J-44-2002: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsynet er satt i Møre og Romsdal fylke.

Erstattet av: J-261-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.02.2002

Forskrift om endring av forskrift om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsynet er satt i Møre og Romsdal fylke.

Innholdsfortegnelse:

  Ved en feil ble forskriften ikke korrekt gjengitt i J-33-2002. Den utgis derfor på ny i sin helhet.

  Fiskeridirektøren har den 18. februar 2002 i medhold av § 11 i Fiskeridepartementets forskrift av 2. mars 1990 om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsynet er satt i Møre og Romsdal fylke bestemt:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 2. mars 1990 om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4- mils grensen i den tid som oppsynet er satt i Møre og Romsdal fylke gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Oppsynet i Aspevågen og i Borgundfjorden settes 10. februar. I resten av Møre og Romsdal fylke settes oppsynet fra den tid regiondirektøren bestemmer. Oppsynet heves 30. april.

  Merkeregistrerte fiskefartøyer som skal delta i torskefisket i Møre og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen i den tid oppsynet er satt, må på forhånd være innmeldt til oppsynet ved Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal. Det samme gjelder merkeregistrerte (politiregistrerte) fritidsbåter.

  § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

  På søn- og helligdager må setting av faststående redskaper innenfor grunnlinjen ikke ta til før klokken 1500, og være avsluttet senest klokken 1800.

  § 3 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

  Regiondirektøren kan på enkelte områder bestemme at trekking av faststående redskap skal være avsluttet senest kl 1100.

  § 4 andre ledd (endret) skal lyde:

  Når rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fiske tilsier det kan regiondirektøren fastsette følgende alternativ til garnregulering i Aspevågen og Borgundfjorden:

     a) Den første settingen skal være fra Kalvestad (A) på Sula til Korsflua (B) på Heissa. Grense mot øst; Lillegåsa (C) til Tyskholmrumpa (D). Videre området øst for Fransholmen (E) til Borgundkaia (F). Settetid klokken 1600 - klokken 1500 på søn- og helligdager.

     b) Den andre settingen skjer vest for området Kalvestad - Korsflua. Videre området mellom Lillegåsa - Tyskholmrumpa og Fransholmen - Borgundkaia. Settetid klokken 1700 - klokken 1600 på søn- og helligdager.

     c) Det er tillatt med fløytsetting i et område avgrenset av Lillegåsa - Tyskholmrumpa og østover til en grense Fransholmen - Borgundkaia. Videre i et område avgrenset av Kalvestad - Korsflua og vestover til Eltrane - Skarveflua.

  Ved fløytsetting skal det være dregg i begge ender og minst en stein på midten. Det er tillatt å sette bunngarn i fløytsonene.

  § 7 første ledd (endret) skal lyde:

  Alle garn og liner skal trekkes hver dag unntatt på søn- og helligdager. Utenfor grunnlinjen skal alle garn og liner også trekkes på søn- og helligdager. Ved værhindring eller ved havari på fartøy eller motor kan trekking unnlates, dersom dette på forhånd er klarert med oppsynet. Eier eller bruker av fartøyet skal i dette tilfelle gi oppsynet opplysninger om stedsangivelse og redskapsmengde eller havariårsak.

  § 9 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Søn- og helligdager skal fiskefeltene innenfor grunnlinjen forlates senest kl. 1800.

  § 10 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske og fangst fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager innenfor grunnlinjen. Forbudet gjelder også fritidsfiske på de regulære torskefeltene. Fritidsfiske med stang og håndsnøre er likevel tillatt på søn- og helligdager frem til kl 1500 på de nevnte felt.

  Lørdager og dager før helligdager er det innenfor grunnlinjen forbudt å ha garn stående i sjøen fra kl 1300.

  Forbudet mot fiske og fangst på søn- og helligdager gjelder ikke setting av faststående redskap på de tidspunkter som følger av § 2 andre ledd, § 4 første ledd bokstav a og § 4 andre ledd bokstav a og b.

