J-6-2005: (Utgått) Forskrift om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

Erstatter: J-7-2004, J-10-2004

Erstattet av: J-35-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2005

Gyldig til: 31.08.2006

Forskrift om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004 i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven) §§ 3, 4, 5, 7 og 8, jf. § 13.

  Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

  § 1. Formål

  Forskriften skal bidra til at oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret samt oppdrett av bløtdyr, kreps og pigghuder kan få en bærekraftig utvikling og bli en lønnsom, konkurransedyktig og livskraftig kystnæring.

  § 2. Forskriftens virkeområde

  Forskriften gjelder for norsk land- og sjøterritorium og Norges økonomiske sone.

  Forskriften gjelder tildeling, endring og opphør av konsesjoner for oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret samt for oppdrett av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.

  § 3. Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

  1. Bløtdyr: leddsnegler, snegler, muslinger, blekkspruter og sjøtenner

  2. Ferskvann: vann med inntill 0.5 promille saltinnhold.

  3. Konsesjonsbiomasse: den maksimalt tillatte biomasse av levende fisk (målt i kg eller tonn) som tillates i konsesjonen til enhver tid.

  4. Krepsdyr: alle krepsdyr, herunder hummer og krabbe.

  5. Lokalitet: geografisk avgrenset område enten på land eller i vann der det søkes om eller er gitt tillatelse til oppdrettsvirksomhet.

  6. Lokalitetsbiomasse: den maksimalt tillatte biomasse av levende fisk (målt i kg eller tonn) som tillates på lokaliteten til enhver tid.

  7. Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn under definisjonen av settefisk eller stamfisk.

  8. Oppdrettsanlegg: en eller flere installasjoner på en lokalitet med akvakulturvirksomhet, og tilhørende landbase.

  9. Oppdrettsvirksomhet: produksjon av laks, ørret og regnbueørret med tilhørende aktiviteter. Med produksjon menes ethvert tiltak for å påvirke dyrets vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.

  10. Pigghuder: sjøliljer, sjøstjerner, slangestjerner, sjøpiggsvin og sjøpølser.

  11. Settefisk: rogn og yngel som oppdrettes med sikte på overføring til andre lokaliteter.

  12. Sjøvann: vann med minst 0.5 promille saltinnhold.

  13. Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.

  Kapittel II. Tildeling og lokalisering av konsesjon m.v.

  § 4. Krav om konsesjon for oppdrettsvirksomhet

  Ingen kan drive oppdrettsvirksomhet uten konsesjon.

  Konsesjon som gis i medhold av denne forskriften gjelder for:

  1. en bestemt art,

  2. en bestemt lokalitet, og

  3. enten klekking av rogn og produksjon av tidlige livsstadier ment for utsett eller oppdrett av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder til konsum.

  § 5. Særlig om tildeling av konsesjoner til oppdrett av mat- og stamfisk i ferskvann Fiskeridirektoratet eller den direktoratet gir myndighet, kan fastsette begrensninger i antall konsesjoner til oppdrett av matfisk og stamfisk i et vassdrag, eller foreta en fordeling mellom søkere innenfor en biomassegrense som blant annet av miljøhensyn er fastsatt som maksimum for et vassdrag.

  § 6. Krav til søker

  Søker må dokumentere økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet.

  For oppdrett av fisk må den ansvarlige for den daglige driften av den omsøkte oppdrettsvirksomheten har akvakulturutdanning tilsvarende videregående kurs II-nivå (VK II), fagbrev i akvakultur eller minst 2 års praksis som ansvarlig for den daglige driften ved et fiskeoppdrettsanlegg.

  For oppdrett av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder må den ansvarlige for den daglige drift for den omsøkte oppdrettsvirksomhet ha akvakulturutdanning tilsvarende utdanning relatert til nevnte dyregrupper på videregående kurs I-nivå (VK I) eller minst 2 års praksis som ansvarlig for den daglige driften ved et oppdrettsanlegg.

  Kravene i første og andre ledd gjelder ikke for fiskere som er registrert på blad A eller B i fiskermanntallet og tilvirkere som oppbevarer villfanget fisk som ledd i oppdrettsvirksomhet av midlertidig eller sporadisk karakter.

