Skjul søk

J-48-2011: (Utgått) Forskrift om fangst av ål i 2011

Erstatter: J-242-2009

Erstattet av: J-287-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.02.2011

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om fangst av ål i 2011

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11. februar 2011 med hjemmel i lov 6. Juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 7, 16, 22 og 36:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

  § 2 Overvåkingsfiske

  Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.

  IB/EW

  Publisert: 21.03.2011