Skjul søk

J-53-2015: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2015

Erstatter: J-67-2014

Erstattet av: J-49-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.03.2015

Gyldig til: 31.12.2015

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2015

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 12. mars 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder fangst av sel i Vesterisen og Østisen.

  Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

  Med Østisen forstås områdene øst for 20° Ø i Russlands økonomiske sone.

  § 2 Forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i 2015.

  § 3 Kvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å drive fangst av sel,

  fange inntil 21 270 ett år og eldre grønlandssel i Vesterisen. Kvoten kan etter 10. april tas i form av ikke-diende dyr. Ved fangst av ikke-diende unger skal to unger tilsvare ett voksent dyr.

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å drive fangst av sel, fange inntil 7.000 ett år og eldre grønlandssel i Østisen.

  § 4 Definisjoner

  Med sel unge forstås sel som er yngre enn ett år gammel. Dyr som er eldre anses som voksne. En unge av grønlandssel anses som diende før 10. april.

  § 5 Fangstforbud

  Det forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel i Vesterisen.

  Det er forbudt å drive fangst av unger i Østisen.

  Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene i Vesterisen og Østisen.

  § 6 Fangstperiode

  Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Vesterisen før 10. april.

  Fra 1. april er det likevel tillatt å drive fangst av ett år og eldre dyr, forutsatt at fangsten foregår utenom kastelegrene.

  All fangst skal være avsluttet 30. juni.

  Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Østisen før 20. mars UTC. Russiske myndigheter fastsetter sluttdato for fangsten.

  § 7 Fordeling av kvoter

  Fiskeridirektoratet kan fordele kvotene på de deltakende fartøyene.

  § 8 Rapportering

  Uten hinder av forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 2 skal fartøy som deltar i selfangsten føre papirdagbok.

  Fangstdagbøkene skal umiddelbart etter avsluttet tur sendes Fiskeridirektoratet.

  § 9 Kontroll

  Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst skal ha inspektør om bord under hele fangsten.

  Fartøyene kan også pålegges å ha med observatør under fangsten.

  § 10 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2009 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  12 Ikrafttredelse
  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015.

  HY/EW

  Publisert: 17.03.2015