J-75-2006: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø

Erstatter: J-9-2005

Erstattet av: J-79-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.12.2005

Forskrift om endring i forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13, jf. § 4, § 6 og § 10.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1800 om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø gjøres følgende endringer:

  § 3 første og annet ledd skal lyde:

  Det må innhentes tillatelse fra departementet dersom et erverv vil medføre at erververen får kontroll med mer enn 15% av samlet konsesjonsbiomasse. Med kontroll menes direkte eller indirekte eierskap til mer enn halvparten av eierinteressene, eller at det på annen måte oppnås tilsvarende kontroll.

  Det kan ikke gis tillatelse til erverv som innebærer at erververen vil kontrollere  mer enn 25% av samlet konsesjonsbiomasse.

  II

  Endringen trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø.

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13, jf. § 4, § 6 og § 10. Endret 21 des 2005 nr. 1665.

  Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  § 1. Formål

  Formålet med denne forskriften er å sikre kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret, for å oppnå de nasjonale målsetningene for havbruksnæringen.

  § 2. Virkeområde

  Forskriften gjelder for tillatelser til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann jf. lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven).

  Kapittel 2. Eiermessige endringer som krever tillatelse mv.

  § 3. Nasjonal eierbegrensning

  Det må innhentes tillatelse fra departementet dersom et erverv vil medføre at erververen får kontroll med mer enn 15% av samlet konsesjonsbiomasse. Med kontroll menes direkte eller indirekte eierskap til mer enn halvparten av eierinteressene, eller at det på annen måte oppnås tilsvarende kontroll.

  Det kan ikke gis tillatelse til erverv som innebærer at erververen vil kontrollere mer enn 25% av samlet konsesjonsbiomasse.

  I vurderingen av om tillatelse skal gis skal det legges vekt på om ervervet bidrar til å oppnå nasjonale målsetninger for næringen, herunder å øke verdien av norsk fiskeeksport, økt verdiskapning og å utløse næringens potensial som helhet. Videre om ervervet bidrar til å opprettholde næringen som en lønnsom og livskraftig kystnæring.

  Departementet kan sette de vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål som denne forskriften skal fremme.

  § 4. Dokumentasjon

  Følgende opplysninger skal dokumenteres i søknad om tillatelse etter § 3:

  a.

  Konsesjonsinnehaver,

  b.

  fordeling av eierandel etter eierstrukturendringen,

  c.

  driftsleders kvalifikasjoner innen akvakultur,

  d.

  informasjon om erververen, herunder beskrivelsen av erververens virksomhet, antall ansatte, årsregnskap, årsberetning1 og firmaattest,

  e.

  begrunnelsen for og intensjonen med ervervet, herunder investeringsplaner,

  f.

  ervervets betydning for fremtidig virksomhet og sysselsetting, og

  g.

  informasjon om det foretak det er ervervet eierandeler i, herunder beskrivelse av virksomheten, antall ansatte, årsregnskap, årsberetning og firmaattest.

  I tillegg kan det settes krav om innsendelse av annen dokumentasjon som anses nødvendig for å vurdere søknaden.

  § 5. Regional eierbegrensning

  Ingen kan kontrollere mer enn 50% av samlet konsesjonsbiomasse innenfor en av fiskerimyndighetenes inndelte regioner.

  Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser

  § 6. Tvangsmulkt

  Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskrift, kan det fastsettes tvangsmulkt etter reglene i forskrift 12. juli 1989 nr. 551 om tvangsmidler etter kapittel IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

  § 7. Dispensasjon

  Det kan i særlig tilfelle gjøres unntak fra bestemmelsene i denne forskriften.

  § 8. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. februar 2001 nr. 158 om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø.

  AR/EW