J-39-2014: Forskrift om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone i fiskerisonen ved Jan Mayen