J-71-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe fra ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land

Erstatter: J-62-2010

Erstattet av: J-174-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.03.2010

Forskrift om endring av forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe fra ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 25. mars 2010 med hjemmel i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land § 6, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 17. mars 2010 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe fra ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land gjøres følgende endring:

  Forskriftstittel (endret) skal lyde:

  Forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land.

  § 2 (endret) skal lyde:

  Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften sanksjoneres i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurlova) § 59.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land.

  Fiskeridirektoratet har den 17. mars 2010 med hjemmel i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land § 6, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Rapporteringsplikt

  Ved fangst av kongekrabbe i medhold av forskrift av 26. februar 2010 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land § 6, skal det sendes rapport om fangsten hver mandag til Fiskeridirektoratet region Finnmark.

  Rapporten skal sendes på skjema fastsatt som vedlegg til den forskriften.

  § 2 Sanksjon

  Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften sanksjoneres i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurlova) § 59.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  KK/EW

  Vedlegg:

  (7,32 kB)