  § 11 andre ledd (endret) skal lyde:

  Etter forslag fra lokalt fiskerlag og/eller oppsynsbetjent gjennom regiondirektøren i Møre og Romsdal kan Fiskeridirektøren fastsette supplerende forskrifter for avgrensede lokale områder.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM TORSKEFISKE MED LINE, SNØRE, GARN OG SNURREVAD INNENFOR 4-MILS GRENSEN I DEN TID SOM OPPSYN ER SATT I MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

  Fiskeridepartementet har den 02.03.1990 i medhold av §§ 4, 13 og 38 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  § 1. Oppsynsperiode og påmelding.

  Oppsynet i Aspevågen og i Borgundfjorden settes 10. februar. I resten av Møre og Romsdal fylke settes oppsynet fra den tid Regiondirektøren bestemmer. Oppsynet heves 30. april.

  Merkeregistrerte fiskefartøyer som skal delta i torskefisket i Møre og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen i den tid oppsynet er satt, må på forhånd være innmeldt til oppsynet ved regiondirektøren i Møre og Romsdal. Det samme gjelder merkeregistrerte(politiregistrerte) fritidsbåter.

  § 2. Setting.

  Setting av faststående redskaper innenfor grunnlinjene må ikke ta til før kl. 1300 og må være avsluttet senest kl. 1700.

  På søn- og helligdager må setting av faststående redskaper innenfor grunnlinjen ikke ta til før klokken 1500, og være avsluttet senest klokken 1800.

  Settingen skal foregå fra sektoren sørvest/vest mot nordøst/øst eller i motsatt retning.

  § 3. Trekking.

  Trekking av faststående redskaper innenfor grunnlinjen må ikke ta til før følgende klokkeslett:

  Fra oppsynet er satt til 15. februar kl 0800
  Fra og med 16. februar til 28. (29) februar kl 0730
  Fra og med 1. mars til 15. marskl 0700
  Fra og med 16. mars til oppsynet heves kl 0600

  Utenfor grunnlinjen kan trekking ta til kl 0700 i fra oppsynet blir satt til 15. mars, og kl 0600 fra og med 16. mars til oppsynet heves.

  Regiondirektøren kan på enkelte områder bestemme at trekking av faststående redskap skal være avsluttet senest kl. 1100.

  § 4. Særlige bestemmelser for Aspevågen og Borgundfjorden

  I Aspevågen og Borgundfjorden innenfor en linje fra Eltreskjæret over Skarveflu til Tueneset gjelder følgende bestemmelser:

     a) Setting av garn begynner klokken 1600 - klokken 1500 på søn- og helligdager. Settingen skal foregå som lukesetting fra syd til nord.

     b) Før lukesettingen begynner skal alle båter i området legge seg på samme linje, og alle båter i en og samme luke begynner settingen samtidig til fastsatt tid.

     c) Settingen skal såvidt mulig foregå med samme fart for alle båter i luken.

     d) Setting av setning nr. 2 kan begynne 1/2 time etter at setting av setning nr. 1 er påbegynt.

     e) Setting av 2. setning kan imidlertid ikke finne sted med mindre avstanden til 1. setning er så stor at det ikke blir forvoldt skade på allerede utsatte redskaper.

     f) Fiske med håndsnøre og pilk er kun tillatt om dagen fra den tid da trekking av redskaper kan begynne om morgenen og til settingen begynner klokken 1600 - klokken 1500 på søn- og helligdager.

  Når rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fiske tilsier det kan regiondirektøren fastsette følgende alternativ til garnregulering i Aspevågen og Borgundfjorden:

     a) Den første settingen skal være fra Kalvestad (A) på Sula til Korsflua (B) på Heissa. Grense mot øst; Lillegåsa (C) til Tyskholmrumpa (D). Videre området øst for Fransholmen (E) til Borgundkaia (F). Settetid klokken 1600 - klokken 1500 på søn- og helligdager.

     b) Den andre settingen skjer vest for området Kalvestad - Korsflua. Videre området mellom Lillegåsa - Tyskholmrumpa og Fransholmen - Borgundkaia. Settetid klokken 1700 - klokken 1600 på søn- og helligdager.

     c) Det er tillatt med fløytsetting i et område avgrenset av Lillegåsa - Tyskholmrumpa og østover til en grense Fransholmen - Borgundkaia. Videre i et område avgrenset av Kalvestad - Korsflua og vestover til Eltrane - Skarveflua.

  Ved fløytsetting skal det være dregg i begge ender og minst en stein på midten. Det er tillatt å sette bunngarn i fløytsonene.

  § 5. Merking.

  Faststående garn og linesetninger skal være merket i samsvar med de generelle regler som gjelder for merking av faststående redskap utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Innenfor grunnlinjene kan oppsynet tillate at merkingen foretas etter de generelle regler som gjelder for merking av redskap innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Foruten bøyer skal iler og alle garn være merket.

  § 6. Forankring.

  Garnsetningene skal være forsvarlig forankret med dregg på minst 20 kg eller med anker på minst 30 kg. I fjorder og helt innelukket farvann skal likevel ilestein være tillatt til forankring.

  § 7. Trekkeplikt m.v.

  Alle garn og liner skal trekkes hver dag unntatt på søn- og helligdager. Utenfor grunnlinjen skal alle garn og liner også trekkes på søn- og helligdager. Ved værhindring eller ved havari på fartøy eller motor kan trekking unnlates, dersom dette på forhånd er klarert med oppsynet. Eier eller bruker av fartøyet skal i dette tilfelle gi oppsynet opplysninger om stedsangivelse og redskapsmengde eller havariårsak.

  Det er kun tillatt å bruke snurrevad på garn- og linefelt i tiden mellom trekketid og settetid for faststående redskaper. På disse felter må siste setting av snurrevad være avsluttet senest kl 1245.

  Etter 16. mars har oppsynet fullmakt til å tillate fiske med snurrevad i tidsrommet kl 1245 - 1700 på felter med liten garn og lineaktivitet.

  Det vises ellers til de alminnelige regler om orden på fiskefeltet m.v. i kap. V i lov om saltvannsfiske.

  § 8. Vikeplikt.

  Fartøy som fisker med snøre har vikeplikt for line- og garnfartøyer under setting av redskapene.

  § 9. Forbud mot opphold på fiskefeltet.

  På hverdager skal fartøy, herunder fartøy brukt til fritidsfiske, forlate fiskefeltene senest kl. 1700.

  Snøre- og juksafartøy kan likevel bruke feltene til kl. 1900 i tiden etter 15. mars.

  Søn- og helligdager skal fiskefeltene innenfor grunnlinjen forlates senest kl. 1800.

  § 10. Fredning.

  Det er forbudt å drive fiske og fangst fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager innenfor grunnlinjen. Forbudet gjelder også fritidsfiske på de regulære torskefeltene. Fritidsfiske med stang og håndsnøre er likevel tillatt på søn- og helligdager frem til kl. 1500 på de nevnte felt.

  Lørdager og dager før helligdager er det innenfor grunnlinjen forbudt å ha garn stående i sjøen fra kl. 1300.

  Forbudet mot fiske og fangst på søn- og helligdager gjelder ikke setting av faststående redskap på de tidspunkter som følger av § 2 andre ledd, § 4 første ledd bokstav a og § 4 andre ledd bokstav a og b.

  § 11. Bemyndigelse.

  Oppsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om avgrensning av fiskefeltene.

  Etter forslag fra lokalt fiskarlag og/eller oppsynsbetjent gjennom regiondirektøren i Møre og Romsdal kan Fiskeridirektøren fastsette supplerende forskrifter for avgrensede lokale områder.

  Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder slike endringer som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.

  § 12. Straff.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

  § 13. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 19. januar 1989 og forskrift av 4. oktober 1989 om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad i Møre og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsyn er satt.

  TOT/SIR