J-69-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-239-2013

Erstattet av: J-84-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.03.2014

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. mars 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 20014 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 99.

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 33 fjerde ledd tredje setning (ny) skal lyde:

  På kystrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista gjelder redskapsbegrensningen hele året.

  § 43 nr. 35 annet ledd oppheves.

  § 43 nr. 38 (ny) skal lyde:

  Makrellstørje 115 cm og 30 kg

  § 47 annet ledd tredje setning (endret) skal lyde;

  Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert, pelagisk trål etter makrell, hestmakrell eller sild, og konvensjonelle (garn, line teiner) redskap.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-69-2014 (377,64 kB)

  Vedlegg:

  snurrevadpose-tekst (65,16 kB) snurrevadpose-figur (502,60 kB) retningsl-Sjøfartsdir (246,18 kB) lasteromsssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak-seinotfiske (91,00 kB)