Skjul søk

J-40-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med bunnredskaper i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-128-2011

Erstattet av: J-61-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.03.2016

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskaper i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 9. mars 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 36 og § 47.

  I

  I forskrift av 1. juli 2011 nr 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsone ved Svalbard gjøres følgende endringer:

   Tittel (endret) skal lyde:

   Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard

  § 2 første ledd bokstav d (endret) skal lyde:

  d) sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 30 kilogram levende koraller og/eller 400 kilogram levende svamp.

   II

   Denne forskrift trer i kraft straks.

   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 1. juli 2011 med hjemmel i lov av 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Formål og virkeområde

  Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare bunnhabitat, og gjelder ved fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, inklusive fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

  § 2 Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

  1. bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen.
  2. eksisterende fiskeområder, områder som er grunnere enn 1000 meter dybde jf. virkeområdet § 1. Kart over disse områdene finnes på hjemmesidene til Fiskeridirektoratet; www.fiskeridir.no.
  3. nye fiskeområder, områder som er dypere enn 1000 meter dybde, jf. virkeområdet § 1.
  4. sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 30 kilogram levende koraller og/eller 400 kilogram levende svamp.

   § 3 Fiske i eksisterende fiskeområder

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare bunnhabitat, som levende koraller og levende svamp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  1. rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og berørt naturtype fremgår, og
  2. stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare bunnhabitat. 

  § 4 Fiske i nye fiskeområder

  Fartøy må ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for å fiske i nye fiskeområder.
  Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse:

  1. en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeredskap, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og
  2. en plan for å unngå skade på sensitive marine økosystem, og
  3. en plan for dagbokføring og rapportering, og
  4. en plan for innsamling av data om sårbare bunnhabitat

   Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare bunnhabitat, som levende koraller og levende svamp.

   Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  1. rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og berørt naturtype fremgår, og
  2. stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare bunnhabitat.  

   Fiskeridirektoratet kan stille krav om at fartøyet ved fiske i nye fiskeområder skal ha observatør om bord. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyeier.

   Dersom det kan legges frem tilstrekkelig informasjon som kan dokumentere et bunnfiskeri i områder som er dypere enn 1000 m, kan disse områdene, etter søknad til Fiskeridirektoratet, bli klassifisert som eksisterende område.

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser for å beskytte sårbare bunnhabitater eller for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

   § 6 Straffeansvar

  Den som fortsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. september 2011.

  HØ/EW

  Publisert: 10.03.2016