J-57-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-56-2011

Erstattet av: J-64-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.03.2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 28. mars 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 28 overskrift (endret) skal lyde:

  Krav til røkting av garn, teiner og ruser

  § 28 femte ledd (nytt) skal lyde:

  Teiner og ruser som benyttes til fangst av leppefisk skal røktes daglig. Bestemmelsen gjelder ikke søndager og helligdager.

  § 28 a Særskilt krav til røkting av teiner og ruser til fangst av leppefisk (ny) skal lyde:

  Personer som skal fiske leppefisk med teiner eller ruser med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. For at slik tillatelse kan gis må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper.

  § 33 overskrift (endret) skal lyde:

  Redskapsbegrensning og fangstdyp ved fangst av krabbe, hummer, kongekrabbe og leppefisk

  § 33 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

  I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fiskefartøy ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen i tidsrommet 30. mai til og med 3. juli. Redskapsbegrensningen gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy.

  § 34 overskrift (endret) skal lyde:

  Fredningstid for kveite, breiflabb, uer og leppefisk

  § 34 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder i følgende tidsrom:

  På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Vest-Agder fra og med 1. april til og med 29. mai.
  På kyststrekningen Rogaland til og med Sogn og Fjordane fra og med 1. april til og med 19. juni.
  På kyststrekningen Møre og Romsdal til og med Nordland fra og med 1. april til og med 3. juli.

  § 43 nr. 35 (nytt) skal lyde:

  Leppefisk 11 cm
  Leppefisk fisket i Trøndelag og Nordland 9 cm

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-57-2011 (374,51 kB)

  Vedlegg:

  Lasteromssertifikat (79,60 kB) Snurrevad (71,14 kB) Kart (201,43 kB)