  § 7. Krav til lokalitet

  Konsesjon til å drive på en lokalitet skal ikke gis dersom:

  1. oppdrettsvirksomheten vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk, bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder,

  2. oppdrettsvirksomheten vil volde fare for forurensning,

  3. oppdrettsvirksomheten har en klart uheldig plassering i forhold til det omkringliggende miljø, hensynet til folkehelsen, lovlig ferdsel eller annen utnytting av området, eller

  4. den privatrettslige hjemmel for å etablere anlegget utvilsomt mangler.

  Ved vurderingen etter første ledd nr. 3 skal det blant annet legges vekt på om oppdrettsvirksomheten i vesentlig grad antas å medføre skade eller ulempe på natur eller fritidsinteresser. Det skal videre tas hensyn til kommunale- og fylkeskommunale godkjente planer for annen bruk av området eller vassdraget.

  Ved vurderingen av søknad om konsesjon til å drive på ferskvannslokaliteter, herunder lokaliteter for settefiskoppdrett, skal det også legges vekt på om virksomheten representerer fare for viktige bestander av lakse- og innlandsfisk, samt om den omsøkte lokaliteten vil medføre hindringer for annen oppdrettsvirksomhet.

  § 8. Særlige krav til lokalitet for settefiskoppdrett av ferskvannsfisk

  Konsesjon til å drive settefiskoppdrett av ferskvannsfisk skal ikke gis:

  1. til oppdrett på merdbasert ferskvannslokalitet, eller

  2. dersom søker ikke har sannsynliggjort at virksomheten har tilgang til tilstrekkelige mengder vann av en kvalitet som sikrer fiskene gode levevilkår, herunder tilstrekkelig vanngjennomstrømning.

  § 9. Søknadsbehandling

  Søknad etter denne forskrift utfylles på fastsatt skjema, og sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes om lokalisering.

  Gjelder søknaden oppdrett av ferskvannsarter i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo eller Akershus, der anlegg skal ha inntak og utslipp til ferskvann, skal søknaden sendes til fylkesmannen i det fylket det søkes om lokalisering.

  Etter at regionkontoret eller fylkesmannen har sendt søknad om konsesjon til den kommune det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet.

  Søknad etter § 15 og melding etter § 16 sendes Fiskeridirektoratet. Det samme gjelder søknad om dispensasjon etter § 21.

  § 10. Krav til søknad

  Søknaden skal inneholde:

  1. investerings- og finansieringsplan, samt likviditetsbudsjett, driftsbudsjett og resultatbudsjett for en 2-års periode. I de tilfeller der lånefinansiering er nødvendig bør slikt tilsagn vedlegges,

  2. dokumentasjon av de akvakulturfaglige kvalifikasjonene til den ansvarlige for den daglige drift,

  3. opplysninger om søkers eierform; hvorvidt søker er fysisk eller juridisk person, og eventuelt angivelse av deltakere og deres eierandeler, eventuelt med utskrift av aksjebok, jf. aksjeloven §§ 4-5 til 4-7. For juridisk person må stiftelsesdokument fremgå, jf. aksjeloven § 2-9,

  4. dokumentasjon på betalt gebyr etter forskrift av 21.12.2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet,

  5. opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,

  6. kartdokumentasjon som angitt i NS 9410 – Miljøovervåking av marine matfiskanlegg – eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og

  7. resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm.

  Første ledd nr. 6 og 7 gjelder bare ved søknad om oppdrett av fisk på lokalitet i sjøvann.

  Ved søknad som nevnt i § 6 fjerde ledd gjelder kun første ledd nr. 3.

  Miljøundersøkelsen etter første ledd nr. 7 skal gjøres av kompetent organ. Et kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

  På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd nr. 7 vanskelig lar seg gjennomføre etter NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.

  Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold tilsier det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen kreve undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i NS 9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS 9410 jf. 9423 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å utføre oppgaven.

  Kapittel 3. Konsesjonsavgrensning

  § 11. Oppdrett av mat- og stamfisk i ferskvann

  Konsesjon til oppdrett av matfisk og stamfisk i ferskvann avgrenses til en konsesjonsbiomasse på inntil 325 tonn.

  § 12. Oppdrett av matfisk og stamfisk i sjøvann

  Konsesjon for oppdrett av matfisk og stamfisk i sjøvann avgrenses til en konsesjonsbiomasse fastsatt i det enkelte tilfelle, med mindre annet er fastsatt i andre eller tredje ledd.

  Konsesjon til matfiskoppdrett med merdteknologi avgrenses til en konsesjonsbiomasse på inntil 780 tonn.

  For oppdrettsvirksomhet som nevnt i § 6 fjerde ledd er størrelsen avgrenset til 65 tonn konsesjonsbiomasse og tillatelse skal kun gis for bruk i et avgrenset tidsrom i løpet av året.

  § 13. Oppdrett av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder

  Konsesjonsavgrensningen for oppdrett av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfellet.

  § 14. Omgjøring fra volum til konsesjons- og lokalitetsbiomasse

  Konsesjon gitt før 1. januar 2005 avgrenset i konsesjonsvolum, omgjøres til konsesjoner avgrenset i konsesjonsbiomasse.

  Klarering av lokalitet gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, omgjøres til klarering avgrenset i lokalitetsbiomasse.

  Hver 1 m3 tillatt volum omgjøres til 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

  Kapittel 4. Overføring av konsesjoner og endring i eierforhold

  § 15. Overføring av konsesjoner

  Det må søkes om tillatelse fra Fiskeridirektoratet dersom konsesjonen ønskes overdratt til en annen enn den eller de konsesjonen er gitt til. Tillatelse kan ikke gis dersom dette vil stride mot reglene for tildeling i denne forskriften.

  § 16. Endring i eierforhold

  Ved endring av eierforhold i juridisk personer som har konsesjon etter denne forskriften, skal innehaver av konsesjonen sende melding til Fiskeridirektoratet om fordelingen av eierandelene etter endringen.

  Melding etter første ledd skal sendes innen 30 dager etter inngåelse av avtale om eiermessige endringer. Ved tvangssalg regnes fristen fra stadfestelsen av budet. Ved annen form for overdragelse regnes fristen fra ervervstidspunktet.

  § 17. Krav til søknad etter § 15 og melding etter § 16

  En søknad etter § 15 og melding etter § 16 skal inneholde:
  1. organisasjonsnummer eller personnummer for konsesjonsinnehaver og den konsesjonen søkes overdratt til eller den eierandeler overdras til,
  2. opplysninger om fordeling av eierandeler etter endringene, og
  3. opplysninger om den ansvarlige for den daglige driftens kvalifikasjoner innen akvakultur, dersom dette forhold endres.

  I tillegg skal en søknad etter § 15 inneholde:

  1. bekreftelse fra pantekreditorer som viser at de er gjort kjent med at konsesjonen søkes overdratt i samsvar med søknaden,
  2. bekreftelse på at det foreligger nødvendige grunn- og vannrettigheter ved overdraging av konsesjon til oppdrett av settefisk, og
  3. firmaattest for begge parter.

  Kapittel 5. Administrative bestemmelser, tiltak og straff

  § 18. Tilbaketrekking av konsesjon ved passivitet

  Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonsinnehaver innen to år etter utstedelse av konsesjonsdokument ikke har etablert virksomhet med mer enn 1/3 av tillatt konsesjonsstørrelse. Det samme gjelder dersom konsesjonsinnehaver ikke har hatt virksomhet som overstiger 1/3 av tillatt konsesjonsstørrelse i en periode på to år.

  Unntatt er konsesjon som ikke er blitt benyttet i to år på grunn av pålagt brakklegging av oppdrettsanlegget. Denne kan trekkes tilbake dersom den ikke skal drives i henhold til godkjent driftsplan etter denne to-årsperioden.

  Overdragelse av konsesjon eller overdragelse av tilsagn om konsesjon medfører ikke fristavbrudd etter denne paragrafen.

  § 19. Gebyr

  For behandling av søknader etter denne forskriften betales det gebyr i den grad dette følger av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet § 2.

  § 20. Tvangsmulkt, straff m.m.

  Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskrift gjelder forskrift 12. juli 1989 nr. 551 om tvangsmidler etter kapittel IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

  Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift kan videre føre til straffansvar og tilbaketrekking av tillatelse, jf. lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. §§ 24 og 25.

  § 21. Dispensasjon

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

  Kapittel 6. Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter

  § 22. Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter

  Denne forskrift trer i kraft 01.01.2005.

  Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

  - forskrift 11. juni 1990 nr. 0547 om oppdrett av skalldyr

  - forskrift 11. juni 1990 nr. 0548 om oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret i saltvann

  - forskrift 20. desember 1985 nr. 2272 om oppdrett av fisk på ferskvannslokalitet

  ANY/EW