J-59-2005: (Utgått) Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten.

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl.res. av 4. mars 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 5a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

  Innledende bestemmelser

  § 1. Hvem forskriften gjelder

  Forskriften gjelder for
  a) fartøy som har torsketrålkonsesjon,
  b) fartøy som har ringnotkonsesjon,
  c) fartøy som har adgang til å delta i reketrålfisket ved Grønland,
  d) fartøy som har seitrålkonsesjon,
  e) fartøy som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter og
  f) fartøy som har industritrålkonsesjon.

  § 2. Formål

  Forskriften har som formål å bidra til en tilpasning av den enkelte fartøygruppe til ressursgrunnlaget og et bedret driftsgrunnlag for det enkelte fartøy, ved å legge til rette for å redusere antall fartøy i gruppen.

  § 3. Hvilke regulerte fiskeslag strukturkvoteordningen gjelder

  Strukturkvoteordningen gjelder følgende fiskeslag for den enkelte fartøygruppe:

  a) For torsketrålflåten: Torsk, hyse og sei nord for 62°N.
  b) For ringnotflåten: Norsk vårgytende sild, nordsjøsild, makrell, lodde, brisling og kolmule.
  c) For grønlandsrekeflåten: Reker ved Grønland
  d) For seitrålflåten: Sei nord for 62°N og sei sør for 62°N
  e) For konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter: Torsk, hyse og sei nord for 62°N
  f) For industritrålflåten: Makrell, lodde, norsk vårgytende sild og nordsjøsild.

  Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren eller basiskvoten for det enkelte fartøy i samsvar med reguleringene for det enkelte fiskeslag.

  § 4. Samarbeidende rederi og sammenslutning av rederi

  Samarbeidende rederi er to eller flere rederi som har etablert et eierfellesskap uten å dele styringsorgan og administrasjon.

  Sammenslutning mellom to eller flere rederi er et eierfellesskap der rederiene deler samme administrasjon og styringsorgan.

  Fiskeridirektoratet skal godkjenne formene for samarbeid eller sammenslutning i forhold til strukturkvoteordningen.

  Strukturkvoteordning

  § 5. Tildeling av strukturkvote

  Et rederi som eier et fartøy som nevnt i § 1, kan få tillatelse til at de enkelte kvotene i fiskerier som er nevnt i § 3 og som ellers ville blitt tildelt for fiske med dette fartøyet, fiskes med ett eller flere andre fartøy tilhørende samme rederi i samme fartøygruppe, jf. § 1, som strukturkvote. Det samme gjelder for rederier som nevnt i § 4.

  Strukturkvotene av de ulike fiskeslag, og kvoten av det enkelte fiskeslag, kan fordeles mellom flere fartøy i samme fartøygruppe innenfor de begrensninger som følger av forskriften her.

  Dersom det er stilt krav om særskilt konsesjon eller deltakeradgang for å drive fiske etter fiskeslag som er nevnt under den enkelte fartøygruppe i § 3, kan strukturkvote bare tildeles når både det gjenværende fartøyet og det som tas ut av fiske har slik særskilt konsesjon eller deltakeradgang.

  § 6. Vilkår for tildeling av strukturkvote

  Strukturkvote eller deler av en strukturkvote kan tildeles når:

  a) ett eller flere fartøy som nevnt i § 1 blir meldt ut av registeret over fiskefartøy og blir kondemnert, og
  b) alle konsesjoner og deltakeradganger knyttet til fartøyet eller fartøyene som blir meldt ut av registeret, blir oppgitt.

  Det kan settes vilkår for tildeling av strukturkvote for å sikre distriktsmessige hensyn, eller når fiskeripolitiske hensyn for øvrig tilsier det. Dersom det ikke anses tilstrekkelig å sette slikt vilkår, kan en søknad om strukturkvote avslås.

  Tilleggskonsesjoner eller -deltakeradganger som oppgis i henhold til første ledd bokstav b), kan tildeles det gjenværende fartøy dersom distrikts- eller fiskeripolitiske hensyn ikke taler mot en slik tildeling, fartøyet for øvrig fyller vilkårene for tildeling av slik konsesjon eller deltakeradgang og den aktuelle konsesjon eller deltakeradgang har vært nyttet aktivt.

  Det kan gjøres unntak fra kravet om kondemnering av det uttatte fartøyet når det har antikvarisk verdi. Fartøyet skal i så fall være registrert i Skipsregisteret, og det skal tingslyses at fartøyet ikke kan nyttes til fiske, ikke kan gjeninnføres i registeret over norske fiskefartøy og ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke.

