J-5-2020: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2020

Erstatter: J-220-2013

Erstattet av: J-30-2021, J-225-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 17. januar 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16, 36 og 47 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

   § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).

  Forskriftens § 4 gjelder også i området vest av 37°V.

  Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i NAFO-området i 2020.

  § 3 Fiske i underområde 3M

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy med reketråltillatelse totalt fiske etter reker i 471 fangstdøgn i 2020 i underområde 3M, samt i et område i 3L begrenset av følgende koordinater:

  Koordinatnummer

  Breddegrad

  Lengdegrad

  1

  47°20’0 N

  46°40’0 W

  2

  47°20’0 N

  46°30’0 W

  3

  46°00’0 N

  46°30’0 W

  4

  46°00’0 N

  46°40’0 W

  Uavhengig av første punktum er det forbudt å fiske etter reker i perioden 1. juni til og med 31. desember i 3M i følgende område avgrenset av rette linjer:

  Koordinatnummer

  Breddegrad

  Lengdegrad

  1 (samme som nummer 7)

  47°55’0 N

  45°00’0 W

  2

  47°30’0 N

  44°15’0 W

  3

  46°55’0 N

  44°15’0 W

  4

  46°35’0 N

  44°30’0 W

  5

  46°35’0 N

  45°40’0 W

  6

  47°30’0 N

  45°40’0 W

  7

  47°55’0 N

  45°00’0 W

  § 4 Påmelding og tillatelse

  For å kunne delta i fisket må fartøyene sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet.

  Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  § 5 Oppsamlingspose

  Det er forbudt å benytte oppsamlingspose i fisket etter reker i NAFO-området.

  § 6 Observatør

  Fartøyene må ha observatør om bord godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til inntil 25% av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstrapporter elektronisk i henhold til forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav b og daglige observatørrapporter elektronisk i henhold til NAFO Conservation and Enforcement Measures artikkel 30.14 (e).

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2020 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2019, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved eventuell for sen betaling.

  § 7 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når antall fangstdøgn i NAFO-område 3M etter § 3 er utnyttet.

  § 8 NAFO-reguleringer

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 10 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020.

  --------------

  KG/EW