J-39-2022: (Utgått) Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2022 (Lokal regulering av Lofotfisket)

Erstatter: J-37-2022

Erstattet av: J-51-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.03.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2022 (Lokal regulering av Lofotfisket)

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. februar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i perioden 1. mars til 15. april 2022 i Lofoten innenfor Fiskeridirektoratets etablerte fangstruter 00-03, 00-04, 00-10, 00-46, 00-47, 00-48 og 00-49, se kartvedlegg.

  Bestemmelsene i §§ 5, 6 og 7 om rapportering, merking og røkting av faststående redskap gjelder også på yttersiden av Lofoten i fangstrutene 05-08, 05-09, 05-14, 05-15 og 05-16, se kartvedlegg.

  § 2 Linefelt utenfor Henningsvær

  Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.
  2. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  3. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  4. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.

  I linefeltet er det forbudt å fiske med garn og snurrevad.

  § 3 Minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

  Det er forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

  § 4 Begrensninger for fiske med snurrevad i reguleringsområdet

  Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau på innersiden av Lofoten innenfor en rett linje fra Lofotodden til Landegode fyr i reguleringsområdet.

  Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

  § 5 Rapportering ved bruk av faststående redskap og fløytline

  Alle fartøy som fisker med faststående redskap og fløytline skal rapportere dette til Kystvakten.

  Rapporteringsplikten i første ledd omfatter følgende:

  a. Lokalisering av faststående redskap og fløytline ved setting

  b. Oppdatert informasjon om lokalisering av redskap skal rapporteres minst en gang hver fjortende dag etter setting hvis samme lokasjon benyttes. Informasjon eldre enn fjorten dager blir slettet.

  c. Fjerning av redskap ved avslutning av fisket.

  Meldingene skal sendes elektronisk på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering.

  § 6 Merking av faststående redskap

  All faststående redskap skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg.

  § 7 Røkting av faststående redskap

  Garn skal røktes daglig.

  Line skal røktes minst annenhver dag.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av den kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet region Nordland kan endre eller oppheve denne forskriften.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2022.

  -------------------

  TO/EW

  Vedlegg:

  Kartvedlegg J-39-2022 (pdf, 796.6 kB)