J-6-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-300-2008

Erstattet av: J-32-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.01.2009

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 13. januar 2008 med hjemmel i lov av 8 juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 5 og 16, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 34 annet ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 64° N i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. mai og fra 20. desember til og med 31. desember. I området mellom 62° N og 64° N gjelder forbudet fra og med 1. mars til og med 20. mai.

  § 43 nr. 16 bokstav c (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

  16. Sei

  b) sør for 62° N

  40 cm

  c) For fisket etter sei med not gjelder følgende minstemål:

  - i området nord for Lofotodden sørligste punkt og derfra i
  rettvisende peiling vest, Lofotens innerside og videre innover
  til bunnen av Ofotfjorden med tilstøtende fjordarmer.
  I åpne sund på Lofotens innerside og i Ofotfjorden begrenses
  området av følgende linjer: Sundstraumen ved Sund lykt i
  rettvisende vest, Nappstraumen ved Grænvika lykt i rettvisende
  vest, Gimsøystraumen ved Ryngvær nordre lykt i rettvisende vest,
  Raftsundet ved Digermulen lykt i rettvisende vest, Tjeldsundet
  ved Lødingen lykt i rettvisende øst og Ramsundet ved Ramnesodden
  i rettvisende vest

  42 cm

  - Mellom Lofotodden som beskrevet overfor og 62°N 40 cm

  40 cm

  - I området mellom 66°33’N og 62°N

  35 cm

  Fiskeridirektoratet kan bestemme at minstemålet på
  35 cm ikke lenger skal gjelde når det
  i dette området er beregnet oppfisket 3.000 tonn sei
  under 40 cm i det enkelte reguleringsår

  - Sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene

  32 cm

  § 46 fjortende ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter lodde er det adgang til å ha inntil 300 eksemplarer pr. tonn lodde av hver av artene torsk, hyse, blåkveite og sild under minstemål.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  (Forskriften i sin helhet kan du laste ned i word eller pdf.

  J-6-2009 (148,81 kB)

  J-6-2009 (223,50 kB)

  Vedlegg:

  Kart (201,43 kB)

  Lasteromssertifikat (79,60 kB)

  Snurrevad (71,14 kB)