Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-65-2019: (Utgått) Ervervstillatelsesforskriften

Erstatter: J-210-2018

Erstattet av: J-208-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.11.2018

Forskrift om endring av forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22. mars 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 6, § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 17, § 18 andre ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, § 20, § 28, § 29 og § 30 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 9-4, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16, § 36, § 37, § 47 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4.

   I

   I forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. gjøres følgende endringer:

   § 2a tredje ledd annet og tredje punktum oppheves

     II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------------

  Forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften)

   Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2012 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 3, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 20, § 21, § 22, § 24, § 25, § 28, § 29 og § 30, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).

  KAPITTEL I. Definisjon av ervervsmessig fiske og fangst

  § 1 Definisjon av ervervsmessig fiske og fangst i deltakerlovens forstand

  Det foreligger ervervsmessig fiske og fangst i deltakerlovens forstand dersom en person eller et foretak fisker og omsetter fangst for mer enn kr 50 000 i løpet av et kalenderår, jf. deltakerloven § 3 tredje ledd. Det foreligger også ervervsmessig fiske og fangst dersom det omsettes for mer enn kr 50 000 av fangst tatt med ett og samme fartøy i løpet av et kalenderår, selv om verken enkeltpersoner eller enkeltforetaker med eierinteresser i fartøyet omsetter for mer enn kr 50 000.

  Første ledd er ikke til hinder for at en person kan anses for å oppfylle kravet om å ha drevet ervervsmessig fiske eller fangst på norsk fartøy i minst tre av de siste fem årene i kraft av å ha arbeidet om bord selv om vedkommende ikke har direkte eller indirekte eierinteresser i fartøyet.

  KAPITTEL II. Vilkår for tildeling og tilbakekall av ervervstillatelse

  § 2 Unntak fra kravet om fartøyeiers tidligere aktivitet i fiske

  Kravet om tidligere aktivitet i deltakerloven § 6 første og annet ledd gjelder ikke ved tildeling av ervervstillatelse for fartøy under 15 meter største lengde, jf. deltakerloven § 6 tredje ledd annet punktum.

  § 2 a Avslagsgrunner etter deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

  Søknad om ervevstillatelse kan avslås ut fra hensynet til ressursgrunnlaget i medhold av deltakerloven § 7 første ledd bokstav a dersom fartøyet er over 15 meter største lengde og verken tildeles eller er tildelt spesiell tillatelse etter deltakerloven § 12, eller har deltakeradgang i lukket gruppe i medhold av forskrift fastsatt i medhold av deltakerloven § 21.

  Uten hinder av første ledd kan det tildeles ervervstillatelse for fartøy under 19,81 meter største lengde som skal drive reketråling nord for 62 grader nord. Det er en forutsetning at fartøyet er utrustet for og egnet til å drive reketråling.

  Uten hinder av første ledd kan det tildeles ervervstillatelse begrenset til fangst av kongekrabbe og taskekrabbe utenfor områder hvor fangst av kongekrabbe til enhver tid måtte være regulert med kvoter, minstemålsbestemmelser, innsatsbegrensninger eller liknende.

  Søknad om ervervstillatelse kan avlås for fartøy som utelukkende skal basere seg på fiske i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon dersom fartøyet ikke er tildelt eller tildeles tillatelse etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  § 3 Krav til fartøy

  Søknad om ervervstillatelse skal avslås i medhold av deltakerloven § 8 dersom det ikke legges fram gyldig fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy, oppdatert fartøyinstruks, godkjennelsesdokument, byggebekreftelse eller annen dokumentasjon som kreves for vedkommende fiske- og fangstfartøy i eller i medhold av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Dette gjelder likevel ikke dersom fartøyet er under 10,67 meter største lengde, bygget før 1. juli 2014, og står eller har stått i merkeregisteret.

  § 4 Tilbakekall ved manglende fiskeriaktivitet med fartøyet

  Ervervstillatelse kan tilbakekalles i medhold av deltakerloven § 11 annet ledd bokstav a dersom fartøyet ikke har vært benyttet i ervervsmessig fiske og fangst i løpet av inneværende kalenderår eller to foregående år.

  KAPITTEL IIa. Meldeplikt ved eierendringer i fiskefartøy

  § 4a Innledende bestemmelse

  Ved overdragelse av aksje eller part i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy, kreves søknad om forhåndsgodkjenning, jf. deltakerloven § 9 første ledd.

  Ved mindre overdragelser gjelder likevel en meldeplikt etter dette kapittel, jf. deltakerloven § 9 annet ledd.

  § 4b Overdragelser hvor det er tilstrekkelig med en meldeplikt

  For at overdragelse av aksje eller part i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy skal være underlagt meldeplikt, må følgende vilkår være oppfylt

  a)

  Overdragelsen reduserer ikke den totale eierandelen til de aktive fiskerne til 50 pst. eller mindre.

  b)

  Overdragelsen medfører ikke at nasjonalitetskravet for ervervstillatelse i deltakerloven § 5 ikke er oppfylt.

  c)

  Overdragelsen medfører ikke overtredelse av eierkonsentrasjonsreglene i konsesjonsforskriften og deltakerforskriften.

  d)

  Overdragelsen medfører ikke overtredelse av reglene om landsdelsbinding i deltakerforskriften.

  e)

  Det må ikke være gitt unntak fra aktivitetskravet i medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum.

  Fiskeridirektoratet kan bestemme at eierendring som er underlagt meldeplikt etter denne paragraf likevel skal underlegges søknadsplikt, jf. § 4a og deltakerloven § 9 første ledd. Fiskeridirektoratet skal gi fartøyeier beskjed om dette innen 10 virkedager etter at direktoratet har mottatt melding fra fartøyeier.

  § 4c Krav til meldingen og ansvar for innmelding

  Melding om eierendring skal fremmes på fastsatt skjema og sendes til Fiskeridirektoratet sentralt eller Fiskeridirektoratets regionkontor i melders distrikt, avhengig av hvem som har vedtakskompetansen etter den årlige deltakerforskriften og konsesjonsforskriften mv.

  Melding fremmes av selskapet eller sammenslutningen som eier fiskefartøyet eller fullmektig på deres vegne. Dersom endringen skjer i bakenforliggende selskap eller sammenslutning som er medeier i flere selskap eller sammenslutninger som eier fiskefartøy, kan melding fremmes av det bakenforliggende selskap eller sammenslutning. Både det selskap det skjer eierendring i og det selskap som direkte eier fartøyet er ansvarlig for at det sendes inn melding etter dette kapittel.

  Meldingen skal inneholde følgende:

  a)

  Navn på selskap eller sammenslutning som meldingen gjelder, og detaljert og klar oversikt over eiersammensetningen i fartøyeiende selskap og bakenforliggende selskap før og etter endringen

  b)

  Navn på alle fartøy som selskapet eller sammenslutningen direkte eller indirekte er medeier i

  c)

  Aksjeeierbøker/deltakerliste og oversikt over planlagte endringer i disse. Av aksjeeierbøker skal det fremgå klart hvilke aksjer som har stemmerett og hvilke som ikke har det, og oversikt over planlagte endringer.

  d)

  Aksjonæravtaler eller andre underliggende avtaler og oversikt over planlagte endringer i disse

  e)

  Selskapsavtale/vedtekter og oversikt over planlagte endringer i disse

  f)

  Styresammensetning og oversikt over planlagte endringer i styresammensetningen

  § 4 d Gjennomføring av meldepliktig eierendring

  Overdragelse som er underlagt meldeplikt etter § 4b kan ikke gjennomføres før det har gått 10 virkedager etter at Fiskeridirektoratet har mottatt melding etter § 4c. Dersom Fiskeridirektoratet bestemmer at overdragelsen skal underlegges søknadsplikt etter § 4b siste ledd, kan overdragelsen bare gjennomføres dersom eventuell søknad blir innvilget.

  Den som har levert melding etter § 4 c annet ledd skal sende melding til Fiskeridirektoratet om dato for eierendring etter at eierendringen er gjennomført. Det skal samtidig gis oppdaterte opplysninger som nevnt i § 4 c tredje ledd. Dersom Fiskeridirektoratet ikke mottar melding om gjennomføringsdato innen seks måneder fra mottatt melding etter § 4 c, må det sendes ny melding etter § 4 c før eierendringen kan gjennomføres.

  Det fartøyeiende selskap er ansvarlig for at eierendringen ikke medfører brudd på fiskeriregelverket, selv om Fiskeridirektoratet ikke griper inn innen fristen på 10 dager.

  KAPITTEL III. Behandling av fisketillatelser ved konkurs, tvangssalg m.v.

