tillatt biomasse per akvakulturtillatelse

  Tillatelse til akvakultur av matfisk i sjøvann avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn.

  I Troms og Finnmark avgrenses tillatelser til akvakultur av matfisk i sjøvann til en biomasse på inntil 900 tonn, forutsatt at samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen til enhver tid ligger i Troms og Finnmark.

  § 16. Vederlag

  Vederlag for tillatelse fastsettes for den enkelte tildelingsrunde.

  Vederlaget skal betales innen nærmere fastsatt frist for de utlyste tillatelsene. Tilsagn om tillatelse bortfaller dersom vederlaget ikke er betalt innen denne fristen. Rett til drift inntrer først ved utstedelse av akvakulturtillatelse etter at minst én lokalitet er klarert.

  Dersom tilsagn om tillatelse omgjøres i forbindelse med klage eller etter forvaltningens eget tiltak, refunderes søkers vederlag. Vederlaget refunderes ikke ved eventuell senere inndragning av tillatelse på grunn av forhold som nevnt i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 9. Det samme gjelder andre forhold som gjør at tillatelsen taper sin verdi.

  § 17. Utlysing

  Fiskeridirektoratet foretar offentlig utlysing av akvakulturtillatelsene, og denne skal bl.a. inneholde:

  1.

  kriterier for tildelingen,

  2.

  søknadsfrist, herunder informasjon om at søknader mottatt etter søknadsfristen ikke vil bli behandlet,

  3.

  krav til søknad,

  4.

  vederlagets størrelse, og

  5.

  en oppfordring til kvinner om å søke.

  § 18. (Opphevet ved forskrift 28. desember 2005 nr. 1728)

  § 19. Særlig om tillatelser tildelt  i 2002 og 2003

  For tillatelser tildelt i kommunene Kvænangen og Karlsøy i Troms etter utlysing i 2002 skal det ved klarering av lokaliteter utenfor disse kommunene foretas en engangsinnbetaling til Fiskeridirektoratet på kr. 1.000.000,- med fratrekk av kr. 100.000,- for hvert år som er gått fra tilsagn om tillatelse ble gitt.

  De to tillatelsene som ble tildelt etter utlysing i 2002 på særskilt grunnlag med lokalisering i Musken i Tysfjord kommune, tillates ikke lokalisert utenfor kommunen.

  For tillatelser tildelt etter utlysing i 2002, herunder tillatelser med lokalisering i Musken i Tysfjord kommune kreves det i en periode på 12 år etter tilsagn om tillatelse ble gitt, tillatelse fra Fiskeridirektoratet til endringer som avviker fra de vilkår som er fastsatt i tillatelsen.

  Innehaver av tillatelse som ble tildelt etter utlysing i 2003, plikter å gjennomføre de tiltak som er beskrevet i søknaden, og som fremgår av tillatelsen.

  For tillatelser tildelt etter utlysing i 2003 kreves det i en periode på 10 år fra tilsagn om tillatelse ble gitt av Fiskeridirektoratet, tillatelse til vesentlige endringer i tiltak som er beskrevet i søknaden og som fremgår av tillatelsen.

  Kapittel 4. Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk i ferskvann

  § 20. Tildeling og fordeling av tillatelser

  Fiskeridirektoratet kan fastsette begrensninger av antall tillatelser i et vassdrag eller foreta en fordeling mellom søkere innenfor en biomassegrense som blant annet av miljøhensyn er fastsatt som maksimum for et vassdrag.

  Tillatelser tildelt etter dette kapitlet tillates ikke flyttet til lokalitet i sjøvann.

  § 21. Tillatt biomasse per akvakulturtillatelse

  Tillatelser etter dette kapittel avgrenses til en biomasse på inntil 325 tonn.

  Kapittel 5. Særskilt om tillatelser til akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål.

  § 22. Forsøks- og forskningstillatelse

  Tillatelse til akvakultur av matfisk til forsøks- og forskningsformål kan gis til offentlig eller privat forskningsinstitusjon på universitet eller høyskolenivå. I særlige tilfeller kan tillatelse gis annen offentlig eller privat institusjon dersom tillatelse vil være en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt.

  Tillatelse etter første ledd avgrenses til en biomasse fastsatt etter en konkret vurdering, og skal tillates nyttet over en nærmere fastsatt periode.

  Forskningsresultatene fra akvakultur knyttet til tillatelse gitt med hjemmel i første og andre ledd skal være allment tilgjengelige. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra denne bestemmelsen i særlige tilfeller.

  § 23. Undervisningstillatelse

  Tillatelse til akvakultur av matfisk til undervisningsformål kan gis til

  1.

  universitet eller høyskole, og

  2.

  videregående skole med undervisningsopplegg godkjent av departementet.

  Tillatelse etter første ledd avgrenses til en biomasse på inntil 130 tonn.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra andre ledd.

  § 23a. Utstillingstillatelse

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til akvakultur av matfisk til utstillingsformål dersom akvakulturvirksomheten tilrettelegges for publikum og er særlig egnet til å styrke den generelle kunnskapen om næringen.

  Tillatelse etter første ledd avgrenses til en biomasse på inntil 500 tonn.

  § 24. Utvalgsbehandling av søknad

  Tillatelser til forsøks- og forskningsformål etter § 22 og dispensasjon etter § 23 tredje ledd gis etter en faglig vurdering av søknaden. Et rådgivende utvalg bestående av 3 representanter fra henholdsvis Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Havbruk og Norges Forskningsråd foretar vurderingen og fremmer den faglige tilrådingen til Fiskeridirektoratet.

  Kapittel 6. Særskilt om tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann

  § 25. Særlig formål

  Akvakultur av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret skal ha som formål å produsere rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.

  § 26. Tildeling og fordeling av tillatelser

  Departementet bestemmer om tillatelser til akvakultur av stamfisk skal tildeles og eventuelt den geografiske fordelingen av disse.

  § 27. Fornyelse av tidsavgrenset tillatelse

  Tidsavgrenset tillatelse til akvakultur av stamfisk gitt til innehavere av tillatelse til akvakultur av matfisk eller settefisk av laks, ørret og regnbueørret i medhold av tidligere forskrift 18. juli 1986 nr. 1598 om oppdrett av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret § 5 første ledd nr. 1, kan søkes forlenget på bakgrunn av dokumentert drift og produksjon knyttet til tillatelsen.

  Tillatelsen er tidsavgrenset til en periode på 5 år, og kan søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Det er ikke adgang til å søke om ny tillatelse etter første ledd.

  Det kan gis tillatelse til at inntil fire tillatelser etter første ledd på 65 tonn hver, kan slås sammen til en tillatelse og etableres på samme lokalitet.

  § 28. Tillatt biomasse per tillatelse

  Tillatelse etter § 26 avgrenses til biomasse på inntil 780 tonn.

  Tillatelser gitt ved forlengelse etter § 27 avgrenses til en biomasse på 65 tonn.

  Kapittel 7. Klarering av lokalitet for akvakultur

  § 29. Krav om klarering av lokalitet for akvakultur

  En lokalitet kan ikke benyttes til akvakultur uten at det foreligger klarering av lokaliteten. Lokalitetsklarering skal knyttes til en eller flere bestemte tillatelser eller tilsagn om tillatelse.

  Ved utvidelse av lokalitetsbiomasse eller areal må det innhentes ny klarering.

  § 30. Generelle vilkår for klarering av lokalitet

  Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom
  a) det er miljømessig forsvarlig;
  b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på
  1. søkers behov for areal til planlagt akvakulturvirksomhet,
  2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,
  3. annen bruk av området, og
  4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. mai 1981 om viltet;

  c) det er gitt tillatelser som kreves etter

  1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v.,
  2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall,
  3. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v., og
  4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann; og

  d) det ikke er i strid med

  1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77,
  2. vedtatte vernetiltak etter lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, eller
  3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

  Selv om klarering kan være i strid med bokstav d) kan klarering gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- eller vernemyndighet.

  § 31. Særlige krav til lokalitet for settefisk

  Klarering av lokalitet for settefisk skal ikke gis:

  1.

  til sjøvannslokalitet eller merdbasert ferskvannslokalitet, eller

  2.

  dersom søker ikke har sannsynliggjort at virksomheten har tilgang til tilstrekkelige mengder vann av en kvalitet som sikrer fiskene gode levevilkår, herunder tilstrekkelig vanngjennomstrømning.

  § 32. Særlige krav til lokalitet for stamfisk

  Klarering av lokalitet for stamfisk skal ikke gis dersom det er annen akvakulturvirksomhet på lokaliteten.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra første ledd.

  § 33. Krav til regiontilknytning     

  Klarering av lokalitet i en annen av Fiskeridirektoratets regioner enn den regionen der akvakulturtillatelsen er hjemmehørende, tillates ikke.

  Det kan etter søknad dispenseres fra forbudet i første ledd dersom samme innehaver av tillatelse eller ulike innehavere av tillatelse innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, har lokaliteter på begge sider av en regiongrense på en slik måte at forbudet vil slå særlig urimelig ut.

  Dersom søknaden etter andre ledd gjelder ulike innehavere av tillatelse innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, må søker legge fram dokumentasjon på at de inngår i samme konsern. Forutsetningen for dispensasjon faller bort dersom de ulike innehaverne ikke lenger er i samme konsern i dispensasjonstiden. Innehaverne plikter å melde fra om dette.

  Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelse til akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål.

  § 34. Antall tillatte lokaliteter per tillatelse

  Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse.

  Er to eller flere tillatelser klarert for samme lokalitet, kan samtlige av disse være klarert for maksimalt de seks samme lokalitetene.

  Det kan etter søknad i særlige tilfeller midlertidig dispenseres fra taket på antall lokaliteter i første og andre ledd. Som særlige tilfelle regnes alvorlige sykdomsutbrudd eller vesentlig sykdomsfare og hvor tiltak er skriftlig pålagt av Mattilsynet.

  Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelser til akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål.

  § 35. Omgjøring av lokalitetens avgrensning

  Klarering av lokalitet gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i maksimalt tillatt biomasse. 1 m3 tillatt volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

  For lokaliteter til akvakultur av matfisk i sjøvann i Troms og Finnmark klarert før 1. januar 2005 for inntil 36.000 m3, utgjør 1 m3 etter dette 75 kg maksimalt tillatt biomasse. For klarert volum ut over 36.000 m3, utgjør 1 m3 likevel kun 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

  § 36. Særlige krav til søknad

  Søknad om klarering av lokalitet skal inneholde:

  1.

  opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,

  2.

  kartdokumentasjon som angitt i NS 9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og

  3.

  resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en enkelt trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm.

  Første ledd nr. 2 og 3 gjelder bare ved søknad om klarering av lokalitet i sjøvann.

  Miljøundersøkelsen etter første ledd nr. 3 skal gjøres av kompetent organ. Et kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

  På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd nr. 3 vanskelig lar seg gjennomføre etter NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.

  Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold tilsier det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen kreve undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i NS 9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS 9410 jf. 9423 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å utføre oppgaven.

  Fiskeridirektoratet kan i samråd med Fylkesmannen stille krav om miljøundersøkelser av lokaliteter i ferskvann.

  § 37. Melding ved samlokalisering

  Ved samlokalisering av tillatelser til akvakultur av matfisk eller stamfisk som innehas av samme person og som ikke innebærer utvidelse av klarert lokalitetsbiomasse og lokalitetsstørrelse, skal det sendes melding sammen med eventuell endret driftsplan til Fiskeridirektoratets regionkontor for hver nye tillatelse som knyttes til lokaliteten. Det er ikke tillatt å sette ut fisk på lokaliteten knyttet til den nye tillatelsen før innehaver av tillatelsen har mottatt endret tillatelse i tråd med meldingen og godkjenning av endret driftsplan.

  Første ledd gjelder også for ulike innehavere av tillatelser innen samme konsern. Innehaverne må legge fram dokumentasjon på at de inngår i samme konsern på meldingstidspunktet. Både innehavere som allerede har tillatelser tilknyttet den aktuelle lokalitet og nye innehavere må underskrive meldingen.

  Fiskeridirektoratets regionkontor plikter å utstede endret tillatelse så snart som mulig, fortrinnsvis innen en uke regnet fra melding etter første ledd er mottatt. Driftsplanen skal snarest mulig vurderes av Fiskeridirektoratets regionkontor og Mattilsynet, jf. driftsforskriften § 35.

  Kapittel 8. Administrative bestemmelser, tiltak og straff

  § 38. Tilbaketrekking av tillatelse og lokalitet ved passivitet

  Fiskeridirektoratet kan trekke tilbake en akvakulturtillatelse eller lokalitetsklarering dersom det innen to år etter vedtak ikke er etablert virksomhet med mer en tredjedel av tillatt biomasse. Det samme gjelder dersom det senere ikke har vært virksomhet som overstiger en tredjedel av det tillatte i en periode på to år.

  Unntatt er tillatelse eller lokalitet som ikke er blitt benyttet i to år på grunn av pålagt brakklegging av lokaliteten. Denne kan trekkes tilbake dersom den i henhold til godkjent driftsplan ikke skal benyttes etter denne toårsperioden.

  Tilsagn om tillatelse kan trekkes tilbake dersom tilsagnshaver ikke har sendt inn søknad eller melding etter

  kapittel 7 om klarering av lokalitet for akvakultur innen seks måneder fra tilsagnsdato.

  Overføring av tillatelse, overføring av tilsagn om tillatelse eller klarering av lokalitet til ny innehaver medfører ikke fristavbrudd etter denne paragrafen.

  § 39. Gebyr

  For behandling av søknader etter denne forskriften skal det betales gebyr i den grad dette følger av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakultur.

  § 40. Straff og andre reaksjoner ved overtredelse

  Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

  Kapittel 9. Ikrafttredelse

  § 41. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

  ANR/EW

         Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

  -

  forskrift 17. oktober 2003 nr. 1245 om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann

  -

  forskrift 7. april 2003 nr. 454 om nytildeling av konsesjoner som ikke ble tildelt under tildelingsrunden høsten 2002

  -

  forskrift 21. juni 2002 nr. 686 om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann

  -

  forskrift 21. juni 2002 nr. 616 om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann til Musken, Tysfjord kommune, Nordland

  -

  forskrift 18. juli 1986 nr. 1598 om oppdrett av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret

  -

  forskrift 20. desember 1985 nr. 2240 om anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøks- og forskningsformål og undervisningsformål

  -

  forskrift 9. februar 2004 nr. 366 om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

  -

  forskrift 20. desember 1985 nr. 2272 om oppdrett av fisk på ferskvannslokalitet

  -

  forskrift 17. august 1989 nr. 808 om måling av volum i oppdrettsanlegg

  -

  forskrift 20. desember 2000 nr. 1397 om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften) kapittel II.