Skjul søk

J-62-2020: (Utgått) Ungdomsfiskeordningen

Erstatter: J-82-2019

Erstattet av: J-97-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.04.2020

Gyldig til: 07.08.2020

Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket i 2020 (ungdomsfiske)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 28. april 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 16, 23, 34, 37, 38 og 39.

  § 1. Formål

  Denne forskrift regulerer adgang for ungdom til å delta i alle adgangsregulerte fiskerier i forskrift 12. desember 2019 nr 1733 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2020 (deltakerforskriften) kapittel 2, med unntak av fiske etter blåkveite og brisling, og fangst av kongekrabbe.

   § 2. Ungdomsfiskeordningen

  Ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 12 år senest i 2020, og som ikke har fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må være registrert ved Fiskeridirektoratets regionkontor og ha fått tildelt deltakernummer.

  Adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

  For å delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må fartøyet være mindre enn 6 meter største lengde.

  For å delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter leppefisk, må ikke-merkeregistrerte fartøy være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregisteret. Kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper skal være vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet.

  Den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen må selv stå ombord og delta i utøvelsen av fisket.

  § 3. Tidspunkt for fiske

  Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med 15. juni 2020 til og med 7. august 2020.

  Ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks gjelder fra og med 12. mai 2020 til og med 20. juni 2020 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med 12. mai 2020 til og med 5. juli 2020 i Finnmark øst for 26°Ø.

  Ungdomsfiskeordningen i fiske etter leppefisk gjelder fra og med 17. juli 2020 kl. 08.00 sør for 62°N og fra og med 31. juli 2020 kl. 08.00 nord for 62°N. Fisket etter leppefisk under ungdomfiskeordningen gjelder til og med 7. august 2020 eller til fisket etter leppefisk i åpen gruppe i samme område stoppes.

  § 4. Redskapsbegrensning

  Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med følgende redskaper:

  1. Stang og håndsnøre, og
  2. en juksamaskin, og
  3. garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og
  4. liner med inntil 300 angler, og
  5. inntil 20 teiner eller ruser. I fisket etter leppefisk er kun teiner tillatt.

  Fra det enkelte fartøy kan det ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen nevnt i første ledd i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert.

  § 5. Ungdomsfiske i regi av en kommune

  Når ungdomsfisket arrangeres i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi fartøy tillatelse til å fiske med større redskapsmengde enn nevnt i § 4, men redskapsbegrensningen i § 4 skal fortsatt gjelde per person.

  Når ungdomsfisket arrangeres i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratets regionkontor også gi tillatelse til at det nyttes merkeregistrert fartøy som er i ordinær drift.

  Merkeregistrerte fartøy som har fått tillatelse etter annet ledd skal, for hver enkelt tur på feltet, varsle Fiskeridirektoratet på SMS ved oppstart av fisket og før ankomst for landing av fangst. Meldingen skal sendes til telefonnummer 1933 og inneholde elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

  -
  -
  -
  -
  -

  ”ung” (kodeord som oppgis først i meldingen)
  ”på” eller ”av” (”på” ved start av fangst og ”av” før landing eller avslutning)
  Registreringsnummer og navn på fartøy (b99m stortind)
  Navn på ungdomsfisker(e) om bord
  Dato og klokkeslett for start eller stopp av fiske (ddmm ttmm).

  Eksempel på melding ved start av fiske: ”ung på b99m stortind ola nordmann 3004 1645”. Eksempel på melding ved stopp av fiske: ”ung av b99m stortind ola nordmann 3004 2350”.

  § 6. Fangst

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per fartøy og per person fiskes og landes et kvantum som tilsvarer inntil 600 kg utilvirket rognkjeksrogn.

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune.

  Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av ungdomsfiskeordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

  Begrensninger for fangst av torsk (§ 2) og rognkjeks (§ 4) i forskrift 26. februar 2010 nr 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

  § 7. Blåkveite

  Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5 % bifangst av blåkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst.

  § 8. Levering av fangst

  Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

  Fangst kan bare leveres til godkjent kjøper. Kjøper skal skrive ut landingsseddel/ sluttseddel spesifisert på art straks etter levering. Seddelen skal undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. Ungdomsfiskernes navn og personnummer skal fylles ut på de relevante felt i seddelen. I rubrikken for kvotetype skal det fylles ut ungdomskvote. I rubrikken for registreringsmerke skal fartøy som er merkeregistrert, registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregisteret påføre tildelte registreringsmerke fra det aktuelle registeret.

  § 9. Overtredelsesgebyr

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 10. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 7. august 2020.

  -----------------

  JBN/EW

  Publisert: 29.04.2020