J-5-2009: (Utgått) Delegering av kompetanse til fiskesalslaga og Fiskeridirektoratet om å treffe vedtak om inndraging etter havressurslova § 54

Erstatter: J-198-2001

Erstattet av: J-79-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2009

Delegering av kompetanse til fiskesalslaga og Fiskeridirektoratet om å treffe vedtak om inndraging etter havressurslova § 54

Innholdsfortegnelse:

  Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet 16. desember 2008 med heimel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 54.

  I

  Overskrider eit fartøy den fangstmengd eller dei kvotar for fartøy som er fastsett i medhald av § 12, § 13 og § 14 i havressurslova, tilfell fangst over kvote eller verdien av fangst over kvote vedkomande salslag etter § 54. Mynde til å treffe vedtak om slik inndraging vert delegert til vedkomande salslag. Fiskeridirektoratet er klageorgan.

  Fangst eller verdi av fangst hausta eller levert i strid med havressurslova elles, eller føresegner fastsett i medhald av lova, tilfell vedkomande salslag. Mynde til å treffe vedtak om inndraging vert delegert til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageorgan.

  Fangst eller verdi av fangst hausta eller levert i strid med deltakerloven eller føresegner fastsett i medhald av lova, tilfell vedkomande salslag etter § 54. Mynde til å treffe vedtak om inndraging vert delegert til Fiskeridirektoratet. Fiskeri- og kystdepartementet er klageorgan

  II

  Dette delegasjonsvedtaket gjeld frå 1. januar 2009.