J-53-2019: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-39-2019

Erstattet av: J-159-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.06.2019

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22:

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres det følgende endringer:

   § 27a annet og tredje ledd (nye) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrerte fartøy dispensasjon fra forbudet i annet ledd. Dispensasjon kan bare innvilges for fartøy som fisket med garn i området i 2018 inntil 1. desember og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av driftsgrunnlaget, eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik dispensasjon gjør ikke unntak fra fiskeforbud som følger av andre bestemmelser. Dispensasjonen gjelder heller ikke for fiske på grunnere vann enn 25 meter i perioden fra og med 15. juni til og med 15. mars. Det kan blant annet stilles vilkår om prøvetaking til forsknings- og overvåkningsformål samt rapportering av fiskeriaktiviteten uten vederlag.

  § 35c, (ny) skal lyde:

  § 35c. Forbud mot å fiske torsk

  Det er forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder ikke bifangst av torsk som fiskes i medhold av dispensasjon etter § 27a eller i medhold av forskrift 26. november 2012 nr. 189 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 5 tredje ledd jf. § 2 første ledd eller dispensasjon etter § 2 annet ledd, eller bifangst av torsk som fiskes i medhold av dispensasjon etter § 2 i forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk.  Det er likevel adgang til å beholde torsk som tas som uunngåelig bifangst i fisket etter andre arter, og som ikke er levedyktig. Forbudet gjelder også ved dykking.

  II

  Forskriften trer i kraft 15. juni 2019.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: