J-45-2011: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-15-2011

Erstattet av: J-52-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.03.2011

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 10. mars 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 2 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske i forlengelsen og i fiskeposen. Alle maskens sider skal være like lange.

  § 33 annet ledd (endret) skal lyde:

  Kongekrabbe i kvoteregulert område kan bare fiskes med teiner. Hvert fartøy kan ha inntil 30 teiner. Ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område er det forbudt å benytte teiner med fluktåpning.

  § 38 annet ledd (endret) skal lyde:

  Det er likevel forbudt for norske fartøy å ha mer enn 10 % bifangst av breiflabb og 2,5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (366,53 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)