J-62-2004: (Utgått) Endring i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Erstattet av: J-1-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.03.2004

Endring i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Innholdsfortegnelse:

  Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) fastsatt av Helsedepartementet 01.01.2004 medførte følgende endring:

  Lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk skalldyr mv. § 5 nr. 3 skal lyde:

  har en klart uheldig plassering i forhold til de omkringliggende miljø, hensynet til folkehelsen lovlig ferdsel eller annen utnytting av området.

  Loven lyder etter dette:

  LOV AV 14. JUNI 1985 NR. 68 OM OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR M.V. MED ENDRING AV 13. JUNI 1988, 16. JUNI 1989, 17. JUNI 1991, 15. MAI 1992, 3. JUNI 1993, 9. JUNI 2000, 21. DESEMBER 2000 OG 12. JUNI 2001.
  KAP. I. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

  § 1 Lovens formål

  Formålet med loven er å bidra til at oppdrettsnæringen kan få en balansert og bærekraftig utvikling og bli en lønnsom og livskraftig distriktsnæring.

  § 2 Lovens virkeområde

  Loven gjelder for oppdrettsvirksomhet i ferskvann, brakkvann og saltvann. Loven gjelder i Norges økonomiske sone. Med oppdrett menes all virksomhet der en forer eller behandler
  levende fisk og skalldyr med sikte på konsum, for, reproduksjon, utsetting, herunder havbeite, forskning eller undervisning.

  Under lovens virkeområde faller også oppbevaring av levende fisk og skalldyr som ledd i oppdrettsvirksomhet. Virksomhet som har tillatelse etter lov om havbeite av 21. desember 2000 nr. 118 omfattes ikke av loven.

  Kongen kan fastsette forskrift om at loven gjøres gjeldende for andre akvatiske organismer (vannlevende planter og dyr).

  Departementet avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som oppdrett etter annet og tredje ledd.

  For å sikre at anleggene har forsvarlig teknisk standard kan departementet gi forskrift om at denne loven skal gjelde for produksjon av varer og tjenester til oppdrettsvirksomhet.

  KAP. II. KONSESJONSPLIKT

  § 3 Virksomhet som krever tillatelse

  Uten tillatelse av departementet må ingen bygge, innrede, utvide, erverve, drive eller eie anlegg for oppdrett av fisk og skalldyr. Oppdrett på annen måte enn ved anleggsdrift kan heller ingen drive uten tillatelse.

  Anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skalldyr som ikke var konsesjonspliktig i henhold til midlertidig lov av 8. juni 1973 nr. 48 om bygging, innredning, etablering og utvidelse av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og som ble registrert i forbindelse med nevnte lovs ikrafttredelse, kan ikke fortsette sin virksomhet uten tillatelse. Det samme gjelder anlegg som er blitt registrert i medhold av § 6 annet ledd i forskrifter av 10. januar 1975 om anlegg for klekking av rogn og oppdrett av fisk.

  Tillatelse etter annet ledd kan gis dersom anlegget var etablert før 8. juni 1973 og frem til 21. juni 1985 ikke har hatt driftsavbrudd av lengre varighet, er flyttet, utvidet eller har
  fått endret driftsform.

  Bestemmelsene i annet ledd gjelder også for anlegg som er blitt registrert i medhold av § 6 annet ledd i forskrift av 10. januar 1975 om anlegg for klekking av rogn og oppdrett av fisk.
  Bestemmelsen i tredje ledd gjelder ikke for slike anlegg. Anlegg for klekking og produksjon av anadrome laksefisk og innlandsfisk til kultiveringsformål, reguleres av lov av 15. mai
  1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

  § 4 Tillatelsens innhold

  Tillatelse etter § 3 gis for bestemte lokaliteter og med de størrelsesbegrensninger som er fastsatt til enhver tid.

  Tillatelsen gjelder for bestemt art fisk eller skalldyr og for bestemt virksomhet. Tillatelsen gis til en eller flere bestemte personer, selskaper, foreninger eller stiftelser eller til
  staten, en kommune eller en annen offentlig innretning.

  Ny tillatelse må innhentes dersom forhold som nevnt i første eller annet ledd endres. Som endrede forhold regnes også at den som har tillatelse etter § 3 går konkurs.

  Departementet kan bestemme at også endringer i de underliggende forhold, så som eiersammensetningen i selskaper m.v. som har tillatelse i medhold av § 6 må godkjennes, dersom endringen vil være i strid med de regler for tildeling som til enhver tid er fastsatt. Departementet gir nærmere bestemmelser om det sentrale register over eierinteresser m.m. i oppdrettsanlegg med tillatelse etter loven her.

  § 5 Ufravikelige vilkår

  Tillatelse etter § 3 skal ikke gis dersom anlegget:

  (1) vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk eller skalldyr,
  (2) vil volde fare for forurensning,
  (3) har en klart uheldig plassering i forhold til de omkringliggende miljø, hensynet til folkehelsen lovlig ferdsel eller annen utnytting av området.

  I ekstraordinære tilfelle kan Kongen helt eller delvis gjøre unntak fra vilkårene i første ledd, og bl.a. tillate at anlegg flyttes uten hinder av bestemmelser som ellers måtte være
  fastsatt. Slike unntak gjelder midlertidig, inntil den ekstraordinære situasjonen er opphørt.

  § 6 Matfiskoppdrett av laks og ørret

  Departementet fastsetter hvor mange tillatelser til matfiskoppdrett av laks og ørret som skal tildeles og gir retningslinjer for tildelingen, herunder hvilke distrikter som bør prioriteres.

  Departementet kan kreve vederlag ved tildeling av tillatelser til matfiskoppdrett av laks og ørret. Departementet kan ved vedtak fastsette vederlagets størrelse for den enkelte
  tillatelse.

  Ved tildeling av tillatelse etter § 3 for matfiskoppdrett av laks og ørret av alle arter skal det særlig legges vekt på:

  a) at virksomheten medvirker til en positiv utvikling i distriktet og for næringen,
  b) at eierinteresser i anlegget såvidt mulig har lokal tilknytning,
  c) at oppdretterne har den nødvendige faglige kompetanse.

  Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift bestemme at antallet anlegg med tillatelse som innehas av en enkelt eier, skal begrenses.

  § 7 Oppdrett av skalldyr og matfisk av andre arter enn laks og ørret

  Tillatelse etter § 3 til oppdrett av skalldyr og av andre arter enn laks og ørret, kan gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke er til hinder for det.

  § 8 Klekking av rogn og produksjon av settefisk, samt av yngel av andre organismer.

  Tillatelse etter § 3 til anlegg for klekking av rogn og for produksjon av settefisk, samt av yngel av andre organismer kan gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke er til hinder for
  det.

  KAP. III. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

  § 9 Gjenfangstrett

  Det er forbudt for andre enn eier av anlegg med tillatelse etter § 3 å foreta gjenfangst av fisk og skalldyr som ikke lenger er innesperret og befinner seg i fri tilstand i nærheten av
  anlegget.

  Gjenfangstretten kan utøves i inntil 14 dager etter rømming. Gjenfangstretten gjelder selv om det er fastsatt fredningstid for tilsvarende arter.

  Enhver som utøver gjenfangstretten har rett til å fortøye redskap i land, når slik fortøyning skjer i rimelig avstand fra bebodd bygning og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for
  andre.

  Departementet kan ved forskrift begrense gjenfangstretten til bestemte arter, og fastsetter bestemmelser om hvilke redskaper som kan nyttes til gjenfangst og om avgrensning av
  gjenfangstområdet.

  § 10 Opplysningsplikt

  Enhver som har eller søker om tillatelse, plikter å gi de opplysninger som er nødvendig for at myndighetene skal kunne utføre sine gjøremål etter denne lov. Opplysningene kan kreves
  gitt skriftlig eller muntlig innen den frist som departementet fastsetter.

  Vedkommende myndighet skal ha adgang til sted eller anlegg som loven gjelder for, og skal kunne foreta de undersøkelser som er nødvendige for å kunne utføre sine gjøremål etter loven.

  § 11 Bortfall av tillatelse

  Tillatelse etter § 3 kan trekkes tilbake dersom anlegget volder eller innebærer fare for å volde, vesentlig skade av art som nevnt i § 5 nr. 1 og 2. Det samme gjelder dersom anlegget kommer vesentlig i strid med vilkåret i § 5 nr. 3. Tillatelsen kan ikke trekkes tilbake dersom skaden kan utbedres eller plasseringen endres etter pålegg fra myndighetene.

  Departementet kan gi forskrifter om at tillatelsen skal bortfalle eller kan trekkes tilbake dersom den ikke er nyttet innen en viss frist, eller dersom tillatelsen bare har vært nyttet i begrenset grad i løpet av et nærmere fastsatt tidsrom.

  § 12 Unntak fra lovens bestemmelser

  Kongen kan ved forskrift bestemme at oppdrett av bestemte arter og til bestemte formål skal være unntatt fra § 6 i loven.

  Departementet kan unnta fra loven mindre anlegg som etableres uten ervervsmessig formål.

  § 13 Forskrifter

  Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av reglene i loven, herunder om anleggenes størrelse, bruk av f r, og krav til faglig kompetanse.

  § 14 Gebyr

  Departementet kan gi forskrift om gebyr for behandling av søknader og for andre oppgaver som gjøres av offentlige myndigheter innenfor denne lovens virkeområde.

  Skyldig gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

  § 15 Orden og vern

  Det er forbudt å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter. Når særlige forhold foreligger, kan departementet innskrenke dette forbud.

  Departementet kan fastsette forbud mot fiske eller regulere fisket utenfor denne grensen. Departementet kan også påby fiske etter rømt fisk både innenfor og utenfor grensen.

  § 16 Oppdrettsanleggenes tekniske standard

  Anlegg som nyttes til oppdrettsvirksomhet skal ha forsvarlig teknisk standard.

  Departementet kan gi forskrift om at bare godkjente anlegg, innretninger og utstyr kan brukes i oppdrettsvirksomhet. Herunder kan departementet gi forskrift om produksjon,
  emballering, transport, lagring og salg m.v. av varer og tjenester til oppdrettsvirksomhet, samt godkjenne bransjestandarder. Departementet kan gi forskrift med krav til utredning, dokumentasjon og informasjon i forbindelse med en slik godkjenningsordning.

  Departementet kan inngå avtale med godkjente firmaer m.v. om på hvilke vilkår og i hvilken utstrekning forvaltningsorganer som har fått myndighet etter denne lov, kan benytte seg av godkjente firmaer m.v. til å fastsette spesifikasjoner og utøve kontroll etter loven.

  § 17 Internkontroll

  Departementet kan gi forskrift om at den som driver virksomhet som omfattes av denne loven, ved internkontroll skal sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes.

  § 18 Miljøovervåking

  Departementet kan gi forskrift om at den som driver eller har søkt om å drive virksomhet etter denne loven, skal gjennomføre miljøundersøkelser og dokumentere miljøtilstanden der
  oppdrettsanlegg er lokalisert eller søkes lokalisert.

  På bakgrunn av miljøundersøkelsene eller annen dokumentasjon, kan departementet sette vilkår til drift av oppdrettsanlegg samt sette i verk eller gi pålegg om nødvendige tiltak.

  § 19 Forbud mot oppdrettsvirksomhet i bestemte områder

  I områder med særlig verdi for akvatiske organismer kan departementet fastsette forbud mot, eller sette særlige vilkår for oppdrettsvirksomhet, dersom dette anses nødvendig for å
  bevare de akvatiske organismer i deres livsmiljø

  § 20 Import av levende marine organismer

  Uten tillatelse fra departementet må ingen importere levende marin rogn, fisk, skalldyr m.v. for oppdrett eller utsetting.

  KAP. IV. OPPDRETTSVIRKSOMHET I STRID MED LOVEN

  § 21 Pålegg om tiltak

  Drives oppdrettsvirksomhet i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her, kan departementet gi pålegg om tiltak for å bringe den ulovlige virksomheten til opphør. Slikt tiltak kan kreves gjennomført innen en nærmere fastsatt frist.

  § 22 Tvangsmulkt

  For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan departementet fastsette forskrift om tvangsmulkt til staten ved overtredelser.

  Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som departementet har fastsatt. Tvangsmulkten kan også fastsettes på forhånd og løper da fra en eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at den forfaller for hver overtredelse.

  Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan frafalle krav på påløpt tvangsmulkt.

  § 23 Gjennomføring av vedtak

  Departementet kan fastsette forskrift om at vedtak gjort i medhold av loven kan gjennomføres for den ansvarliges regning. Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg.

  § 24 Tilbaketrekking/nekting av tillatelse

  Ved grov overtredelse eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller vedtak gjort i medhold av denne lov, kan departementet trekke tilbake
  tillatelse gitt i medhold av § 3. Søknad om tillatelse etter § 3 kan avslås dersom søkeren har forholdt seg som nevnt i første ledd.

  § 25 Straffeansvar

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller vilkår gitt i eller med hjemmel i denne loven, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. På samme måte straffes
  medvirkning og forsøk.

  Foreligger særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel i inntil 2 år anvendes, om ikke strengere straffebud får anvendelse.

  I forskrift som utferdiges i medhold av loven, kan det fastsettes at overtredelse av forskrifter ikke medfører straff.

  KAP. V. IKRAFTTREDELSE, OPPHEVING OG ENDRING AV ANDRE LOVER

  § 26 Ikrafttredelse

  1. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tid oppheves lov av 15. mai 1981 nr. 19 om bygging m.v. av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av
  fisk og skalldyr.
  2. Forskrifter og vedtak fattet med hjemmel i lov av 8. juni 1973 nr. 48 om bygging, innredning, etablering og utvidelse av anlegg for klekking av rogn og oppdrett av fisk, forskrifter og vedtak fattet i medhold av lov av 15. mai 1981 nr. 19 om bygging m.v. av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skalldyr skal stå ved makt inntil de blir endret eller opphevet.
  3. Fra lovens ikrafttreden gjøres følgende endring i andre lover:
  Lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om Omreigning av fast eigedom § 2 nr. 28 skal lyde:

  Fiske, fangst av sjødyr, akvakultur og verksemd i samband med slikt, medrekna undervisning, forskning og utvikling.

  I lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. gjøres følgende endring:

  § 28 Fiske ved akvakulturanlegg

  Om fiske- ferdselsforbud i nærheten av akvakulturanlegg gjelder reglene i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

  Endringene trer i kraft straks.

  Lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 68 av 17. juni 1991 trer i kraft fra 1. juli 1991.

  Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., som gjorde endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v., trådte i kraft den 1.1.1993.

  Lov av 3. juni 1993 om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. trer i kraft straks.

  Lov av 9. juni 2000 om endring av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. trer i kraft 1. januar 2001.

  ANY/EW