J-79-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2014

Erstatter: J-246-2013

Erstattet av: J-252-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.03.2014

Gyldig til: 01.01.2015

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2014

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 25. mars 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16, jf. forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter øyepål i 2014 § 7 første ledd, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter øyepål i 2014 gjøres følgende endringer:

  § 2 første ledd (endret) skal lyde:

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande 108 000 tonn øyepål i 2014 fra og med 1. april til og med 31. oktober. I tillegg kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande 15 000 tonn øyepål i EU-sonen i ICES statistikkområde IV i 2014.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2014

  Fiskeri- og kystdepartementet har 11. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 14, 16 og 37 og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 12 og § 20, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande øyepål i 2014.

  § 2 Deltakelse og maksimalkvote

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande 108 000 tonn øyepål i 2014 fra og med 1. april til og med 31. oktober . I tillegg kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande 15 000 tonn øyepål i EU-sonen i ICES statistikkområde IV i 2014.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med adgang til å delta.

  § 3 Bifangst av øyepål

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av øyepål i fisket etter kolmule med mindre fangsten av øyepål kan avregnes mot fartøyets øyepålkvote.

  § 4 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

  Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

  Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan også gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og kjøper eller selger har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 5 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 6 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten eller områdekvoter er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger dersom bifangst av andre arter eller innblanding av fisk under minstemål overstiger de grenser som er fastsatt i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen §§ 37 og 46, eller bifangst av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 10 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.

  AH/EW