J-8-2008: (Utgått) Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.

Erstatter: J-109-2002

Erstattet av: J-189-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.01.2008

Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 15. januar 2008 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 91, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, kgl. res. av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13,kgl.res. av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a,lov av 17. juli 1925 om Svalbard § 4, kgl. res. av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 19 mm.

  § 2 Montering

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen, på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen. Dersom det benyttes to leisetau skal midten på risten være festet til leisene. Dersom det benyttes et annet antall leisetau skal risten være festet til den naturlige midten på forlengelsen. Sorteringsristen monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°. Ved bruk av lang metallrist skal helningsvinkelen ikke overstige 30°.

  § 3 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å lede bort utsortert fisk.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  § 4 Ledetunnel/ledepanel

  Det er tillatt å bruke ledetunnel/ledepanel. Dersom dette benyttes skal avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel ikke være mindre enn 50 cm.

  Maskevidden i ledetunnel/ledepanel kan være mindre enn 35 mm.

  § 5 Støttekjetting/støttetau

  Det er tillatt å benytte støttekjetting/støttetau for å stabilisere vinkelen på risten. Dersom dette benyttes, gjelder følgende begrensinger:

  a)

  Kjettingen/tauet skal være minst like lang som avstanden mellom ristens festepunkt i leis til kjettingen eller tauet sitt festepunkt på leis, pluss halve ristens innmonteringslengde målt langs leis.

  b)

  Avstanden mellom ristens festepunkt på leis og kjettingens/tauets festepunkt på leis skal ikke være mindre enn 1,6 meter ved bruk av standard rist og 2 meter ved bruk av lang rist.

  § 6 Spesifikasjoner

  Sorteringsristens rammeverk kan lages av aluminium, stål eller plast.

  Spilene kan lages av aluminium, stål eller glassfiber. Tykkelsen på spilene kan være mellom 8 og 20 mm. Av hensyn til fleksibilitet bør spilene være mellom 8 og 10 mm når spilene er laget av glassfiber, mellom 10 og 12 mm når spilene er laget i aluminium og 20 mm når spilene er laget i hdpe plast.

  Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for standardrist er 1,50 meter x 1,30 meter når ristens rammeverk er laget av aluminium eller stål og 1,50 meter x 1,50 meter når ristens rammeverk er laget av plast.

  Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for lang rist er 2,50 m x 1,30 m når ristens rammeverk er laget av aluminium eller stål. Når rammeverket er laget av plast er ristens største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) som følger:

  a)

  2,00 m x 1,50 m (”Islandsrist”/ ”Canadarist”)

  b)

  2,44 m x 1,22 m (“Cosmosrist”)

  c)

  2,44 m x 1,72 m (“Cosmosrist” med dråpeformede spiler).

  § 7 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og lov av 17. juli 1925 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Inndragning kan skje i medhold av saltvannsfiskelovens § 54 og lov om Norges økonomiske sone § 9.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 14. september 2000 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.

  HØ/EW