  § 7. Nærmere om grunnlaget for tildeling

  Strukturkvote tildeles for ett år av gangen. Prøving av om vilkårene for tildeling er oppfylt skal gjøres før første gangs tildeling. Senere tildelinger skjer uten ny prøving, med mindre det fremkommer opplysninger som tyder på at vilkårene likevel ikke er oppfylt eller det av andre grunner er nødvendig å ta saken opp til ny prøving.

  Strukturkvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.

  Særlige regler for den enkelte fartøygruppe

  § 8. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i torsketrålgruppen

  Det kan bare tildeles strukturkvote eller deler av en strukturkvote for fiske med fabrikkskip, på grunnlag av uttak av annet fartøy som driver ombordproduksjon eller fartøy som fryser fangsten om bord. I forhold til denne bestemmelsen menes med

  a) ombordproduksjon: all videre bearbeiding av fiskekjøtt som blir gjort ombord i fartøyet, med unntak av frysing og pakking, etter at fisken er bløgget, sløyd og hodekappet, og
  b) fartøy som fryser fangsten om bord: fartøy som før 26. november 2004 har installert fryseutstyr som er egnet til å fryse inn storparten av det kvantum fisk som fartøyet normalt fangster i løpet av en tur og var godkjent som frysefartøy.

  Det kan ikke tildeles strukturkvote eller deler av strukturkvote til fartøy som er innført i registrert over fiskefartøy i Sør-Norge, på grunnlag av uttak av fartøy som pr. 1. januar 1996 var innført i registeret i Finnmark, Troms eller Nordland. Dette forbudet gjelder likevel ikke dersom det uttatte fartøyet drev ombordproduksjon.

  Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 9 strukturkvoter, med mindre departementet gjør unntak fra begrensningen.

  Det kan ikke tildeles mer enn 3 kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy. Denne begrensningen gjelder for det enkelte fiskeslag som er omfattet av strukturkvoteordningen.

  Dersom det var knyttet leveringsvilkår til konsesjonen for det eller de fartøy som tas ut av fiske, skal det settes tilsvarende vilkår for en forholdsmessig del av den kvoten som gjennom strukturkvoteordningen tildeles det gjenværende fartøyet eller fartøyene.

  § 9. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i ringnotgruppen

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut, etter følgende regler:

  a) 5%, dersom det uttatte og det gjenværende fartøyet er registrert i region A,
  b) 15%, dersom det uttatte og det gjenværende fartøyet er registrert i region B,
  c) 5%, dersom det uttatte fartøyet er registrert i region B og det gjenværende i region A, og
  d) 40%, dersom det uttatte fartøyet er registrert i region A og det gjenværende i region B.

  Fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag utgjør region A, mens de øvrige fylker utgjør region B.

  Avkortingsregelen i første ledd bokstav d) kommer til anvendelse dersom fartøy som har fått tildelt strukturkvote som registrert i region A, senere overføres fra region A til region B.

  Et fartøy anses i forhold til reglene i første og annet ledd som registrert der hvor fartøyet var innført i registeret over fiskefartøy pr. 1. januar 1996. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

  Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en basiskvote på 650 tonn for fiskeslag som er regulert ved bruk av basiskvoter, inkludert fartøyets egen basiskvote, for fiske med ett fartøy. Tilsvarende kan det for øvrige fiskeslag ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende 2 fartøy- eller maksimalkvoter, inkludert fartøyets egen kvote.

  § 10. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy som har adgang til å delta i reketrålfisket ved Grønland

  Tildeling av strukturkvote til fartøy som er registrert i Sør-Norge kan ikke skje som følge av uttak av fartøy som er innført i registeret over fiskefartøy i Finnmark, Troms eller Nordland, med mindre minst 2/3 av kvoten for det uttatte fartøyet tildeles fartøy registrert i Finnmark, Troms eller Nordland.

  Det kan ikke tildeles mer enn 10% av totalkvoten for fiske med ett fartøy.

  § 11. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i seitrålgruppen

  Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 20% av gruppekvoten for det enkelte fiskeslag gjennom bruk av strukturkvoteordningen.

  Det kan ikke tildeles mer enn 2 kvotefaktorer av sei nord for 62°N og 2,5 kvotefaktorer av sei sør for 62°N, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy.

  § 12. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter

  Dersom det tildeles strukturkvote for fiske med et fartøy som er innført i registeret over fiskefartøy i Sør-Norge på grunnlag av uttak av fartøy registrert i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag, skal det foretas avkorting med 20% av den kvoten som ellers ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut av fiske. Et fartøy anses i forhold til denne bestemmelsen som registrert der hvor fartøyet var innført i registeret over fiskefartøy pr. 1. januar 2000.

  Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 10% av gruppekvoten for det enkelte fiskeslag gjennom bruk av strukturkvoteordningen.

  Det kan ikke tildeles mer enn 3 kvotefaktorer av torsk og hyse og 2 kvotefaktorer av sei, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy.

  Adgang til å delta i fisket etter sei med garn og adgangen til å delta i fisket etter torsk i Nordsjøen regnes som en tilleggsdeltakeradgang i forhold til reglene i § 5 tredje ledd og § 6 tredje ledd.

  § 13. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i industritrålgruppen

  Dersom et fiskeri blir regulert på fartøynivå etter reglene i saltvannsfiskeloven etter at et fartøy er tatt ut av fiske, jf. § 6, og dette fiskeslaget blir omfattet av strukturkvoteordningen, jf. § 3, kan det tildeles strukturkvote i dette fiskeriet for det eller de gjenværende fartøy dersom det uttatte fartøyet fylte vilkårene for å bli tildelt kvote i vedkommende fiskeri.

  Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 10% av summen av basiskvotene for fartøyene i gruppen i det enkelte fiskeri, eller 10% av gruppekvoten for fiskeslag som ikke er regulert med basiskvotemodellen.

  Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en basiskvote på 630 tonn for de fiskeslag som er regulert ved bruk av basiskvoter, inkludert fartøyet egen basiskvote, for fiske med ett fartøy. Tilsvarende kan det for øvrige fiskeslag ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende 2 fartøy- eller maksimalkvoter, inkludert fartøyets egen kvote.

  § 14. Overgangsregler for den som tildeles enhetskvote etter tidligere ordninger

  Den som tildeles enhetskvote i samsvar med reglene i forskrift av 30. juni 2000 nr. 648, forskrift av 30. juni 2000 nr. 649, forskrift av 30. juni 2000 nr. 650, forskrift av 28. juli 2000 nr. 795, forskrift av 2. februar 2001 nr. 104 eller forskrift av 5. juli 2002 nr. 696, kan tildeles strukturkvote med virkning fra og med 2006 i henhold til reglene i § 7 uten ny prøving av om vilkårene fastsatt i § 5, § 6 og i de særlige reglene for hver enkelt fartøygruppe er oppfylt.

  Strukturkvoten skal i slikt tilfelle avkortes med 7% av den enhetskvoten som tildeles for hvert år det er tildelt enhetskvote til og med 2003, eller 5% for den som oppfylte vilkårene for å bli tildelt enhetskvote i inntil 18 år. For torsketrålgruppen gjelder at det skal tildeles strukturkvote av de fiskeslag som er omfattet av ordningen for fartøygruppen, jf. § 3, uansett hvilke fiskeslag som var omfattet av enhetskvoteordningen på det tidspunkt tildelingen startet.

  Søknad om tildeling av strukturkvote i medhold av overgangsregelen i første ledd må være mottatt hos Fiskeridirektoratet senest 1. oktober 2005.

  Den som tildeles enhetskvote og ikke får tildelt strukturkvote, kan tildeles enhetskvote i medhold av reglene nevnt i første ledd i inntil den tidsperiode som var fastsatt i det enkelte vedtak om tildeling av enhetskvote.

  Andre kvoteordninger

  § 15. Slumpfiskeordning

  Etter 1. oktober kan inntil 20% av kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som tilhører en fartøygruppe nevnt i § 1, tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften og som tilhører samme rederi, samarbeidende eller sammensluttede rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid.

  Fartøyet eller fartøyene som ikke skal nyttes i fiske etter vedkommende fiskeslag, må tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg for resten av vedkommende år.

  Vedtaksmyndighet og ikrafttredelse

  § 16. Vedtaksmyndighet

  Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter denne forskrift.

  § 17. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  KS/EW

  Samtidig oppheves følgende forskrifter:

  • Forskrift av 30. juni 2000 nr. 648 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for torsketrålflåten.
  • Forskrift av 30. juni 2000 nr. 649 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for ringnotflåten.
  • Forskrift av 30. juni 2000 nr. 650 om enhetskvoteordning for grønlandsrekeflåten.
  • Forskrift av 30. juni 2000 nr. 651 om sammenslåingsordning for småtrålflåten.
  • Forskrift av 28. juli 2000 nr. 795 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter.
  • Forskrift av 2. februar 2001 nr. 104 om enhetskvoteordning for seitrålerne.
  • Forskrift av 5. juli 2002 nr. 696 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for fartøy med industritråltillatelse.