J-60-2014: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton

Erstatter: J-68-2006

Erstattet av: J-38-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.01.2013

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 8. januar 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift 22. mars 2006 nr. 347 om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton gjøres

  følgende endringer:

  Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. mars 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om

  forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2.

  Straff
  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. mars 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande raudåte, krill og dyreplankton i Det nord-østlige Atlanterhav, ICES-områdene I-XIV.

  § 2. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  IB/EW