J-38-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017

Erstatter: J-29-2017

Erstattet av: J-48-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.03.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. mars 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16:

  I

   I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017, gjøres følgende endring:

   § 31 (endret) skal lyde:

   § 31 Tiltak for vern av kysttorsk

   Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg til forskriften.

   Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62° N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 24. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og 05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07.

   Det særskilt vernede området ved Henningsvær, som er angitt i vedlegg til forskriften, er stengt fra og med 1. januar til og med 30. juni for fartøy med største lengde over 11 meter. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy med største lengde på 11 meter eller større som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad, dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Dersom det gjøres slikt unntak, skal det for fartøy under 11 meter største lengde i dette området gjelde unntak fra forbudet mot å fiske med snurrevad, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 g. Fiskeridirektoratet kan bestemme at unntak etter tredje punktum kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser er fjordlinjer hele året.

   Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær–Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei.

   Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til forskriften, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området.

   Fra og med 1. mars til og med 31. mai er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden):

  1. N 62° 28,18′ Ø 06° 05,42′ Tuneset
  2. N 62° 28,16′ Ø 06° 03,91′ Erkneflua
  3. N 62° 26,21′ Ø 06° 03,35′ Eltraneset

   Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter.

   Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan ved fiske i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Det er et vilkår at all bifangst av torsk kan avregnes fartøyets kvote, eller den til enhver tid gjeldende ferskfiskordning, jf. § 18 og § 24. Konvensjonelle fartøy som ikke kan delta i åpen eller lukket gruppe kan ikke ha bifangst utover det som følger av § 34.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

   -----------

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 21. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37, 39 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy me adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  a)   412 011 tonn torsk i området nord for 62°N,
      b)   116 865 tonn hyse i området nord for 62°N, og
      c)   134 450 tonn sei i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62°N.

   Av kvantaene i første ledd avsettes 687 tonn torsk, 309 tonn hyse og 132 tonn sei til forsknings- og undervisningskvoter, 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3 000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for Finnmark (kystfiskekvoten), 250 tonn sei til agnformål, 4 000 tonn torsk til dekning av kvotebonus ved levende lagring og 4 020 tonn torsk, 1 194 tonn hyse og 832 tonn sei til rekrutteringsordningen.

   Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

   § 3 Gruppekvoter for trålfartøy

   Fartøy med tråltillatelse kan fiske og lande inntil 129 790 tonn torsk, 43 724 tonn hyse og 48 557 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i fisket for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse.

   Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

  1. fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 129 040 tonn torsk, 42 974 tonn hyse og 38 846 tonn sei, og
  2. fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 9211 tonn sei. Fartøy med seitråltillatelse kan i tillegg fiske og lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn hyse som bifangst.

   § 4 Gruppekvote for notfartøy

  Notfartøy kan fiske og lande inntil 32 809 tonn sei.

  § 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

  Fartøy med adgang til å fiske med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 263 514 tonn torsk, 71 338 tonn hyse og 49 870 tonn sei.

  Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

  1.  Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 33 756 tonn torsk, samt 12 841 tonn hyse og 5486 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.
  2. Fartøy i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 204 714 tonn torsk, hvorav 17 200 tonn avsettes til et tillegg for fartøy som lander all fangst fersk (ferskfiskordningen), samt 52 790 tonn hyse, og 37 402 tonn sei.
  3. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 25 044 tonn torsk, 5707 tonn hyse og 6982 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk avsettes 2100 tonn til ferskfiskordningen.

   Utover avsetninger til ferskfiskordningen fordeles kvantaene av torsk, hyse og sei nevnt i annet ledd bokstav b som følger:

  1. Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 53 480 tonn torsk, 15 417 tonn hyse og 10 943 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 1633 tonn torsk, 530 tonn hyse og 358 tonn sei til rekrutteringsordningen.
  2. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 52 191 tonn torsk, 14 389 tonn hyse og 10 198 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 2387 tonn torsk, 664 tonn hyse og 474 tonn sei til rekrutteringsordningen.
  3. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 51 454 tonn torsk, 15 573 tonn hyse og 9687 tonn sei.
  4. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter og med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan fiske og lande inntil 34 409 tonn torsk, 8605 tonn hyse og 7406 tonn sei.

   § 6 Kvotefleksibilitet for torsk, hyse og sei over årsskiftet på gruppenivå

  Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

  Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

  Kapittel 2. Fiske med trål

  § 7 Fartøykvoter i fisket etter torsk og hyse

  Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på 1 480 tonn torsk og en fartøykvote på 564 tonn hyse.

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet.

  § 8 Fartøykvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende fartøykvoter av sei:

  Trålgruppe

  Faktor

  Fartøykvote

  Småtrålere

  0,58

  225

  Ferskfisk-/rundfrystrålere

  1,00

  388

  Fabrikktrålere

  1,32

  512

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet.

  § 9 Fartøykvoter i fisket etter sei for fartøy med seitråltillatelse

  Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende fartøykvoter av sei:

  Kvotefaktor

  Fartøykvote

  0,35

  256

  0,75

  548

  0,85

  621

  1,00

  730

   Fiskeridirektoratet bestemmer faktoren for det enkelte fartøy. Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar 1998 legges til grunn.

  Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 1. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato

  § 10 Bifangst for fartøy med seitråltillatelse

  Fartøy med seitråltillatelse kan ha inntil 15 % bifangst av torsk og hyse regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst. I perioden fra og med 1. januar til og med 31. mai er det tillatt å ha inntil 30 % bifangst av torsk og hyse regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst.

  § 11 Bifangst for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 100 tonn sei som bifangst.

  Kapittel 3. Fiske med not

  § 12 Maksimalkvoter

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sei med not:

  Hjemmelslengde

  Faktor

  Garantert kvote

  Maksimalkvote

  Under 15

  1,00

  79

  118

  15-20,99

  1,50

  119

  177

  21-22,99

  2,03

  160

  240

  23-25,99

  2,43

  192

  287

  26 meter og over

  2,82

  223

  333

  Seinottillatelse

  5,64

  446

  666

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande tilsvarende kvote som fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter.

   Fartøy med adgang til å fiske sei med not i lukket gruppe kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper.

   § 13 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy

  Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde.

  Kapittel 4. Konvensjonelle havfiskefartøy

  § 14 Kvoter

  Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en fartøykvote på 374 tonn torsk.

  Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en fartøykvote på 150 tonn hyse.

  Konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta i fisket etter sei med garn, og som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en maksimalkvote på 420 tonn sei.

  § 15 Bifangst

  Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst i den tid fisket med garn er åpent.

  Når fisket etter sei med garn er stoppet, eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst.

  Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvotene.

  § 16 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og over

  Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

  Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde.

  Kapittel 5. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum i lukket gruppe

  § 17 Fiske etter torsk

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmels-lengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (garantert kvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  25,7872

  11 - 12,9 m

  23,1266

  13 - 14,9 m

  21,7963

  Over 15 m

  20,4660

  11 - 14,9 m

  21,0756

  15 - 20,9 m

  21,5958

  21 - 27,9 m

  19,6712

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

  Hjemmels- lengde

  Kvote-faktor

  Fartøykvote største lengde under 11 m

  Fartøykvote største lengde 11 - 12,9 m

  Fartøykvote største lengde 13 - 14,9 m

  Fartøykvoter største lengde over 15 m

  under 7 meter

  1,2274

   31,7

  28,4

  26,8

  25,1

  7 - 7,9

  1,4506

  37,4

  33,5

  31,6

  29,7

  8 - 8,9

  1,7244

  44,5

  39,9

  37,6

  35,3

  9 - 9,9

  2,1099

  54,4

  48,8

  46,0

  43,2

  10 - 10,9

  2,2823

  58,9

  52,8

  49,7

  46,7

  Hjemmels- lengde

  Kvotefaktor

  Fartøykvote

  11 - 11,9

  3,1501

             66,4

  12 - 12,9

  3,7369

              78,8

  13 -13,9

  4,5296

              95,5

  14 -14,9

  5,1575

             108,7

  15 - 15,9

  6,3041

             136,1

  16 - 16,9

  7,0175

             151,5

  17 -17,9

  7,7417

             167,2

  18 - 18,9

  8,5510

             184,7

  19 - 19,9

  9,2751

             200,3

  20 - 20,9

  9,9140

             214,1

  21 - 21,9

  9,6909

             190,6

  22 - 22,9

  10,1151

             199,0

  23 - 23,9

  10,5175

             206,9

  24 - 24,9

  10,9199

             214,8

  25 - 25,9

  11,2462

             221,2

  26 - 26,9

  11,6704

             229,6

  27 - 27,9

  11,9858

             235,8

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 18 Ferskfiskordningen

  Fra og med 1. mai 2017 kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 17 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 26. juni.

  Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd, hodekappet torsk og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddelen.

  Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

  Tillegg etter første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 32 sjette ledd om levende lagring av torsk.

  § 19 Fiske etter hyse

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmels-lengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (garantert kvote)

  Kvoteenhet (maksimal-kvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  6,5752

  138,0784

  Over 11 m

  72,3268

  11 - 14,9 m

  Under 11 m

  6,6234

  72,8569

  Over 11 m

  39,7401

  15 - 20,9 m

  Under 11 m

  6,3763

  44,6338

  Over 11 m

  25,5050

  21 - 27,9 m

  Under 11 m

  4,9708

  21,4108

  Over 11 m

  12,4896

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

  Hjemmels- lengde

  Kvote-faktor

  Maksimalkvote      største lengde under 11 m

  Maksimalkvote      største lengde over 11 m

  Herav garantert kvote

  Under 7 meter

  1,2810

  176,9

  92,7

  8,4

  7 - 7,9

  1,4983

  206,9

  108,4

  9,9

  8 - 8,9

  1,7842

  246,4

  129,0

  11,7

  9 - 9,9

  2,2074

  304,8

  159,7

  14,5

  10 - 10,9

  2,3560

  325,3

  170,4

  15,5

  11 - 11,9

  3,0622

  223,1

  121,7

  20,3

  12 - 12,9

  3,6317

  264,6

  144,3

  24,1

  13 -13,9

  4,4053

  321,0

  175,1

  29,2

  14 -14,9

  5,0178

  365,6

  199,4

  33,2

  15 - 20,9

  8,8415

  394,6

  225,5

  56,4

  21 - 27,9

  8,5049

  182,1

  106,2

  42,3

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 30 % bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av hyse i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 20 Fiske etter sei

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmels-lengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (garantert kvote)

  Kvoteenhet (maksimalkvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  4,4693

  138,5478

  11-14,9 m

  71,5086

  Over 15 m

  37,9889

  11 - 14,9 m

  Under 15 m

  4,3685

  21,8426

  Over 15 m

  13,1055

  15 - 20,9 m

  Under 21 m

  3,7666

  18,8329

  Over 21 m

  11,2997

  21 - 27,9 m

  3,5221

  9,8521

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta sei (tonn):

  Hjemmels- lengde

  Kvote-faktor

  Maksimalkvote største lengde under 11 m

  Maksimalkvote største lengde 11 - 14,9 m

  Maksimalkvote største lengde  over 15 m

  Herav garantert kvote

  under 7 meter

  1,2893

  178,6

  92,2

  49,0

  5,8

  7 - 7,9

  1,5080

  208,9

  107,8

  57,3

  6,7

  8 - 8,9

  1,7958

  248,8

  128,4

  68,2

  8,0

  9 - 9,9

  2,2217

  307,8

  158,9

  84,4

  9,9

  10 - 10,9

  2,3714

  328,6

  169,6

  90,1

  10,6

  Hjemmels- lengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote største lengde lik eller under hjemmelslengde

