J-40-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-14-2018

Erstattet av: J-47-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.03.2018

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. mars 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 16 bokstav b) (endret) skal lyde:

   I tidsrommet 1. oktober til og med 31. mai, er det forbudt å fiske øyepål, tobis og kolmule i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 58˚ 37´N - 03˚ 44´Ø
  2. 58˚ 15´N - 04˚ 19´Ø
  3. 57˚ 49´N - 05˚ 48´Ø
  4. 57˚ 33´N - 05˚ 02´Ø
  5. 58˚ 29´N - 03˚ 02´Ø

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: