J-74-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-38-2013

Erstattet av: J-122-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.03.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 11. mars 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 3 første ledd nr 4 første setning (endret) skal lyde:

  1. I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom skagen fyr og Tistlarna fyr, kan det uten hinder av første ledd første setning ved fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene med trål og ved bruk av seleksjonspanel benyttes en fiskepose med maskevidde ned til 90 mm.

  § 33 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fiskefartøy ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen i tidsrommet 27. mai til og med 30. juni. Redskapsbegrensningen gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy.

  § 34 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder i følgende tidsrom:

  a) På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Vest-Agder fra og med 1. april til og med 26. mai.

  b) På kyststrekningen Rogaland til og med Sogn og Fjordane fra og med 1. april til og med 16. juni.

  c) På kyststrekningen Møre og Romsdal til og med Nordland fra og med 1. april til og med 30. juni.

  § 46 femtende ledd slettes.

  § 46 sekstende ledd blir deretter femtende ledd.

  § 47 andre ledd første og andre setning (endret) skal lyde:

  For å begrense fisket av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby fiske med trål og snurrevad i visse områder sør for 62ºN dersom det ved fiske med stormasket trål eller snurrevad er større innblanding enn til sammen 15 % torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål i antall i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter område gjenåpnes automatisk.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (377,93 kB)

  TH/TM/EW

  Vedlegg:

  (65,16 kB) (502,60 kB) (246,18 kB) (79,60 kB) (332,12 kB)