J-38-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-204-2012

Erstattet av: J-74-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.02.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 4. februar 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 fastsatt følgende forskrift:

  I

  § 7 annet ledd (endret) skal lyde:

  Uten hinder av forbudet i første ledd er det tillatt å bruke slitematter, rundstropper, forsterkningsnett og fløytkuler dersom disse er utformet og montert slik som fastsatti §§ 8, 9 og 10.

  § 8 overskriften (endret) skal lyde:

  Slitematte og fløytkuler

  § 8 annet ledd (nytt) skal lyde:

  Det er tillatt å feste fløytkuler på inn- eller utsiden av trålposen for å kompensere for forventet negativ oppdrift. Kulene skal festes med festepunkter i posens lengderetning (N-retning). På småmasket trål skal kulene festes til slitenett/forsterkningsnett. Det skal være minst 2 meter, målt på strukket lin, mellom hver fløytkule. Hver fløytkule kan være maksimum 11 tommer i diameter.

  § 30 (endret) skal lyde:

  § 30 Rapportering ved fiske

  med faststående redskap og fløytline
  Fartøy som driver fiske med faststående redskap og fløytline nord for 62° N utenfor grunnlinjene, fartøy som driver garnfiske etter blåkveite nord for 62° N og fartøy som driver garnfiske etter breiflabb skal rapportere til Kystvaktsentralen (tlf. 07611) om følgende:

  a)

  setting av redskap, og

  b)

  opphaling av redskap ved avslutning av fisket

  Spesifikasjonen ”Utforming og innmontering av snurrevadpose med kvadratiske masker” (Vedlegg 1) som vist til i § 3 nr. 1 bokstav b (endret) skal lyde:

  SPESIFIKASJONER FOR utforming og montering av KVADRATMASKEPOSE for SNURREVAD

  INNLEDNING
  En snurrevadpose med kvadratiske masker kan enten være en to- eller firepanels pose. En topanelspose består av to identiske panel – et overpanel og et underpanel. En firepanelspose består av identiske over- og underpanel samt to kileformete sidepanel. Det er valgfritt hvorvidt en vil bruke to- eller firepanelsposer.

  FORPART
  I fremste del av snurrevadposen skal det monteres en forlengelse med vanlige masker i polyetylen (PE), og med fri lengde over 5 masker. Trådtykkelse velges fritt. Forlengelsen skal ha en minimum maskevidde på 130 mm, og kan ha en omkrets på 80 til 120 frie masker. Maskene i forlengelsens bakpart skal maskebindes mot kvadratmaskeseksjonen, og maskene i forlengelsen skal fordeles jevnt over hele kvadratmaskeposens omkrets (kiler inkludert).

  SEKSJON MED KVADRATISKE MASKER
  Panel med kvadratiske masker skal lages av flettet knuteløst nett av enten polyamid (PA), polyetylen (PE), polypropylen (PP), eller polyester (PES). Minimum maskevidde i denne seksjonen skal være 125mm. Det skal benyttes enkel flettet tråd med tykkelse på opp til 7,5 mm for maskevidder mellom 125 og 145 mm. Ved maskevidder fra og med 145 mm og oppover kan det benyttes enkel flettet tråd med tykkelse på opptil 11mm. Over – og underpanelet skal hver for seg ha en lengde på minimum 12.5 meter, og en bredde på minimum 2,5 meter og maksimum 4 meter.

  Uavhengig av kvadratmaskepanelenes lengde og bredde målt i meter, skal

  • over- og underpanelet av kvadratmasker skal være like i lengde og bredde,
  • maskevidden skal være den samme i over og underpanelet
  • bredde på kvadratmaskepanelet i over- og underpanelet i form av ”frie” masker skal være det samme i hele panelenes lengde.

  Panelet med kvadratiske masker lages ved at nettet skjæres stolperett (AB-kutt), og sammenføyes med forpart og løft slik at stolpene kun går på tvers av og langs av posen (se figur I). Dersom seksjonen av kvadratmasker til over- og underpanelet lages av et sammenhengende nettstykke, skal det lages en ”falsk” leis bestående av to stolper i tverretningen slik at posen får to like panel. Samtlige stolperekker som går på tvers av posen skal danne sammenhengende hele sirkler, det vil si at stolpene ligger overfor hverandre i sideleisen.

  LØFT
  I bakkant av seksjon med kvadratiske masker skal det monteres et løft/pumpeskjørt. Maskevidden skal være minimum 130 mm. Under fiske skal løftet snøres sammen maksimum 30 cm bak sammenføyning mellom kvadratmaskeseksjon og løft. Løftet eller pumpeskjørtets bakkant skal være åpent under fiske.

  Utforming av løft/ løft med innmontert presenning/pumpeskjørt samt maskevidde tilpasses fartøyets behov, fri utforming.

  FIREPANELS SNURREVADPOSER
  Firepanels snurrevadposer skal ha samme over- og underpanel som topanels snurrevadposer, men skal i tillegg ha sidepanel mellom over- og underpanel, et på hver side av posen. Posen skal bestå av A) forpart med sidepanel B) seksjon med kvadratiske masker med kileformete sidepanel og C), løft som beskrevet under og illustrert i figur 2.

  Kileformet sidepanel.
  Sidepanelene består av to deler; A) en del som inngår i den rettskårne forparten som skal ha samme lengde som snurrevadposens forpart, og som ikke nødvendig vis må være adskilt fra forpartens over- og underpanel med leiser., og B) et kileformet panel som skal ha samme totale lengde som seksjon med kvadratiske masker. Kilens forpart skal lages av samme nett-type som forpart i over/underpanel og ha en bredde på maksimum 25 masker og maksimum 21 ”frie” masker, det vil si at det må tas inn minimum to masker i hver leis når sidepanelene sammenføyes med over- og underpanelet. Den kileformete delen av sidepanelet skal være laget av vanlige masker (diamant masker) i knute eller knuteløst lin, med minimum maskevidde på 130 mm, og fritt valg med hensyn trådtykkelse.

  Kilens bredde i bakkant skal være totalt 4 masker og 1 eller ingen ”frie” masker. Kilen avsluttes jevnt med og i bakkant av seksjon med kvadratmasker. Her settes det et kraftig bendsel som innbefatter alle tre panelene på hver side (over to stolper fra overpanel pluss de siste fire maskene i sidepanelet pluss to stolper fra underpanelet).

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

  Fiskeri- og kystdepartementet har 26. januar 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15, 16, 17 og 20 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 23 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Manntallsførte fiskere som driver fiske med merkeregistrert fartøy er unntatt fra bestemmelsen i § 23 bokstav g) ved fiske etter sei, lyr og lysing i perioden frem til 30. juni 2013, men kan likevel ikke fiske sør for 62° N med bunnsatte garn med maskestørrelse mindre enn 114 mm.

  Kapittel V a. (nytt) skal lyde:

  Kapittel V a. Begrensninger i fiske innenfor fjordlinjer

  § 33 d. Begrensninger i bruk av fartøy innenfor fjordlinjer
  Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften.

  Ved fiske med reketrål med fartøy under 19,81 meter (65 fot) største lengde, og ved fiske med teiner etter kongekrabbe med fartøy under 21,35 meter største lengde, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra forbudet i første ledd for fiske etter sild med not i bestemte områder sør for 70° 40,50' N og vest for 22° 00,00' Ø, når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. Dispensasjon gis til bestemte fartøy for et bestemt tidsrom og ikke med varighet utover ett år.

  § 33 e. Forbud mot bruk av snurrevad innenfor fjordlinjer
  Det er forbudt å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene angitt i vedlegg 4 til denne forskriften. Fartøy med største lengde under 11 meter kan likevel fiske etter flyndre og lysing fra og med 1. juni til og med 31. desember. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.

  § 36 første ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske med trål er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav d tillatt å ha inntil 15 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 45 femte ledd (endret) skal lyde:

  Minstemål fastsatt i § 43 gjelder ikke fiske med håndsnøre i forbindelse med arrangementer i regi av fiskeforeninger hvor bare barn og unge kan delta.

  § 48 første ledd (endret) skal lyde:

  All fangst av fisk utenom området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:
  1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.
  2. Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen, med unntak av snøkrabbe.
  3. Død eller døende fisk av andre arter enn:

  Akkar

  Ansjos

  Blåkveite

  Blålange

  Blåsteinbit

  Breiflabb

  Brisling

  Brosme

  Brudefisk (beryx)

  Dolkfisk

  Flekkpagell

  Flekksteinbit

  Glatthodefisk

  Gråsteinbit

  Hai, herunder

  - blåhai

  - pigghå

  Havabbor

  Hestmakrell

  Hyse

  Hvitting

  Isgalt

  Kolmule

  Lange

  Lodde

  Lyr

  Lysing

  Makrell

  Makrellstørje

  Morider

  Orange Roughy

  Polartorsk

  Reke

  Rognkjeks

  Rødspette og andre flyndrearter

  Sardin

  Sei

  Sil, herunder tobis

  Sild

  Skate

  Skjellbrosme

  Skolest

  Slirefisk

  Snøkrabbe

  Strømsild

  Torsk

  Tunger

  Uer

  Var, herunder

  - piggvar

  - slettvar

  - glassvar

  Vassild

  Vrakfisk

  Øyepål

  Ål.

  § 78 første ledd (endret) skal lyde:

  Den som mister eller må kutte redskap har plikt til å sokne etter redskapene. Dette gjelder også deler av redskap, herunder trålvaier.

  Det tas inn et nytt vedlegg 4 til forskriften, jf. vedlegg.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-38-2013 (402,67 kB)

  Vedlegg:

  (502,60 kB) Snurrevadp-tekst (65,16 kB) retningslinjer-sjøfartsd. (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordliner (332,12 kB) (201,43 kB)