  Maksimalkvote største lengde over hjemmelslengde

  Herav garantert kvote

  11 - 11,9

  3,0669

  67,0

  40,2

  13,4

  12 - 12,9

  3,6433

  79,6

  47,7

  15,9

  13 -13,9

  4,4046

  96,2

  57,7

  19,2

  14 -14,9

  5,0136

  109,5

  65,7

  21,9

  15 - 15,9

  6,3316

  119,2

  71,5

  23,8

  16 - 16,9

  7,0600

  133,0

  79,8

  26,6

  17 -17,9

  7,7884

  146,7

  88,0

  29,3

  18 - 18,9

  8,5952

  161,9

  97,1

  32,4

  19 - 19,9

  9,3124

  175,4

  105,2

  35,1

  20 - 20,9

  9,9624

  187,6

  112,6

  37,5

  21 - 21,9

  9,2244

                         90,9

  32,5

  22 - 22,9

  9,6133

                         94,7

  33,9

  23 - 23,9

  10,0021

                         98,5

  35,2

  24 - 24,9

  10,3910

                       102,4

  36,6

  25 - 25,9

  10,6934

                       105,4

  37,7

  26 - 26,9

  11,0823

                       109,2

  39,0

  27 - 27,9

  11,3955

                       112,3

  40,1

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing. Adgangen til å ha bifangst gjelder ikke for fartøy som kan fiske sei med not og som har kvote igjen etter § 12. For slike fartøy skal sei ved fiske med konvensjonelle redskap belastes seinotkvoten.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av sei i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 21 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3 største lasteromsvolum

  Ved forlengelse eller utskifting til større fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Ved forlengelse eller utskifting til større fartøy etter 1. november 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Ved utskifting eller ombygging til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse er skjæringsdatoen 1. november 2002.

  Kapittel 6. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy i åpen gruppe

  § 22 Fiske etter torsk

   Fartøy med adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

  Største lengde

  Maksimalkvote

  Herav garantert kvote

  Under 8 m

  18

  14

  8 – 9,9 m

  25

  20

  10 m og over

  29

  22

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter.

  § 23 Kystfiskekvoten

  Eiere av merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som er bosatt i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, og som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning etter annet ledd, kan i tillegg til kvoten i § 22, fiske et kvotetillegg på 16 tonn torsk.

  Det geografiske virkeområdet omfatter følgende kommuner eller deler av kommune:

  Finnmark:
  Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

   Troms:
  Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland. For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

   Nordland:
  Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.

   Før oppstart av fisket på tilleggskvoten, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet med alle nødvendige opplysninger om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke samt eiers navn og bostedsadresse. Pliktig melding skal gis per telefaks på nr. 55 23 80 90, på følgende e-post: eller per brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

   Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.

   § 24 Ferskfiskordningen

  Fra og med 1. mai kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i §§ 22 og 23 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 26. juni.

  Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd, hodekappet torsk, og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

  Fartøy som har torskekvote igjen, skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

  Tillegg etter første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 32 sjette ledd om levende lagring av torsk.

  § 25 Fiske etter hyse

  Fartøy med adgang til å delta i fisket etter hyse i åpen gruppe, kan fiske hyse uten kvotebegrensning og har følgende garanterte kvoter hyse (tonn):

  Største lengde

  Garantert kvote

  Under 8 m

  2

  8 – 9,9 m

  3

  10 m og over

  3

  § 26 Fiske etter sei

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe, kan fiske sei uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 5 tonn.

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor den garantert kvoten. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ved fisket etter andre arter ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.

  Kapittel 7. Fellesbestemmelser m.v.

  § 27 Trålere med kombinasjonsdrift

  Fartøy med tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse, og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av § 7.

  § 28 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsen i første og annet punktum gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både torsketråltillatelse og seitråltillatelse.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 29 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  Når et salgslag, i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalgslova) § 14, jf. § 13, har iverksatt tvungen fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst mellom fartøy som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet.

  Når et  salgslag i medhold av fiskesalgslova § 13 har innført reguleringer av hensyn til avtaket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser og skal fortløpende informere Fiskeridirektoratets FMC.

  § 30 Samfiske

  Uten hinder av forbudene i §§ 28 og 29 kan to fartøy med hjemmelslengde under 11 meter drive samfiske på følgende vilkår:

  a)

  Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding skal alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere oppgis. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal sendes på  telefaks nr. 55 23 82 76 eller e-post .

  b)

  Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

  c)

  Ved samfiske med ulike eiere må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2015 eller 2016 og landet følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene:

  Hjemmelslengde

  Minimumsfangst for ett av årene 2015 eller 2016

  Under 7 meter

  4 tonn

  7-7,9 meter

  5 tonn

  8-8,9 meter

  6 tonn

  9-9,9 meter

  7 tonn

  10-10,9 meter

  8 tonn

   Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2015 eller 2016, og landet minimumskvantum av torsk i henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet.

  d)

  Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det enkelte fartøyet i samfiskelaget.

  e)

  Det passive fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden fartøyene er påmeldt samfisket.

  f)

  Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av kvoteåret.

  Når det aktive fartøyet i samfiskelaget har største lengde over 11 meter, har også det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det er over 11 meter. Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstart av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

  § 31 Tiltak for vern av kysttorsk

  Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg til forskriften.

   Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62° N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 24. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og 05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07.

   Det særskilt vernede området ved Henningsvær, som er angitt i vedlegg til forskriften, er stengt fra og med 1. januar til og med 30. juni for fartøy med største lengde over 11 meter. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy med største lengde på 11 meter eller større som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad, dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Dersom det gjøres slikt unntak, skal det for fartøy under 11 meter største lengde i dette området gjelde unntak fra forbudet mot å fiske med snurrevad, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 g. Fiskeridirektoratet kan bestemme at unntak etter tredje punktum kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser er fjordlinjer hele året.

   Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær–Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei.

   Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til forskriften, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området.

   Fra og med 1. mars til og med 31. mai er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden):

  1. N 62° 28,18′ Ø 06° 05,42′ Tuneset
  2. N 62° 28,16′ Ø 06° 03,91′ Erkneflua
  3. N 62° 26,21′ Ø 06° 03,35′ Eltraneset

   Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter.

   Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan ved fiske i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Det er et vilkår at all bifangst av torsk kan avregnes fartøyets kvote, eller den til enhver tid gjeldende ferskfiskordning, jf. § 18 og § 24. Konvensjonelle fartøy som ikke kan delta i åpen eller lukket gruppe kan ikke ha bifangst utover det som følger av § 34.

  § 32 Levende lagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskaper - kvoteavregning og plikter ved rømming

  Før fartøyet starter fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende.

  Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntakene i femte eller sjette ledd kommer til anvendelse.

  Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgslag skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis.

  Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere.

  Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller:

  Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller

  Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne.

   Endelig kvotebelastning skal utgjøre 50 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Det er et vilkår om minimum en uke lagring i merd for å få utløst 50 % kvotebelastning. Det er et vilkår at kvotetype ”bonuskvote ved levende lagring” angis på landings- og sluttseddel

   Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.

  § 33 Kvotefaktorer

  Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys kvotefaktorer.

  § 34 Bifangst for kystfartøy som ikke kan delta i fisket

  Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen eller lukket gruppe, kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn.

  § 35 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller kvotene avsatt til ferskfiskordning og bonusordning er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 8. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 36 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 37 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 38 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.

  TO/EW

  Vedlegg: