J-76-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-46-2012

Erstattet av: J-123-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.03.2012

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 30. mars 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 33 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fiskefartøy ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen i tidsrommet 29. mai til og med 1. juli. Redskapsbegrensningen gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy.

  § 34 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder i følgende tidsrom:

  På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Vest-Agder fra og med 1. april til og med 28. mai.

  På kyststrekningen Rogaland til og med Sogn og Fjordane fra og med 1. april til og med 17. juni.

  På kyststrekningen Møre og Romsdal til og med Nordland fra og med 1. april til og med 1. juli.

  § 43 nr. 35 (endret) skal lyde:

  Leppefisk 11 cm

  Leppefisk fisket i Trøndelag og Nordland 10 cm.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-76-2012 (355,30 kB)

  TH/EW

  Vedlegg:

  (49,28 kB) (284,26 kB) (246,18 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)