J-38-2009: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

Erstatter: J-15-2009

Erstattet av: J-129-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.02.2009

Gyldig til: 01.01.2010

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 16. februar 2009, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 16. desember 2008 nr. 1402om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009, gjøres følgende endring:

  § 8 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N og i fiskevernsonen ved Svalbard.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009.

  Fiskeridirektoratet har den 16. desember 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62°N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 140.000 tonn norsk arktisk torsk,
  b) 20.000 tonn norsk arktisk hyse,
  c) 3.000 tonn steinbit,
  d) 15.000 tonn sei,
  e) 2.000 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst,
  f) 210.633 tonn norsk vårgytende sild. Kvoten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen.
  g) 3.000 tonn andre arter som bifangst.
  h) 152 000 tonn lodde

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvanta som er angitt i bokstavene a) til h) er beregnet oppfisket.

  § 3 Fiske etter sei

  Inntil 7.000 tonn av kvoten av sei som nevnt i § 2 bokstav d kan fiskes i et direktefiske. Resterende kvantum kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse, og maksimalt 5% i hver enkelt fangst i fisket etter sild.

  § 4 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15% bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster.

  § 5 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

  § 6 Bifangst av andre arter

  Kvoten av andre arter som nevnt i § 2 bokstav g gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert, og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

  § 7 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 66° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 66° 50’N 08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  § 8 Fiske etter lodde

  Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N og i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Kapittel 3. Fisket etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  § 9 Kvote og områdebegrensning

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 10.268 tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

  1. N 73° 30' Ø 15° 00'
  2. N 73° 00' Ø 14° 40'
  3. N 72° 30' Ø 14° 40'
  4. N 71° 45' Ø 15° 10'
  5. N 71° 00' Ø 16° 54'
  6. N 70° 14' Ø 16° 58'
  7. N 69° 33' Ø 15° 32'
  8. N 69° 09' Ø 13° 37'
  9. N 68° 45' Ø 11° 20'
  10. N 67° 40' Ø 09° 27'
  11. N 67° 20' Ø 08° 40'
  12. N 67° 05' Ø 08° 00'
  13. N 66° 15' Ø 05° 40'
  14. N 64° 10' Ø 05° 40'
  15. N 63° 15' Ø 05° 00'
  16. N 62° 40' Ø 03° 00'
  17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  § 10 Bifangst av makrell

  Ved fiske etter kolmule er det tillatt å ha inntil 10% bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster.

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 11 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder til og med 31. desember 2009.

  HØ/EW