J-7-2015: (Utgått) Forskrift om registrering som kjøper av fangst

Erstattet av: J-9-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.11.2010

Forskrift om registrering som kjøper av fangst

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl.res. 26. november 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 38 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

  § 1. Virkeområde

  Forskriften gjelder for kjøpere i første hånd av fangst som er omfattet av lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 1, med forskrifter.

  Forskriften gjelder ikke for fangst som er høstet utenfor erverv så lenge fangsten ikke skal omsettes direkte eller på et senere tidspunkt.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 2. Kjøp av fangst i første hånd
  Den som skal kjøpe fangst i første hånd skal være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere. Det er forbudt å kjøpe fangst på andre steder enn de anlegg eller steder som er registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst.

  Med kjøper menes alle som kjøper fangst i første hånd som er landet fra et fiske- eller transportfartøy dersom fangsten ikke tidligere er omsatt til en registrert kjøper.

  Med landing menes i denne forskrift alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder overføring fra et fartøy til et annet. Med landing menes også videre lossing fra fartøy som transporterer fisk, så som kjøperfartøy, transportfartøy, produksjonsfartøy med videre. Med landing menes også opptak av fisk fra lås/steng samt opptak direkte fra annet fartøys fiskeredskap til transportfartøy, produksjonsfartøy med videre dersom dette er tillatt.

  Det er forbudt å omsette fangst i første hånd til andre enn kjøpere som er registrert som kjøperi første hånd i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst.

  Den som har fått tildelt dispensasjon fra en salgsorganisasjon for å drive kaisalg, skal også være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 3.Gebyr
  For behandling av søknad om registrering som kjøper av fangst som nevnt i § 2, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 5 000. Gebyret skal betales selv om kjøper har vært registrert i registeret tidligere.

  Det skal ikke betales gebyr i de tilfellene som er nevnt i § 2 femte ledd, § 7 annet ledd og § 9 annet ledd annet punktum.

  Gebyret må være innbetalt til statskassen før søknad tas under behandling. Dokumentasjon på at gebyret er innbetalt, skal vedlegges søknaden.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 4. Vilkår for registrering

  For å bli registrert som kjøper må søker sende søknad til Fiskeridirektoratet Region Nordland med opplysninger om:

  a)

  søker/foretakets organisasjonsnummer, navn, adresse, telefon- og telefaksnummer, samt navn og adresse for styreformann og daglig leder.

  b)

  dokumentasjon ved firmaattest på at søker er registrert i Foretaksregisteret og i Enhetsregisteret, og at søker har betalt behandlingsgebyr til statskassen.

  c)

  nøyaktig stedsangivelse for hvor kjøp av fangst skal skje. Med nøyaktig stedsangivelse menes besøksadresse, eventuelt godkjenningsnummer, samt nøyaktige koordinater angitt i grader og desimalminutter.

  Dersom det søkes om registrering for å drive kjøp ved flere anlegg eller steder gjelder bokstav b og c for det enkelte anlegg eller sted.

  Dersom søker er tildelt dispensasjon for kaisalg skal det opplyses om dette.

  Opplysningsplikten i bokstav c gjelder ikke for mottak og kjøp som foregår på sjøen. I slike tilfeller skal fartøyet som benyttes identifiseres med fartøynavn, radiokallesignal og IMO-nummer dersom det er tildelt. Fartøyet skal følge reglene i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

  Kjøper må til enhver tid oppfylle vilkårene for registrering. Retten til å være registrert i kjøperregisteret kan ikke overføres.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 5. Antall kjøpere ved samme anlegg eller sted

  Det kan bare registreres én kjøper ved samme anlegg eller sted.

  Fiskeridirektoratet Region Nordland kan tillate registrering av flere kjøpere på samme anlegg eller sted. Det kan stilles vilkår i tillatelsen. Fiskeridirektoratet Region Nordland skal forelegge søknader og forslag til vilkår for det aktuelle fiskesalgslag før vedtak fattes.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 6. Melding ved endring og opphør

  Kjøper skal melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland ved endring av opplysninger som nevnt i § 4.

  Ved opphør av kjøpervirksomheten plikter kjøper å melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 7. Suspensjon

  Vedkommende salgsorganisasjon kan med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper dersom kjøper ikke stiller garanti eller tilsvarende sikkerhet i henhold til salgsorganisasjonens forretningsregler, jf. lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk mv. § 4.

  Vedtak om suspensjon som nevnt i første ledd opphører fra det tidspunkt salgsorganisasjonen bekrefter ovenfor Fiskeridirektoratet Region Nordland at kjøper igjen stiller garanti.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 8. Tilbakekall ved inaktivitet

  Registrering som kjøper skal kalles tilbake dersom kjøper ikke har kjøpt fangst i første hånd i en tidsperiode på 12 måneder.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 9. Tilbakekall ved brudd på vilkår eller plikter

  Registrering som kjøper kan kalles tilbake dersom kjøper ikke til enhver tid fyller vilkår for registrering.

  Vedtak om tilbakekall kan gjøres midlertidig. I slike tilfeller kan det fastsettes at kjøper ikke trenger å søke på nytt når tilbakekallsperioden er utløpt.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 10. Tvangsmulkt
  For å sikre gjennomføring av bestemmelsene i denne forskrift kan det i henhold til i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 58 pålegges tvangsmulkt.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 11. Lovbruddsgebyr

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift kan pålegges lovbruddsgebyr i henhold til lov 6 juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 12. Vedtakskompetanse

  Fiskeridirektoratet Region Nordland fatter vedtak i første instans. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 13. Bemyndigelse

  Fiskeri- og kystdepartementet kan endre denne forskrift.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 14. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift kan straffes i henhold til i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62, jf. § 64. Straffeprosessuell inndragning kan skje i henhold til samme lovs § 65.

  Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

  § 15. Ikrafttredelse og opphevelse

  Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer.

  LK/EW

  Fra samme tidspunkt oppheves kgl.res. 19. september 1997 nr. 1016 om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. og forskrift 19. september 1997 nr. 1019 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v..