J-58-2015: (Utgått) Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-39-2015

Erstattet av: J-138-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.03.2015

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. mars 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 9 første og annet ledd (endret) skal lyde:

  Det er tillatt å bruke rundstropper i trål og snurrevad.

  Ved bruk av stormasket trål og snurrevad er det bare tillatt å bruke rundstropper på poser som er laget i diamantmasket lin eller nett når disse brukes slik som anvist nedenfor:

  a) Avstanden mellom hver rundstropp skal være minst 1 meter.

  b) Rundstroppene skal være festet utvendig på tvers av fiskeposen langs samme maskeomfar og skal ha minst to festepunkter.

  § 15 bokstav a første ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å bruke fiskepose i snurrevad som er laget av tvunnet diamantmasket knuteløst nett.

  Spesifikasjonen ”Utforming og innmontering av snurrevadpose med kvadratiske masker” (Vedlegg 1) som vist til i § 3 nr. 1 bokstav b (endret) skal lyde:

   
   

  SPESIFIKASJONER FOR UTFORMING OG MONTERING AV

  KVADRATMASKEPOSE FOR SNURREVAD. FOR FARTØY OVER/UNDER 15 METER

  INNLEDNING
  En snurrevadpose med kvadratiske masker kan enten være en to- eller firepanels

  pose. En topanels pose består av to identiske panel – et overpanel og et underpanel. En firepanels pose består av identiske over- og underpanel samt to kileformete sidepanel. Det er valgfritt hvorvidt en vil bruke to- eller firepanels poser.

  FORPART
  I fremste del av snurrevadposen skal det monteres en forlengelse med vanlige masker i polyetylen (PE), og med fri lengde over 5 masker. Trådtykkelse velges fritt. Forlengelsen skal ha en minimum maskevidde på 130 mm, og kan ha en omkrets på 80 - 120 frie masker på eller over 15 meter og 60 – 100 frie masker for fartøy under 15 meter. Maskene i forlengelsens bakpart skal maskebindes mot kvadratmaskeseksjonen, og maskene i forlengelsen skal fordeles jevnt over hele kvadratmaskeposens omkrets (kiler inkludert).

  Sammenføyningen mellom posens forlengelse (forpart) og resten av redskapen kan skje ved maskebinding eller ved at tau tres gjennom maskene i sammenføyningen. Ved forskjell i antall masker foran eller bak sammenføyningen, skal overskytende masker fordeles jevnt over hele omkretsen, uavhengig av om det maskebindes eller benyttes tau. Dersom det benyttes tau, skal tauets lengde være minimum 70 % av omkretsen av forlengelsen målt på strukket lin.

  SEKSJON MED KVADRATISKE MASKER
  Panel med kvadratiske masker skal lages av flettet knuteløst nett av enten polyamid (PA), polyetylen (PE), polypropylen (PP), eller polyester (PES). Minimum maskevidde i denne seksjonen skal være 125 mm. Det skal benyttes enkel flettet tråd med tykkelse på opp til 7,5 mm for maskevidder mellom 125 og 145 mm. Ved maskevidder fra og med 145 mm og oppover kan det benyttes enkel flettet tråd med tykkelse på opptil 11 mm. For fartøy på eller over 15 meter skal over- og underpanelet hver for seg ha en lengde på minimum 12,5 meter, og en bredde på minimum 2,5 meter og maksimum 4 meter. For fartøy under 15 meter skal over- og underpanelet hver for seg ha en lengde på minimum 7,5 meter og en bredde på minimum 1,9 meter og maksimum 4 meter. Uavhengig av kvadratmaskepanelenes lengde og bredde målt i meter, skal:

  • over- og underpanelet av kvadratmasker være like i lengde og bredde,
  • maskevidden være den samme i over- og underpanelet
  • bredde på kvadratmaskepanelet i over- og underpanelet i form av frie
   masker være det samme i hele panelenes lengde.

  Panelet med kvadratiske masker lages ved at nettet skjæres stolperett (AB-kutt), og sammenføyes med forpart og løft slik at stolpene kun går på tvers av og langs av posen. Dersom seksjonen av kvadratmasker til over- og underpanelet lages av et sammenhengende nettstykke, skal det lages en falsk leis bestående av to stolper i tverretningen slik at posen får to like panel. Samtlige stolperekker som går på tvers av posen skal danne sammenhengende hele sirkler, det vil si at stolpene ligger overfor hverandre i sideleisen.

  LØFT
  I bakkant av seksjon med kvadratiske masker skal det monteres et løft eller pumpeskjørt. Maskevidden skal være minimum 130 mm. Under fiske skal løftet snøres sammen maksimum 30 cm bak sammenføyning mellom kvadratmaskeseksjon og løft. Løftet eller pumpeskjørtets bakkant skal være åpent under fiske.

  Utforming av løft eller løft med innmontert presenning eller pumpeskjørt samt maskevidde tilpasses fartøyets behov.

  FIREPANELS SNURREVADPOSER
  Firepanels snurrevadposer skal ha samme over- og underpanel som topanels

  snurrevadposer, men skal i tillegg ha sidepanel mellom over- og underpanel, et på hver side av posen. Posen skal bestå av A) forpart med sidepanel B) seksjon med kvadratiske masker med kileformete sidepanel og C) løft som beskrevet under.

  Kileformet sidepanel
  Sidepanelene består av to deler; A) en del som inngår i den rettskårne forparten som skal ha samme lengde som snurrevadposens forpart, og som ikke nødvendigvis må være adskilt fra forpartens over- og underpanel med leiser, og B) et kileformet panel som skal ha samme totale lengde som seksjon med kvadratiske masker. Kilens forpart skal lages av samme nett-type som forpart i over- og underpanel og ha en bredde på maksimum 25 masker og maksimum 21 frie masker, det vil si at det må tas inn minimum to masker i hver leis når sidepanelene sammenføyes med over- og underpanelet. Den kileformete delen av sidepanelet skal være laget av vanlige masker (diamantmasker) i knute eller knuteløst lin, med minimum maskevidde på 130 mm, og fritt valg med hensyn trådtykkelse.

  Kilens bredde i bakkant skal være totalt 4 masker og 1 eller ingen frie masker.

  Kilen avsluttes jevnt med og i bakkant av seksjon med kvadratmasker. Her settes det et kraftig bendsel som innbefatter alle tre panelene på hver side (over to stolper fra overpanel pluss de siste fire maskene i sidepanelet pluss to stolper fra underpanelet).

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: