J-70-2007: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Erstatter: J-9-2007

Erstattet av: J-91-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.03.2007

Gyldig til: 31.12.2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 26. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jf. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, og kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 5. januar 2007 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 gjøres følgende endringer:

  § 2 Kvoter nord for 62°N (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 140.000 tonn norsk arktisk torsk,
  b) 20.000 tonn norsk arktisk hyse,
  c) 2.000 tonn steinbit,
  d) 15.000 tonn sei som bifangst,
  e) 2.000 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst,
  f) 50.000 tonn norsk vårgytende sild,
  g) 3.000 tonn andre arter som bifangst.
  h) 5.000 tonn sei

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvanta som er angitt i bokstavene a) til h) er beregnet oppfisket.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007.

  Fiskeridirektoratet har den 5. januar 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, og kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

  § 2 Kvoter nord for 62°N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 140.000 tonn norsk arktisk torsk,
  b) 20.000 tonn norsk arktisk hyse,
  c) 2.000 tonn steinbit,
  d) 15.000 tonn sei som bifangst,
  e) 2.000 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst,
  f) 50.000 tonn norsk vårgytende sild,
  g) 3.000 tonn andre arter som bifangst.
  h) 5.000 tonn sei

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvanta som er angitt i bokstavene a) til h) er beregnet oppfisket.

  § 3 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 66° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 66° 50’N 08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmulemed småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  § 4 Bifangst av sei

  Kvoten som nevnt i § 2 bokstav d kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse, og maksimalt 5% i hver enkelt fangst i fisket av sild.

  § 5 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15% bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster.

  § 6 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

  § 7 Bifangst av andre arter

  Kvoten av andre arter som nevnt i § 2 bokstav g gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert, og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

  Kapittel 3. Fisket etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  § 8 Kvoter nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende 32.145 tonn kolmule i området som nevnt i § 9 i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 9 Fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone

  Ved fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N er det kun adgang til å fiske kolmule i området vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

  1. N 73° 30' Ø 15° 00'
  2. N 73° 00' Ø 14° 40'
  3. N 72° 30' Ø 14° 40'
  4. N 71° 45' Ø 15° 10'
  5. N 71° 00' Ø 16° 54'
  6. N 70° 14' Ø 16° 58'
  7. N 69° 33' Ø 15° 32'
  8. N 69° 09' Ø 13° 37'
  9. N 68° 45' Ø 11° 20'
  10. N 67° 40' Ø 09° 27'
  11. N 67° 20' Ø 08° 40'
  12. N 67° 05' Ø 08° 00'
  13. N 66° 15' Ø 05° 40'
  14. N 64° 10' Ø 05° 40'
  15. N 63° 15' Ø 05° 00'
  16. N 62° 40' Ø 03° 00'
  17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  §

  10 Bifangst av makrell
  Ved fiske etter kolmule er det tillatt å ha inntil 10% makrell som bifangst i de enkelte fangster.

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 11 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.

  TM/EW