J-44-2018: (Utgått) Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Erstatter: J-25-2018

Erstattet av: J-35-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.02.2018

Gyldig til: 19.06.2022

Forskrift om endring av forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust-Agder

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. februar 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 22.

    I

  I forskrift 20. juni 2012 om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust-Agder gjøres følgende endring:

   § 7 (endret) skal lyde:

   Denne forskrift trer i kraft 20. juni 2012 og gjelder til og med 19. juni 2022.

    II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------------

  Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. juni 2012 med hjemmel i lov av 6.juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22.

  § 1 Indre Oksefjord bevaringssone

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Epleviktangen N 58° 36,924’ Ø 8° 56,898’
  2. Bjørnvikhalsen N 58° 36,821’ Ø 8° 56,360’

  § 2 Furøya forbudssone

  Det er forbudt å fiske eller på annen måte høste levende marine ressurser i sjøområdet avgrenset av:

  En rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  1. Epleviktangen N 58° 36,924’ Ø 8° 56,898’
  2. Bjørnvikhalsen N 58° 36,821’ Ø 8° 56,360’

  og en rett linje mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Høyviksundet vest N 58° 35,435’ Ø 8° 56,677’
  2. Høyviksundet øst N 58° 35,428’ Ø 8° 56,693’

  og rette linjer mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Holmen nord N 58° 35,642’ Ø 8° 57,019’
  2. Store Furuholmen vest N 58° 35,835’ Ø 8° 57,046’
  3. Store Furuholmen øst N 58° 35,883’ Ø 8° 57,155’
  4. Furøya vest N 58° 35,880’ Ø 8° 57,187’

  og grense land/sjø nordover langs Furøya og over til Hestøya frem til posisjon Hestøya nord N 58° 36,140’ Ø 8° 57,623’ samt rett linje mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Hestøya nord N 58° 36,140’ Ø 8° 57,680’
  2. Furøysund nord N 58° 36,165’ Ø 8° 57,647’

  Det er tillatt å fiske strandkrabbe. Krokredskap er ikke tillatt ved slikt fiske.

  § 3 Sagesund bevaringssone

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Hestøya nord N 58° 36,140’ Ø 8° 57,680’
  2. Furøysund nord N 58° 36,165’ Ø 8° 57,647’

  og rette linjer mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Holmen nord N 58° 35,642’ Ø 8° 57,019’
  2. Store Furuholmen vest N 58° 35,835’ Ø 8° 57,046’
  3. Store Furuholmen øst N 58° 35,883’ Ø 8° 57,155’

  samt rett linje mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Nuen N 58° 35,735’ Ø 8° 58,091’
  2. Saltnestangen N 58° 35,466’ Ø 8° 58,471’

  § 4 Kvadstadkilen bevaringssone

  Det er forbudt å høste flatøsters (Ostrea edulis L) i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. Høyviksundet vest N 58° 35,435’ Ø 8° 56,677’
  2. Høyviksundet øst N 58° 35,428’ Ø 8° 56,693’

  Forbudet omfatter ikke høsting av stillehavsøsters (Crassostrea gigas).

  § 5 Ytre skjærgård bevaringssone

  Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor rette linjer mellom følgende posisjoner (jf.kartvedlegg):

  1. N 58° 37,361’ Ø 9° 07,357’
  2. N 58° 37,084’ Ø 9° 07,762’ (mellompunkt)
  3. N 58° 36,098’ Ø 9° 09,177’
  4. N 58° 35,492’ Ø 9° 08,144’
  5. N 58° 36,648’ Ø 9° 05,994’ (mellompunkt)
  6. N 58° 36,795’ Ø 9° 05,719’
  7. N 58° 36,858’ Ø 9° 05,932’
  8. N 58° 36,872’ Ø 9° 05,954’
  9. N 58° 37,176’ Ø 9° 07,113’
  10. N 58° 37,235’ Ø 9° 07,145’

  § 6 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) kapittel 11 og 12.

  § 7 Ikrafttredelse og opphevelse

  Denne forskrift trer i kraft 20. juni 2012 og gjelder til og med 19. juni 2022.

   GB/EW

  Vedlegg: