J-68-2004: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten

Erstattet av: J-81-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.03.2004

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 26. mars 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9 b fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 30. juni 2003 om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten gjøres følgende endring:

  § 7 første til fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som er tildelt kondemneringstilskudd skal utmeldes av merkeregisteret straks tilsagnet er akseptert.

  Den som gis kondemneringsstøtte plikter å sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse av fartøyet som det tildeles tilskudd for. Innovasjon Norge kan stille de vilkår som er nødvendige for å sikre at destruksjon av fartøyet finner sted, herunder stille krav om dokumentasjon for at skroget er tilintetgjort.

  Utstyr og motor kan fjernes fra fartøyet før det destrueres.

  Det kan gis kondemneringsstøtte til dekning av destruksjonskostnader.

  § 10 andre ledd (endret) skal lyde:

  Beslutning om å tildele eller ikke tildele støtte til kondemnering kan ikke påklages, jf. Lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge § 6.

  II

  I Fiskeridepartementets forskrift av 30. juni 2003 om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten skal alle henvisninger til Statens nærings- og distriktutviklingsfond og/eller SND endres til Innovasjon Norge .

  III

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette.

  FORSKRIFT OM STRUKTURAVGIFT OG STRUKTURFOND FOR
  KAPASITETSTILPASNING AV FISKEFLÅTEN

  Fiskeridepartementet har den 30. juni 2003 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9 b fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Formål og finansiering

  Strukturfondet for kapasitetstilpasning av fiskeflåten skal sikre stabil tilgang på midler til kondemnering av fiskefartøy, og dermed legge til rette for den nødvendige strukturering i
  ulike fartøygrupper.

  Strukturfondet finansieres av en strukturavgift i samsvar med reglene i denne forskrift, og midler som måtte bli tilført fondet fra staten.

  § 2 Avgiftsgrunnlag

  Det skal betales strukturavgift av brutto fangstverdi for all fangst som til enhver tid er omfattet av salgslagenes enerett til førstehåndsomsetning etter råfiskloven. Fiskers avgiftsplikt gjelder også når fangst leveres i utlandet, og når fisker selv overtar fangsten.

  Strukturavgift betales med den sats som er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av det årlige statsbudsjettet. Avgiftssatsen kunngjøres på samme måte som andre statlige avgifter og også av salgslagene.

  Det gis fradrag for salgslagsavgift ved avgiftsberegning.

  Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

  § 3 Innkreving av avgift

  Strukturavgiften innkreves av salgslagene, og trekkes fra fangstoppgjøret før utbetaling til fisker. Det skal fremkomme av oppgjøret hvilket avgiftsgrunnlag som er benyttet, og hvor mye avgiften utgjør.

  Den som leverer og den som mottar fangst har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige for at salgslagene skal kunne beregne avgiften.

  § 4 Administrasjon av Strukturfondet

  Strukturfondet administreres av Innovasjon Norge. Utgifter til fondets administrasjon, herunder salgslagenes utgifter knyttet til innkreving av avgiften og overføring til Fiskeridirektoratet, dekkes av de innkrevde avgiftsmidlene. Innovasjon Norge skal føre eget regnskap for Strukturfondet.

  § 5 Anvendelse av Strukturfondet

  Strukturfondet skal anvendes til kondemneringsstøtte til fiskefartøy. Kondemneringsstøtte skal gis til fartøy under 15 meter (hjemmelslengde) som fyller de vilkår som er fastsatt i
  eller i medhold av denne forskrift.

  Innovasjon Norge kan fastsette en nærmere fordeling og prioritering mellom ulike fartøygrupper i henhold til retningslinjer fra Fiskeridepartementet om virkemiddelbruken overfor fiskeri- og havbruksnæringen. Innovasjon Norge fastsetter også nærmere bestemmelser om utmåling av kondemneringsstøtte for det enkelte fartøy.

  § 6 Vilkår om konsesjoner eller deltakeradganger

  Kondemneringsstøtte kan kun gis til fartøy som er innført i merkeregisteret for fiskefartøy, og som eier har adgang til å delta med i fiskerier som er underlagt krav om konsesjon etter
  lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 eller som er adgangsbegrenset etter reglene i deltakerloven § 21.

  Det skal settes som vilkår for kondemneringsstøtte at alle konsesjoner eller deltakeradganger knyttet til fartøyet blir oppgitt. Konsesjonsdokumenter i original skal sendes Innovasjon Norge for videresendelse til Fiskeridirektoratet. Innovasjon Norge må sende Fiskeridirektoratet egen melding om utbetaling av kondemneringstilskudd for det enkelte fartøy.

  § 7 Vilkår om destruksjon

  Fartøy som er tildelt kondemneringstilskudd skal utmeldes av merkeregisteret straks tilsagnet er akseptert.

  Den som gis kondemneringsstøtte plikter å sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse av fartøyet som det tildeles tilskudd for. Innovasjon Norge kan stille de vilkår som er nødvendige for å sikre at destruksjon av fartøyet finner sted, herunder stille krav om dokumentasjon for at skroget er tilintetgjort.

  Utstyr og motor kan fjernes fra fartøyet før det destrueres.

  Det kan gis kondemneringsstøtte til dekning av destruksjonskostnader.

  Det kan gjøres unntak fra destruksjonskravet for fartøy som det er naturlig å nytte til andre formål enn fiske eller fangst. Det er et vilkår for slikt unntak at fartøyet blir slettet fra merkeregisteret, og fartøyet skal være registrert i Norsk Ordinært Skipsregister. Det skal tinglyses i Skipsregisteret at fartøyet ikke kan nyttes til fiske underlagt norsk fiskerijurisdiksjon, at det ikke skal kunne leveres fisk for salg med fartøyet som fritidsfiskefartøy og at det ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke.

  Slikt salg til utlandet kan bare tillates i særlige tilfeller, og bare hvor dette er forenlig med norske interesser. Fartøyet kan bare selges til stater som har undertegnet Avtale 4. desember 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander, eller Avtale 24. november 1993 om å fremme fiskefartøyers overholdelse av internasjonale bevarings, og forvaltningstiltak på det frie hav. Fiskerimyndighetene kan kreve ytterligere dokumentasjon eller gjøre egne undersøkelser for å sikre at fartøyet ikke benyttes i strid med nevnte
  avtaler.

  Fartøy som unntas destruksjonskravet vil få en prosentvis reduksjon i tilskuddsbeløpet.

  Søknad om unntak fra destruksjonskravet for fiskefartøy som tildeles kondemneringstilskudd sendes til, og avgjøres av, Fiskeridirektoratets regionkontor der fartøyet er hjemmehørende.
  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 8 Nærmere bestemmelser om dokumentasjon mv, søknadsfrist

  Innovasjon Norge kan fastsette nærmere krav til innholdet i en søknad om kondemneringsstøtte, herunder krav til dokumentasjon av at vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av forskriften er oppfylt.

  Samtidig med at Innovasjon Norge kunngjør hvilke fartøygrupper og størrelser som skal prioriteres for tildeling av kondemneringsstøtte, kan det også fastsettes en søknadsfrist for
  tildeling av støtte for perioden (år, halvår e.l.).

  § 9 Utbetaling av kondemneringsstøtte

  Kondemneringsstøtte utbetales til eier av fartøyet. I den utstrekning støtten skal dekke pantegjeld på fartøyet, foretas utbetalingen direkte til pantekreditor.

  Støtten utbetales under forbehold om korrigering etter at det er foretatt kontroll eller revisjon av utbetalingene. Den som søker om støtte anses samtidig å ha gitt samtykke til slik kontroll eller revisjon av de opplysninger som er gitt.

  Uriktige eller feilaktige opplysninger kan medføre straffeansvar, og kan føre til at et tilsagn om støtte blir trukket tilbake eller at utbetalt støtte blir krevd tilbakebetalt. Likeledes vil brudd på fastsatte vilkår medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet.

  Kondemneringsstøtte skal ikke utbetales før Fiskeridirektoratet har slettet fartøyet med konsesjoner/deltageradganger fra registret over merkepliktige norske fiskefartøy med avgangsårsak at fartøyet får utbetalt kondemneringstilskudd.

  § 10 Saksbehandlingsregler

  Søknad om kondemneringsstøtte fremsendes gjennom Fiskeridirektoratets regionkontor, som skal kontrollere de opplysninger som er gitt om konsesjoner, deltakeradganger mv. Innovasjon Norge kan for øvrig fastsette nærmere bestemmelser om behandlingen av søknader om kondemneringsstøtte.

  Beslutning om å tildele eller ikke tildele støtte til kondemnering kan ikke påklages, jf. lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge § 6.

  § 11 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 53. På samme måte straffes forsøk.

  § 12 Ikrafttredelse

  Denne forskrift gjelder fra 1. juli 2003.

  EHB/EW