J-39-2019: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-27-2019

Erstattet av: J-53-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.03.2019

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13. mars 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 17, § 18 andre ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, § 28, § 29 og § 30 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 9-4, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 22, § 24, § 27, § 34, § 36, § 37, § 59 og § 67.

   I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres det følgende endringer:

  § 58 første ledd tredje punktum (nytt) skal lyde:

  Fartøy med avgrenset rødåtetillatelse kan uten hinder av havressursloven § 20 høste rødåte med flytetrål i det området innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen som framgår av konsesjonsforskriften §§ 2-26 og 2-27.

    II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: