J-60-2007: (Utgått) Forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval

Erstattet av: J-28-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.03.2007

Forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. mars 2007 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr.40 om saltvannsfiske m.v § 4 første ledd bokstav s, bestemt:

  § 1 Stedlig virkeområde

  Denne forskriften gjelder for norske fartøy som driver fangst av hval i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.

  § 2 Saklig virkeområde

  Norske fartøy som har fått tillatelse til å drive fangst av vågehval skal ha installert ferdskriver for elektronisk overvåking av hvalfangst.

  § 3 Definisjon

  Med ”ferdskriver for elektronisk overvåking av hvalfangst” forstås datalogger med datakort og sensorer med tilførselskabler.

  § 4 Utstyr

  Ferdskriver for elektronisk overvåking av hvalfangst skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av en av Fiskeridirektoratet godkjent installatør.

  Før sesongstart skal ferdskriveren startes og samtlige funksjoner kontrolleres av godkjent installatør.

  § 5 Plikt til å påse at ferdskriveren er i drift

  Ansvarshavende skal før avgang til feltet kontrollere at dioden på ferdskriveren lyser. Når fartøyet er i fangst, skal tilsvarende kontrolleres hver 24. time.

  Tidspunktet for kontroll skal føres i merknadsrubrikken i fangstdagboken.

  § 6 Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret

  Det er forbudt å slå av, skade, flytte eller på annen måte manipulere ferdskriveren.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:

  a) ferdskriveren ikke åpnes og forseglingene ikke brytes
  b) sensorer som er tilkoblet ferdskriveren ikke endres/blokkeres/flyttes/skades
  c) strømforsyningen ikke brytes
  d) ferdskriverutstyr ikke fjernes fra fartøyet

  § 7 Feil i forbindelse med ferdskriveren

  Dersom dioden ikke lyser eller det oppstår synlig skade eller feil på ferdskriveren inkludert alle sensorer, sikringer og strømførende kabler til utstyret, skal fartøyet avslutte fangsten. Ansvarshavende om bord skal straks ta kontakt med Fiskeridirektoratet.

  Fangsten kan ikke gjenopptas før feilen er utbedret. I særlige tilfeller kan Fiskeridirektoratet gi tillatelse til at fartøyet midlertidig kan fortsette fangsten uten elektronisk ferdskriver.

  § 8 Omkostninger

  Omkostninger i forbindelse med installasjon og bruk av ferdskriver skal dekkes av fartøyeier.

  § 9 Delegasjon

  Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om etablering og gjennomføring av ordningen med bruk av ferdskriver, herunder regler om krav til ferdskriver, tilsyn og kontroll.

  § 10 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HY/EW