J-56-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-52-2011

Erstattet av: J-57-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.03.2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 28 (endret) skal lyde:

  § 28 Krav til røkting av garn og teiner
  (4) Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke.

  § 43 (Minstemål) nr. 33 (endret) skal lyde:

  Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark

  13 cm

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-56-2011 (362,20 kB)

  Vedlegg:

  (79,60 kB) (71,14 kB) (201,43 kB)