J-66-2004: (Utgått) Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (ik - akvakultur)

Erstatter: J-23-2006

Erstattet av: J-23-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.03.2004

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (ik - akvakultur)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 19.03.2004 med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 17, lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite § 18, lov 9.12.2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5 og lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30. Kapittel I Formål, virkeområde og definisjoner

  § 1 Formål
  Denne forskriften skal sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen.

  § 2 Virkeområde
  Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av:

  1. lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven)
  2. lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite (havbeiteloven)
  3. lov 19. desember.2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) begrenset til regler som regulerer dyrehelse i akvakulturrelatert virksomhet
  4. lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven) begrenset til akvakulturrelatert virksomhet

  § 3 Definisjoner
  I denne forskriften menes med:

  1. Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.
  2. Akvakulturlovgivningen: De lovene som er nevnt i denne forskriftens § 2 og forskrifter fastsatt i medhold av disse.
  3. Akvakulturrelatert virksomhet:
  a) akvakulturanlegg; det vil si virksomhet der en f rer eller behandler levende akvatiske dyr med sikte på konsum, f r, reproduksjon, utsetting, herunder havbeite, forskning eller
  undervisning. Som akvakulturanlegg regnes også virksomhet som driver med kultivering, havbeite eller oppbevaring av levende akvatiske dyr som ledd i oppdrettsvirksomhet, og
  damanlegg med avrenning til vassdrag eller akvakulturanlegg,
  b) slakteri- og tilvirkningsanlegg; det vil si virksomhet hvor det foregår slakting og/eller tilvirkning av akvatiske dyr fra akvakulturanlegg eller havbeite,
  c) transportenheter; det vil si virksomhet som transporterer levende akvatiske dyr til eller fra akvakulturanlegg eller havbeite,
  d) avfallsbehandlingsanlegg; det vil si virksomhet som transporterer og/eller behandler animalsk avfall fra akvatiske dyr som stammer fra akvakulturanlegg eller havbeite, og
  e) notvaskerier; det vil si virksomhet som transporterer og/eller rengjør nøter og eventuelt annet utstyr fra akvakulturanlegg.

  Kapittel II Krav til internkontroll

  § 4 Plikt til internkontroll
  Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

  § 5 Internkontrollens innhold
  Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

  Internkontroll innebærer at virksomheten skal:
  1. sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig,
  2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll,
  3. fastsette mål for internkontrollarbeidet,
  4. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten,
  5. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
  6. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
  7. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

  Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte forhold som nevnt i § 5 annet ledd nummer 3. til 7.

  Kapittel III Administrative bestemmelser

  § 6 Tilsyn og vedtak
  Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med oppdrettsloven og kan herunder treffe vedtak etter § 21 om pålegg og tiltak, § 22 om tvangsmulkt og § 24 om tilbaketrekking/nekting av tillatelse.

  Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med havbeiteloven § 13 og kan herunder ved treffe vedtak etter § 14 om tvangsmulkt, § 15 om iverksetting og § 16 om inndraging.

  Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder ved treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

  Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med dyrevernloven § 25 om vedtak og klage og kan herunder ved treffe vedtak etter § 26 om tvangsmulkt.

  § 7 Dispensasjon
  Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan når særlige grunner foreligger på sine respektive forvaltningsområder dispensere fra forskriften.

  § 8 Straff
  Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til oppdrettsloven § 25, havbeiteloven § 19, matloven § 28 og dyrevernloven § 31.

  § 9 Ikrafttredelse
  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.

  ANY/EW