J-56-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-32-2009

Erstattet av: J-114-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.03.2009

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 17. mars 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 5 og 16, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 35 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt fornorske fartøy å tråle etter reke sør for 62°Nfra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00 og på helligdager unntatt 2. påskedag og 2. pinsedag.

  § 43 nr. 34 (ny) skal lyde:

  34. Stort kamskjell 10 cm

  § 44 sjuende ledd (nytt) skal lyde:

  (7) Stort kamskjell skal måles over skallets lengste lengde.

  Gjeldende § 44 sjuende og åttende ledd blir til § 44 åttende og niende ledd.

  § 45 første ledd (endret) skal lyde:

  Minstemål fastsatt i § 43 gjelder ikke fisk til bruk i egen husholdning. Dette unntaket gjelder likevel ikke for hummer og stort kamskjell.

  § 49 annet ledd (endret) skal lyde:

  Unntatt fra forbudet i første ledd er inntil 5 % sei i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-56-2009 (256,73 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevad (71,14 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Kart (201,43 kB)