J-79-2020: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-255-2019

Erstattet av: J-108-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.06.2020

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. mai 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

   Nytt § 28 første ledd skal lyde:

   Garn, teiner og line skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst. Redskapene skal røktes minst en gang per uke med mindre annet er bestemt.

   Endringen trer i kraft 1. juni 2020.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: