J-39-2013: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift 20. desember 2004 nr. 1899 om kontrollavgift i fiskeflåten

Erstatter: J-100-2012

Erstattet av: J-230-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.01.2013

Forskrift om oppheving av forskrift 20. desember 2004 nr. 1899 om kontrollavgift i fiskeflåten

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11.01.2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 55.

  I

  Forskrift 20. desember 2004 nr. 1899 om kontrollavgift i fiskeflåten oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  JHM/EW