J-45-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-283-2011

Erstattet av: J-46-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.02.2012

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 9. februar 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, jf Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 46 femtende ledd (nytt) skal lyde:


  (15) Ved fiske etter torsk, sei, hyse og hvitting med stormasket trål og snurrevad er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  § 47 andre ledd (endret) skal lyde:


  For å begrense fisket av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby fiske med trål og snurrevad i visse områder sør for 62°N i inntil 14 dager, hvoretter område gjenåpnes automatisk. Sør for 62°N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr kan størrelsen på område tilsvare inntil 500 kvadratnautiske mil, mens det kan tilsvare inntil 250 kvadratnautiske mil i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak). Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med pelagisk trål etter makrell, hestmakrell eller sild, og konvensjonelle (garn, line og teiner) redskap.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  TM/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (361,54 kB)

  Vedlegg:

  (49,28 kB) (284,26 kB) (246,18 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)