  § 5 Utskiftning, salg for fortsatt drift og splitting

  En søknad om utskifting eller salg for fortsatt drift av et fiskefartøy skal avslås dersom søknaden blir behandlet etter at en begjæring om tvangsdekning i fartøyet er forkynt for saksøkte i henhold til lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) § 11-7 første ledd. Tilsvarende gjelder ved søknad om tildeling av fisketillatelse til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy dersom søknaden behandles etter at en begjæring om tvangsdekning i fartøyet som oppgir fisketillatelsen er forkynt for saksøkte i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7 første ledd. Det samme gjelder når det er avsagt kjennelse om åpning av konkurs hos fartøyeier, eller kjennelse om midlertidig forføyning med forbud mot utskiftning eller salg av fartøyet for fortsatt drift.

  § 6 Behandling av fisketillatelsene ved realisering av panterett i fiskefartøyet

  Dersom panthaver overtar det pantsatte fartøyet for å oppnå dekning utenfor tvangsfullbyrdelse, skal panthaver straks sende melding til Fiskeridirektoratet om at han ønsker å opprettholde driften av fartøyet. Etter at Fiskeridirektoratet har mottatt slik melding gis panthaver midlertidig ervervstillatelse og konsesjon eller deltakeradgang i inntil tre måneder.

  De midlertidige tillatelsene kan fornyes med inntil en måned av gangen, dersom dette er nødvendig på bakgrunn av situasjonen i markedet, næringen eller andre særlige grunner.

  Dersom fiskefartøyet ikke er videresolgt innen utløpet av den perioden tillatelsene omfatter, slettes fartøyet fra merkeregisteret og tillatelsene bortfaller.

  § 7 Behandling av fisketillatelsene ved åpning av konkurs

  Ved åpning av konkurs trer konkursboet inn i debitors rettigheter og plikter etter fisketillatelsene. Konkursboet skal straks sende melding til Fiskeridirektoratet om det ønsker å opprettholde driften av fartøyet. Etter at Fiskeridirektoratet har mottatt slik melding gis konkursboet midlertidig ervervstillatelse og konsesjon eller deltakeradgang i inntil tre måneder.

  De midlertidige tillatelsene kan fornyes med inntil tre måneder av gangen, dersom dette er nødvendig på bakgrunn av situasjonen i markedet, næringen eller andre særlige grunner.

  Dersom fiskefartøyet ikke er videresolgt innen utløpet av tillatelsene, slettes fartøyet fra merkeregisteret og tillatelsene bortfaller.

  § 8 Salg av fartøy ved tvangssalg og konkurs

  Ved salg av fartøyet i forbindelse med konkurs eller tvangssalg, forhåndsbehandler Fiskeridirektoratet eller Fiskeridirektoratets regionkontor aktuelle kjøperes søknader om fisketillatelser og kan på bakgrunn av dette gi forhåndstilsagn om tildeling.

  Hvis et fiskefartøy blir solgt på auksjon eller ved medhjelpersalg må ikke bud stadfestes før det foreligger forhåndstilsagn om tildeling av fisketillatelser fra fiskerimyndighetene. Banker eller andre kredittinstitusjoner med panterett i fartøyet kan likevel få stadfestet sitt bud uten slikt forhåndstilsagn for å redde sine fordringer. Reglene i § 6 gjelder tilsvarende.

  KAPITTEL IV. Søknad om ervervstillatelse m.v. og saksbehandlingsgebyr

  § 9 Søknad om ervervstillatelse m.v.

  Søknad om ervervstillatelse, spesiell tillatelse og årlig deltakeradgang samt søknader om spesielle kvoteordninger skal fremmes på fastsatt skjema og sendes Fiskeridirektoratet.

  Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  a)

  identifikasjon av fartøyeier, herunder fødselsnummer eller organisasjonsnummer

  b)

  Dersom fartøyeier er et foretak, eventuelt foretak under stiftelse, skal samtlige eiere i foretaket oppgis. Dersom disse også er foretak, skal deres eiere også oppgis osv.

  c)

  Fartøyets driftsgrunnlag og hvilke former for fiske eller fangst det søkes om tillatelse til å delta i,

  d)

  opplysninger om fartøyets nåværende eller tidligere fiskerimerke, kjenningssignal, største lengde, bredde, bruttotonnasje og lasteromsvolum samt IMO-nummer dersom fartøyet er tildelt slikt,

  e)

  dokumentasjon på at saksbehandlingsgebyr er betalt, jf. §§ 10 og 11,

  f)

  dersom søknaden innebærer en reduksjon av fartøyets driftsgrunnlag skal det vedlegges bekreftelse fra eventuell panthaver om at denne er kjent med søknaden,

  Dersom det ikke vedlegges dokumentasjon som nevnt i annet ledd bokstav f), skal fiskerimyndighetene varsle panthaver og stille behandlingen av søknaden i bero i inntil fire uker. Det samme gjelder dersom det fremgår av bekreftelsen at panthaver har innsigelser mot slik søknad.

  Fiskeridirektoratet kan stille krav om andre opplysninger, herunder dokumentasjon om fartøyet.

  § 10 Saksbehandlingsgebyr

  For behandling av søknader som nevnt i § 9 samt for behandling av søknad om leiefartøy skal det betales gebyr til statskassen.

  Gebyret skal være innbetalt til Fiskeridirektoratet før søknaden tas under behandling. Dokumentasjon på at gebyret er betalt skal vedlegges søknaden.

  Dersom gebyret ikke er innbetalt, eller dersom det er betalt inn for lite i gebyr, skal søknaden stilles i bero inntil korrekt beløp er innbetalt.

  Dersom søknaden trekkes før behandling av søknaden er startet, kan halve saksbehandlingsgebyret tilbakebetales.

  § 11 Gebyrsatsene

  For søknad om ervervstillatelse, herunder eierendring, for fartøy på eller over 15 meter største lengde med spesiell tillatelse betales kr 4000 i gebyr.

  For søknad om ervervstillatelse, herunder eierendring, for fartøy på eller over 15 meter største lengde uten spesiell tillatelse betales kr 2000 i gebyr.

  For søknad om ervervstillatelse, herunder eierendring, for fartøy under 15 meter største lengde med spesiell tillatelse og/eller med årlig deltakeradgang betales kr 1000 i gebyr.

  For søknad om ervervstillatelse, herunder eierendring, for fartøy under 15 meter uten spesiell tillatelse eller årlig deltakeradgang betales kr 500 i gebyr.

  For søknad om forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse betales kr 1000 i gebyr.

  For søknad om tildeling av spesiell tillatelse samt søknad om årlig deltakeradgang betales kr 1000 i gebyr. Søknad som fremmes om første gangs tildeling av årlig deltakeradgang etter etablering av en ny slik ordning skal det ikke betales saksbehandlingsgebyr for.

  For søknad om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og havfiskeflåten i medhold av havressursloven § 14 betales kr 1000 i gebyr pr. mottakende fartøy.

  For søknad om unntak fra kondemneringskravet ved bruk av strukturordninger eller liknende betales kr 1000 i gebyr.

  For søknad om tillatelse til å benytte leiefartøy betales kr 1000 i gebyr.

  KAPITTEL V. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregister)

  § 12 Registrering

  Fartøy som det er gitt ervervstillatelse for og som skal nyttes til ervervsmessig fiske og fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) når vilkårene for dette foreligger. Registeret skal være elektronisk og føres av Fiskeridirektoratet.

  Nødvendige søknader må være fremmet og innvilget og endringer må være dokumentert gjennomført før de nye opplysningene kan føres inn i registeret.

  Fartøy skal slettes fra registeret dersom ervervstillatelsen faller bort, dersom ervervstillatelsen tilbakekalles eller dersom fartøyeier selv ber om at fartøyet skal slettes.

  § 13 Registerets innhold

  Registeret skal inneholde følgende opplysninger om fartøyet: Fiskerimerke (fylke, løpenummer og kommune), kjenningssignal, navn, elektronisk identitetsnummer tildelt av Fiskeridirektoratet, IMO-nummer, største lengde, lengde L, bredde, bruttotonnasje, byggeår, ombyggingsår, skrogmateriale, motorens byggeår, motorkraft samt dato på målebrev/identitetsbevis.

  Registeret skal inneholde følgende opplysninger om fartøyets eiere og medeiere: Foretaksnummer, fødselsnummer, fullt navn, forretningsadresse, bostedsadresse og postadresse.

  Registeret skal også inneholde opplysninger om hvilke spesielle tillatelser (konsesjoner), årlige deltakeradganger og spesielle kvoteordninger som til enhver tid er tildelt den enkelte fartøyeier for det enkelte fartøyet.

  § 14 Fartøyeiers ansvar og plikter

  Eier av et fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske, har ansvar for å melde fartøyet inn i registeret når ervervstillatelse er gitt og vilkårene i ervervstillatelsen er oppfylt. Fartøyeier har plikt til å melde enhver endring med hensyn til salg av fartøyet, eierending, flytting, ombygging, skifte av motor, forlis m.v. Dersom fartøyet selges eller ikke lenger skal nyttes til ervervsmessig fiske, plikter selger/eier å gi melding om at fartøyet skal slettes fra registeret.

  Eier av fartøy plikter å gi Fiskeridirektoratet alle opplysninger som er nødvendige for å registrere fartøyet i henhold til denne forskriften, og alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om registreringsplikt foreligger.

  Melding om innføring i registeret og melding om endring sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratet. Skjemaet skal inneholde de opplysninger som er nødvendig for registreringen og skal dateres og underskrives av fartøyeier eller den han bemyndiger for å bekrefte at de gitte opplysningene er korrekte.

  § 15 Innmelding og registrering

  Et fartøy kan ikke registreres i merkeregisteret før vilkårene i ervervstillatelsen er oppfylt.

  Fartøyet føres inn i det merkedistrikt der fartøyeier har sitt bosted. Dersom fartøyets direkte eier er et foretak skal fartøyet føres inn i det merkedistrikt der foretaket har forretningsadresse.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i annet ledd.

  Fartøy fra distrikt som det ikke er fastsatt distriktsmerker for, skal registreres i nærmeste kommune som har fått fastsatt distriktsmerke.

  Registreringsplikten omfatter også fartøyets hjelpefartøy.

  Fiskeridirektoratet tildeler fartøyet et merke som består av distriktsmerke og et løpenummer. Distriktsmerkene skal bestå av bokstaver som betegner fylke og kommune.

  Hjelpefartøy tildeles samme fiskerimerke som hovedfartøyet, med tillegg av et tall som angir rekkefølgen av fartøyets hjelpefartøy.

  § 16 Bekreftelse på tildelt fiskerimerke og innføring i merkeregisteret

  Ved innmelding av et fartøy i registeret utsteder Fiskeridirektorateten bekreftelse på tildelt fiskerimerke for det aktuelle fartøyet.

  Når fartøyet er ført inn i merkeregisteret sender Fiskeridirektoratet en bekreftelse til fartøyets eier om at fartøyet er ført inn i merkeregisteret og hvilke opplysninger som er registrert. Kopi av denne bekreftelsen skal oppbevares om bord i fartøyet.

  § 17 Kontroll

  Fiskeridirektoratet kan kontrollere at de opplysningene som er gitt til Fiskeridirektoratet til enhver tid er korrekte. Ved kontroll kan Fiskeridirektoratet benytte seg av opplysninger i andre offentlige registre eller opplysninger gitt til andre offentlige etater. Fiskeridirektoratet kan også til enhver tid be om å få forelagt og få bekreftet opplysninger. Fiskeridirektoratet kan også foreta fysisk kontroll av fartøy og fysisk kontroll om bord i fartøy som står i merkeregisteret eller søkes innført i der.

  § 18 Gebyr ved innmelding i merkeregisteret

  Ved innmelding av fartøy i registeret skal det betales et registreringsgebyr til statskassen.

  Registreringsgebyr skal være betalt til Fiskeridirektoratet før registrering i registeret foretas. Dokumentasjon for betalt gebyr skal vedlegges skjemaet som sendes inn ved innmelding av fartøyet i registeret.

  Registreringsgebyr skal ikke betales ved tildeling av nytt fiskerimerke i forbindelse med flytting eller ved endring av kommunegrenser.

  For fartøy under 15 meter største lengde er gebyret kr 2000, for fartøy f.o.m. 15 meter største lengde til 28 meter største lengde er gebyret kr 4000, og fartøy f.o.m. 28 meter største lengde er gebyret kr 6000.

  § 19 Årlig avgift for å stå i merkeregisteret

  Det betales en årlig avgift til statskassen så lenge fartøyet står i merkeregisteret.

  Den som står registrert som fartøyets eier i merkeregisteret per 1. januar det enkelte år er ansvarlig for betaling av den årlige avgiften. For fartøy som føres inn i merkeregisteret i løpet av året, er det eieren av fartøyet på innføringstidspunktet som er ansvarlig for betaling av den årlige avgiften det aktuelle året.  Det skal ikke betales mer enn en avgift per år per fartøy.

  Den årlige avgiften er kr 1250 for fartøy under 15 meter største lengde, kr 2500 for fartøy f.o.m. 15 meter til 28 meter, og kr 3500 for fartøy f.o.m. 28 meter.

  § 20 Betaling av årlig avgift

  Årlig avgift for det enkelte fartøy må være innbetalt innen 15. mars hvert år, og gjelder for det angjeldende år. For fartøy som meldes inn i merkeregisteret i løpet av året, fastsetter Fiskeridirektoratet egne betalingsfrister. Påkrav fra Fiskeridirektoratet gis med minimum 1 måneds betalingsfrist.

  Krav om betaling av årlig avgift sendes til eiere av fartøy som står i merkeregisteret per 1. januar det enkelte år, og til eiere av fartøy som føres inn i merkeregisteret i løpet av året.

  Den årlige avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg hos enhver som i henhold til bestemmelsene i denne forskrift er ansvarlig for betaling av slik avgift.

  § 21 Frafall av krav om betaling av årlig avgift

  For fartøy som slettes i merkeregisteret innen 15. mars det enkelte år og som det ikke er levert fangst med det aktuelle året, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om at ilagt årlig avgift frafalles for det angjeldende år.

  KAPITTEL VI. Merking av fartøy som er tildelt fiskerimerke

  § 22 Fiskerimerke

  Fiskerimerket består av bokstaver som betegner fylke, et løpenummer samt bokstaver som betegner kommune. Fylkes- og kommunebokstavene for de enkelte merkedistrikt fastsettes av Fiskeridirektoratet.

  Det tildelte fiskerimerket skal påføres godt synlig og tydelig på hver side av skroget i nærheten av forstavnen. I tillegg kan fiskerimerket også påføres godt synlig på hver side av styrehus eller rigg.

  Det er forbudt å fjerne, forandre, tildekke eller skjule de påmalte fiskerimerker.

  Merkeregistrerte fartøy må ikke føre navn, bokstaver eller tall som strider mot denne forskrift eller annen gjeldende lovgivning.

  Eier av fartøy som slettes fra registeret må samtidig med at fartøyet slettes fjerne fiskerimerket på fartøyet. Likeledes skal fiskerimerket fjernes fra fartøyets tilhørende hjelpefartøy og redskap. Fartøy som ikke er registrert i registeret kan ikke ha fiskerimerke på fartøyet.

  Fartøyets eier plikter å sørge for at fiskerimerket er korrekt malt på fartøyet og har ansvar for at det til enhver tid holdes ved like i klar og tydelig stand. Fartøyets eier plikter likeledes å påse at fiskerimerket fjernes fra fartøyet når fartøyet slettes fra merkeregisteret.

  § 23 Plassering, størrelse og farge på fiskerimerket

  Merket skal settes så høyt oppe som mulig på begge sider av skroget i nærheten av forstavnen, med unntak av det foreskrevne tilleggstallet for hjelpefartøy som settes på begge sider av skroget i nærheten av akterstavnen.

  Alle merker skal males klart og tydelig med hvit maling på svart bunn eller svart maling på hvit bunn.

  Bokstavene i merket plasseres slik at fylkesbokstavene står foran og kommunebokstaven(e) står etter nummertallet.

  Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på grunn av ujevnheter i skipssiden skal disse jevnes ut. Merket skal plasseres på mest mulig loddrett flate.

  For fartøy på eller over 15 meter største lengde (klasse 1) skal fiskerimerket og bunnfargen oppfylle følgende krav:

  a)

  Bunnfargen skal være 65 cm høy, og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredde (27 cm) foran første og etter siste bokstav

  b)

  Høyden av bokstaver og tall skal være 45 cm

  c)

  Bredden av bokstaver og tall skal være 27 cm. For bokstaven I og tallet 1 skal likevel bredden være 6 cm, og for bokstaven M skal den være 36 cm.

  d)

  Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 6 cm

  e)

  Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte (12 cm) av bokstavens tykkelse (fargebredde)

  f)

  Mellom bokstaver og tall skal det tas inn en firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (6 cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer skal være det dobbelte (12 cm) av bokstavtykkelsen.

  For fartøy på eller over 9 meter største lengde, men under 15 meter største lengde (klasse 2) skal fiskerimerket og bunnfargen oppfylle følgende krav:

  a)

  Bunnfargen skal være 37 cm høy og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredde (15 cm) foran første og etter siste bokstav. Bunnfargen, der tilleggstall for hjelpefartøy settes, skal rekke en halv bokstavbredde foran og etter tallet.

  b)

  Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm

  c)

  Bredden av bokstaver og tall skal være 15 cm. For bokstaven I og tallet 1 skal likevel bredden være 4 cm, og for bokstaven M skal den være 20 cm.

  d)

  Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 4 cm.

  e)

  Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte (8 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde).

  f)

  Mellom bokstaver og tall skal det tas inn en firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (4 cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer skal være det dobbelte (8 cm) av bokstavtykkelsen

  For fartøy på eller under 9 meter største lengde (klasse 3) skal fiskerimerket og bunnfargen oppfylle følgende krav

  a)

  Bunnfargen skal være 23 cm høy og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredde (9 cm) foran første og etter siste bokstav

  b)

  Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm

  c)

  Bredden av bokstaver og tall skal være 9 cm. For bokstaven I og tallet 1 skal likevel bredden være 2,5 cm, og for bokstaven M skal den være 12 cm.

  d)

  Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 2,5 cm

  e)

  Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal være det dobbelte (5 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde).

  f)

  Mellom bokstaver og tall skal anbringes en firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (2,5 cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer skal være det dobbelte (5 cm) av bokstavtykkelsen.

  Tilleggstallets størrelse for hjelpefartøy skal være av klasse 2.

  § 24 Fiskerimerke ved salg av fartøy, endring av kommunegrenser m.v.

  Føres fartøyet ved flytting, salg eller annen overdragelse til nytt merkedistrikt, skal melding om dette straks sendes til Fiskeridirektoratet på fastsatt skjema.

  Skifter fartøyet eier innen samme merkedistrikt eller fartøyets eier flytter innen samme merkedistrikt, beholder fartøyet sitt distriktsmerke, med mindre annet blir bestemt av Fiskeridirektoratet.

  For det tilfellet at det blir endring i fylkes- eller kommunegrenser, kan Fiskeridirektoratet bestemme at fartøyene i disse distriktene blir tildelt nye registreringsnummer og blir ommerket. Fartøyet beholder sitt gamle merke inntil det nye er påført.

  Et tidligere benyttet fiskerinummer kan ikke nyttes igjen før to år etter at det har gått ut av bruk.

  Fartøyeier er ansvarlig for påføring av og betaling for fartøyets fiskerimerke.

  KAPITTEL IX. Avsluttende bestemmelser

  § 25 Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 26 Vedtaksmyndighet

  Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskrift kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Når myndigheten er lagt til Fiskeridirektoratets regionkontor er Fiskeridirektoratet klageinstans.

  § 27 Bemyndigelse

  Departmentet kan endre denne forskriften. Fiskeridirektoratet kan fastsette instruks for føring av merkeregisteret.

  § 28 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2013.

  HHO/EW

  Fra samme tid oppheves:

  1. Lov 5. desember 1917 nr 01 om registrering og merking av fiskefartøyer.
  2. Forskrift 22. februar 1950 nr 01 om merking av fiske og fangsfarkoster.
  3. Forskrifter 18. juli 1956 nr 01 om eiendomsrett til fiskefartøyer.
  4. Forskrift 23. desember 1985 nr 2301 om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) og om årlig avgift så lenge fartøyet står i merkeregisteret.
  5. Forskrift 26. juni 1998 nr 606 om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å drive fiske.
  6. Forskrift av 21. september 2001 om tilbakekall av ervervstillatelse m.v. for fartøy som ikke nyttes til ervervsmessig fiske og fangst
  7. Forskrift av 28. september 2007 om behandling av fisketillatelser ved konkurs, tvangssalg m.v.

  Fra samme tid gjøres det med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) §§ 7, 11-16 og 38 følgende endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister:

  § 7 niende ledd (endret) skal lyde:

  For skip som omfattes av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) kapittel V om registrering og merking av fiskefartøy, skal kopi av bekreftelse på tildelt fiskerimerke følge. Er skipet under 7 m og det ikke omfattes av deltakerloven kapittel V, må eieren, for å få skipet registrert, avgi skriftlig forsikring om at skipet skal brukes utelukkende eller hovedsakelig i næringsvirksomhet, med angivelse av virksomhetens art, jf. sjølovens § 11 tredje ledd.