J-46-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-45-2012

Erstattet av: J-76-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.02.2012

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 10. februar 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 23 annet ledd bokstav g) (endret) skal lyde:

  g) Fiske med bunnsatte garn sør for 62°N 126 mm

  § 23 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  (3) Maskestørrelsen i § 23 bokstav g) gjelder ikke ved fiske etter sild med bunnsatte sildegarn av multifilament (polyamid) tråd med maskestørrelse mindre enn 64 mm.

  § 23 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

  (4) Manntallsførte fiskere som driver fiske med merkeregistrert fartøy er unntatt fra bestemmelsen i § 23 bokstav g) ved fiske etter sei, lyr og lysing i perioden frem til 31. desember 2012, men kan likevel ikke fiske sør for 62°N med bunnsatte garn med maskestørrelse mindre enn 114 mm.

  § 23 tredje ledd blir til nytt femte ledd.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (358,84 kB)

  Vedlegg:

  (49,28 kB) (284,26 kB) (246,18 kB) (79,60 kB)