J-47-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-40-2018

Erstattet av: J-79-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.03.2018

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22. mars 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 12,15, 16, 22, 23, 39 og 59

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres det følgende endringer:

   § 33 tredje ledd (endret)

   I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fiskefartøy ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder. På kyststrekningen fra og med Rogaland og nordover kan det fra et merkeregistrert fartøy ikke benyttes mer enn 400 teiner og ruser til sammen. Redskapsbegrensningene i dette ledd gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy.

   § 34 fjerde ledd (endret) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder og tidsrom:

  a)       Sør for 62° N fra og med 1. januar til 17. juli kl. 0800, og fra 31. oktober kl 2000 til og med 31. desember.

  b)       Nord for 62° N fra og med 1. januar til 31. juli kl. 0800, og fra 31. oktober kl. 2000 til og med 31. desember.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  TH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: