J-69-2005: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

Erstatter: J-73-2004

Erstattet av: J-126-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.03.2005

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 30. mars 2005 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 11 og 12, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende endring:

  §§ 2 – 5 oppheves. §§ 6 og 7 blir §§ 2 og 3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2005.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Fastsatt ved kgl. res. av 28. april 1978 i medhold av § 4 i lov av 17. juni 1925 om Svalbard og endret ved kgl.res. 16. september 1994 og 19. juli 1996, regjeringens resolusjon 6. november 1997 og kgl.res. 20. april 2001.

  § 1. Reguleringsfullmakter.

  Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette:

  1. Forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene.

  Forbudet gjelder hele året eller deler av året.

  2. Bestemmelser om redskapsreguleringer og minstemål for fisk.

  3. Største årlige tillatte fangstmengde og fiskeinnsats for hvert enkelt fiskeslag.

  Fangstmengden og fiskeinnsatsen kan på hensiktsmessig måte fordeles over året, og på land som kan delta i fisket.

  4. Bestemmelser om registrering og andre vilkår for å delta i fisket.

  5. Bestemmelser om maskevidde, dimensjoner og utforming av fiskeredskaper.

  6. Bestemmelser om tillatt bifangst.

  7. Forbud mot eller regulering av fangstmåter og bruk av redskaper.

  8. Forbud mot en bestemt anvendelse av fangsten.

  9. Forbud mot å ha bestemte redskaper om bord og oppbevaring av fiskeredskaper som ikke kan nyttes i det område fartøyet befinner seg.

  10. Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.

  11. Bestemmelser om oppgaveplikt og rapporteringsplikt vedrørende fangstkvantum, fiskeslag, fangsttid, fangstområde, fiskeredskap o.l.

  12. Bestemmelser om gjennomføring av kontroll, herunder plikter for fartøyets fører/eier.

  § 2. Straff.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 om Svalbard.

  § 3. Ikrafttredelse.

  Denne forskrift trer i kraft 15. mai 1978.

  HØ/EW