J-50-2007: (Utgått) Lov om Norges økonomiske sone

Erstatter: J-168-2009

Erstattet av: J-168-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.02.2007

Lov om Norges økonomiske sone

Innholdsfortegnelse:

  På grunn av lovendring 30. juni 2006 ( i kraft 1. juli 2006) utgis ny J-melding.

  § 1

  Det opprettes en økonomisk sone i havområdene utenfor Kongeriket Norge. Kongen fastsetter tidspunktet for opprettelsen av den økonomiske sone, og hvilke havområder den skal omfatte.

  Yttergrensen for den økonomiske sone trekkes i en avstand av 200 nautiske mil (én nautisk mil = 1852 meter ) fra de grunnlinjer som til enhver tid er fastsatt, likevel ikke ut over midtlinjen i forhold til andre stater med mindre annet følger av overenskomst med vedkommende stat.

  Opprettelsen av økonomisk sone medfører ingen endring i reglene for Norges sjøterritorium.

  § 2

  Opprettelse av den økonomiske sone berører ikke retten til skipsfart i eller overflyging over vedkommende havområder eller retten til å legge undersjøiske kabler og rørledninger.

  Opprettelse av den økonomiske sone endrer ikke innholdet i eller anvendelsesområdet for lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet eller forskrifter gitt i medhold av disse lover.

  § 3

  Det er forbudt å drive fiske eller fangst innenfor den økonomiske sone for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann. Bestemmelsene i nevnte lov gjelder for øvrig tilsvarende i den økonomiske sone.

  Bestemmelsene i første ledd gjelder med mindre annet følger av forskrifter gitt med hjemmel i paragrafene 4 eller 6 i denne lov.

  § 4

  Kongen kan gi forskrifter om fiske og fangst i den økonomiske sone, herunder om

  a. største tillatte fangstmengde og fangstinnsats, samlet og for bestemte fiskeslag og bestemte områder,

  b. adgang for fiskere fra andre stater til å fiske andeler av tillatte fangstkvanta, og om vilkårene for slikt fiske,

  c. tiltak for å sikre en rasjonell og forsvarlig utøving av fisket, herunder bestemmelser om antall fartøyer, fartøystørrelse, redskapsbruk, redskapsbegrensninger, fredningstider, samt trålfrie soner og andre områdebegrensinger,

  d. andre tiltak til vern og fremme av bestander av fisk, skalldyr og de levende ressurser for øvrig.

  § 5

  Inntil den økonomiske sone er iverksatt, kan Kongen for de områder som er nevnt i § 1, fastsette midlertidige bestemmelser til vern om fiskebestanden, begrensning av utenlandsk fiske og sikring av en rasjonell og forsvarlig utøving av fisket.

  § 6

  Kongen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i §§ 3, 4 og 5 eller forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelser i området mellom 12 nautiske mil og 200 nautiske mil fra grunnlinjene når dette er nødvendig av hensyn til overenskomst med fremmed stat eller hvor særlige hensyn tilsier det. Slike unntak kan også gjøres gjeldende innenfor 12 nautiske mil for så vidt angår områder der lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann ikke er iverksatt.

  § 7

  Kongen kan innen folkerettens grenser fastsette nærmere bestemmelser for sonen, herunder om:

  a. miljøvern,

  b. vitenskapelige undersøkelser,

  c. faste eller midlertidige kunstige øyer, installasjoner, herunder kunstige
  havneanlegg og andre konstruksjoner,

  d. kabler og rørledninger,

  c. utforskning og utnytting av sonen for andre økonomiske formål, herunder
  produksjon av energi.

  § 8

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller medvirker til det, straffes med bøter.

  Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

  Fartøyføreren kan vedta forelegg på oppdragsgiverens vegne. Oppdragsgiveren kan også ilegges straff i sak som reises mot fartøyføreren.

  Er overtredelsen begått av noen av besetningen på et fartøy, og straffeansvar i den anledning kan gjøres gjeldende mot fartøyføreren, blir den underordnede ikke å straffe.

  § 9

  Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kan inndras fartøy som er brukt ved overtredelsen, og tilbehør, fangst og redskap som er om bord, uansett hvem som er eier. I stedet for tingen kan verdien helt eller delvis inndras hos den skyldige eller hos den han har handlet på vegne av, eller hos eieren. Det kan bestemmes at panterett og andre rettigheter i ting som inndras helt eller delvis faller bort. Bestemmelsene i straffelovens § 37c får tilsvarende anvendelse. Når lovlig eller ulovlig fangst er blandet sammen, kan hele fangsten inndras.

  § 10

  Kongen kan for en overgangsperiode eller etter avtale med fremmed stat fastsette begrensninger i anvendelsen av § 8 og § 9.

  § 11

  Denne lov trer i kraft straks.

  HØ/EW